Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti a v akej výške?  Viac informácií sa dozviete v našom praktickom článku.

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa podľa § 4:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník len pri prvom vzniku daňovej povinnosti. Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je povinný podať daňovník (každá fyzická alebo právnická osoba), ktorá sa stala vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v období od 2.1.2021 do 1.1.2022. Daň z nehnuteľností, ktorú daňovník zaplatí v roku 2022 sa vzťahuje na kalendárny rok 2022 (platí sa vopred). Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností:

  • priznanie k dani z nehnuteľností

→ daňovník ho podáva pri prvom vzniku daňovej povinnosti

  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností

→ daňovník ho podáva, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal, ale v aktuálnom zdaňovacom období mu vznikla nová daňová povinnosť (stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou alebo jeho vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo)

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti a v akej výške?  

Daň z nehnuteľností je povinný platiť  daňovník, ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane) bol vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Je to zvyčajne osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, to znamená, že je vlastníkom pozemku, stavby alebo bytu, či nebytového priestoru.  Správca je daňovníkom v prípade ak spravuje nehnuteľnosť, ktorá patrí štátu, obci alebo vyššiemu územnému celku. Nájomca platí daň z nehnuteľnosti v prípade, ak je nájomný vzťah zapísaný v katastri nehnuteľností a trvá po dobu minimálne päť rokov. Platenie daní sa netýka nájomcov bytov či kancelárskych priestorov a podobne. Daňovníkom je užívateľ nehnuteľnosti v tom prípade, ak nie je možné určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti a platenie dane teda pripadá na užívateľa.

Daňovník v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevykonáva výpočet dane (je iba povinný v daňovom priznaní uviesť správne údaje pre výpočet tejto dane, ako je napr. výmera bytu v m2, výmeru pozemku a pod.). Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (správcom dane je mesto, obec, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. Správca dane zasiela výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane a platobných údajov zvyčajne do 15. mája. Daň sa platí každoročné na základe výmeru vystaveným miestnym úradom podľa toho, v ktorom katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod.

Príklady:

Michaela  vlastní byt v meste Brezno. Avšak trvalý pobyt má v meste Banská Bystrica. Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Správcom dane z nehnuteľností je mesto Brezno (čiže mesto, kde sa vlastná nehnuteľnosť nachádza).

Daňovník nadobudol nehnuteľnosť dňa 15. septembra  2021. Kedy mu vzniká daňová povinnosť?

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností dňa 1. januára 2022. Musí podať daňové priznanie do 31.1.2022.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastali zmeny), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 


 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cenné papiere
3 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie sociálneho fondu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovný slovníček
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Stála prevádzkareň

12. 11. 2021

Čo je to stála prevádzkareň? Aké typy stálych prevádzkarní poznáme?

Otázky a Diskusia k tomuto článku (4)

#1  ViktóriaŽ 11.12.2021, 17:08

Dobrý deň, ak nehnuteľnosť nadobudnem kúpou počas roka a do konca roka ju aj predám za rovnakú sumu je potrebné vypĺňať daňové priznanie k nehnuteľnosti? A pre posúdenie predaja nehnuteľnosti sa berie dátum kúpno-predajnej zmluvy alebo dátum zápisu na katastrálnom úrade? Vopred ďakujem za radu.

#2  Ľubomír K. 14.01.2022, 23:04

Dobrý deň, ak som kúpil rozostavanú nehnuteľnosť 29.11.2021 (kúpna zmluva) a zapísaný na katastri ako vlastník som sa stal 13.01.2022, tak som povinný podať daňové priznanie z nehnuteľnosti do 31.01.2022? Ďakujem za info

#3  Ing. Eva Mihalíková 29.01.2022, 15:22

Dobrý deň Ľubomír K. ak k 01.01.2022 nebola nehnuteľnosť zapísaná v katastri na Vaše meno, tak nemáte povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2022

#4  Ľubomír K. 29.01.2022, 15:26

Ďakujem za info.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Dan-z-nehnutelnosti&idc=465

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.