Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daň z pridanej hodnoty

| Sponzorovaný článok

Predmet dane z pridanej hodnoty

DPH je upravená v zákone č. 222/2004 Zbieka zákonov o dani z pridanej hodnoty. Na základe uvedeného zákona možno povedať, že zdaniteľným obchodom, a teda predmetom dane z pridanej hodnoty je:

  • Dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
  • Poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
  • Nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie
  • Dovoz tovaru do tuzemska

Dodanie tovaru

Čo sa týka dodania tovaru, patrí tu dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva, dodanie stavby, odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, prevod vlastníctva za náhradu alebo protihodnotu na základe rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona, tiež  odovzdanie hnuteľného hmotného majetku platiteľom dane na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte nájomcu považuje prevzatie predmetu nájmu za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane. DPH je potrebné platiť aj v prípade, že platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo dodá tovar bezodplatne či na iný účel ako na podnikanie za podmienky, že pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná. Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania.

Dodanie služby

Dodanie služby je podľa zákona každé plnenie, ktoré sa nepovažuje za dodanie tovaru, no tiež tu patrí prevod práva k nehmotnému majetku, poskytnutie práva užívať hmotný majetok, prijatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav, služba dodaná na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Treťou kategóriou zdaniteľných obchodov je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Tu sa radí nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi do tuzemska z iného členského štátu, no tiež prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane. Takýto tovar bude predmetom dane v prípade, že nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte a dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu. V týchto prípadoch bude daň platiť v prvom rade registrovaný platiteľ dane prípadne iná zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak hodnota daného tovaru dosiahla v kalendárnom roku 13 941, 45 eura. Za splnenia tej istej podmienky môže byť platiteľom dane aj právnická osoba, ktorá však nie je zdaniteľnou osobou, a tiež ten, kto v tuzemsku nadobudol z iného členského štátu nový dopravný prostriedok.

Dovoz tovaru do tuzemska

Štvrtou kategóriou zdaniteľných obchodov je dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru sa rozumie vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o DPH a daňový poriadok neustanoví inak. Miestne dane dovoz tovaru neovplyvňujú.


Autor: Sponzorovaný článok

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Kalkulačka na výpočet ročného koeficientu DPH Kalkulačka na výpočet ročného koeficientu DPH

29. 01. 2014, Tomáš Vojta, Eva Mihalíková Koeficient DPH je podiel výnosov pri ktorých si platiteľ uplatnil odpočet DPH a všetkých výnosov za zdaňovacie obdobie. ... celý článok



Kategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Daň z pridanej hodnoty souvisí následujúcí účtovný test

Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty , 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý





Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:




Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií





Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Dan-z-pridanej-hodnoty&idc=114

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.