Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Chyby v účtovníctve a ich oprava

| Ing. Eva Mihalíková

K chybám rôzneho charakteru dochádza v podstate vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, nikto nie je dokonalý. Účtovná a daňová problematika je natoľko rozsiahla a zložitá, že vyvarovať sa akýchkoľvek chýb je veľmi  ťažko splniteľná úloha.

Pri vedení účtovníctva celkom bežne môže dôjsť k väčším či menších chybám. Jedná sa napríklad o tieto chyby:

 • nezaúčtovanie účtovnej operácie (prijatej faktúry príp. iného dokladu),
 • zaúčtovanie jednej operácie viackrát (duplicita),
 • zaúčtovanie chybnej čiastky (preklep)
 • zaúčtovanie operácie do nesprávneho účtovného obdobia (chybný dátum)
 • použitie nesprávneho účtu (chybná analytika)
 • ostatné chyby – nesprávne stredisko, variabilný symbol, popis

Tieto chyby môžu byť dôsledkom zlého interného kontrolného systému účtovnej jednotky, nevyhovujúceho obehu účtovných dokladov, nekvalitných vnútropodnikových smerníc, nedostatočnej inventarizácie k 31.12., a i.

Inzercia ∇

Časové hľadisko opráv

Opravy sa vykonávajú spravidla v období, v ktorom došlo k zisteniu nesprávneho účtovania, v niektorých prípadoch je možné opraviť záznamy i v minulom období, v ktorom vznikli. Podľa okamihu zistenia chyby môže vzniknúť potreba opravy účtovného záznamu neuzavretého či uzavretého účtovného obdobia.

 1. 1.       Opravy účtovných záznamov neuzavretého účtovného obdobia

Jedná sa o najjednoduchší prípad zistenia nesprávneho účtovania

 • v bežnom účtovnom období
 • v minulom období doposiaľ neuzavretom

Pokiaľ je to možné a dovoľuje to spôsob spracovania je možné vykonať opravu v tom období, v ktorom k tejto chybe došlo. Opravou však nesmie dôjsť k narušeniu zrozumiteľnosti a prehľadnosti už vykonaných účtovných záznamov.

 1. 2.       Opravy účtovných záznamov uzavretého účtovného obdobia

Jedná sa o prípady, v ktorých je zistený nesprávny účtovný záznam v účtovnom období, ktoré bolo uzavreté. Účtovná jednotka po schválení účtovnej uzávierky nesmie pridávať ďalšie účtovné zápisy do uzavretých účtovných kníh. Do doby schválenia účtovnej uzávierky, najneskôr však do konca nasledujúceho účtovného obdobia, môže účtovná jednotka knihy opäť otvoriť a vykonať prípadnú opravu účtovných zápisov a zostaviť novú účtovnú uzávierku.

 • Účtovná uzávierka nebola schválená - účtovná jednotka môže otvoriť uzavreté účtovné knihy, vykonať opravu záznamov a zostaviť novú uzávierku. Pre kontrolu je potrebné uchovať aj pôvodnú verziu účtovnej uzávierky. Takto otvárať účtovné knihy sa však príliš neodporúča, znovuotvorenie sa vykonáva len vo výnimočných a veľmi dobre odôvodnených prípadoch, kedy boli zistené významné chyby. So znovuotvorením účtovných kníh sú spojené vysoké administratívne a organizačné ťažkosti, zvýšené riziko chybovosti, atď. Pokiaľ teda nejde o niečo zásadné, je vhodnejšie vykonať opravu v tom období, v ktorom došlo ku zisteniu nesprávneho účtovania (tzn. v bežnom období)
 • Účtovná uzávierka bola schválená, nie je možné otvoriť účtovné knihy – v prípade, že nie je možné otvoriť uzavreté účtovné záznamy, opravy sa vykonávajú v období, v ktorom došlo k ich zisteniu (tzn. v bežnom období). V bežnom období teda dôjde k ovplyvneniu účtovného výsledku hospodárenia. Prípadné chybne stanovená daň z príjmu či DPH je však potrebné riešiť dodatočných daňovým priznaním za opravované obdobie. Pri zásadnejších opravách je vhodné, aby účtovná jednotka vysvetlila dôvody a dopady vykonanej opravy v prílohe k účtovnej uzávierke.

 

Metódy opráv

Opravy účtovných záznamov je potrebné doložiť účtovnými dokladmi (opravný doklad, storno doklad, atď), v ktorom musí byť uvedené odvolanie na pôvodný chybný účtovný doklad či priložený tento pôvodný účtovný doklad. Musí byť  zaistená možnosť kontroly vykonanej opravy, tzn. nesmie sa jednať len o „náhradu“ pôvodného zápisu „výmenou“ za nový doklad rovnakej číselnej rady, ktorá by nedovoľovala kontrolu pôvodného /chybného/ a následného /opravného/ zápisu.

Iba v prípade, že chybný účtovný doklad ešte nebol zaúčtovaný je možné ho nahradiť dokladom správnym a vyhnúť sa tak opravným zápisom. Pri opravách záznamov v papierovej podobe postačí vykonať opravu na chybnom doklade tak aby chybný záznam zostal i po oprave čitateľný.

Zaúčtovanie opráv účtovných záznamov je možné vykonať dvoma spôsobmi:

Úplné storno

Storno pôvodného (chybného) zápisu totožným zápisom ale so záporným znamienkom (nemôže dôjsť k ovplyvneniu obratu na príslušných účtoch) a jeho nahradenie novým správnym zápisom, oba tieto zápisy je možné účtovať na základe jedného dokladu. 

 

Účtovné súvzťažnosti

Doklad

MD

D

Suma

Pôvodný zápis

VPD125

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

500

Storno zápisu

VPD125

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

-500

Nový správny zápis

VPD125

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

550

 

Čiastočné storno

V prípade, že bola zaúčtovaná vyššia čiastka, je možné opravu vykonať čiastočným stornom, tzn. nemusí sa vykonať úplné storno a nový zápis ale zaúčtuje sa len rozdiel, tzn. oprava sa zaúčtuje jedným účtovným zápisom.

Účtovné súvzťažnosti

Doklad

MD

D

Suma

Pôvodný zápis

VPD120

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

600

Čiastočné storno

VPD126

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

-50

 

Doplňujúci účtovný zápis

V prípade, že bola zaúčtovaná nižšia čiastka, je možné opravu vykonať doplňujúcim účtovným zápisom.

Účtovné súvzťažnosti

Doklad

MD

D

Suma

Pôvodný zápis

VPD120

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

500

Doplňujúci zápis

VPD126

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

50

 

Nový účtovný zápis

V prípade, že sa o niektorej operácii pôvodne vôbec neúčtovalo, je potrebné doplniť nový účtovný záznam.

Účtovné súvzťažnosti

Doklad

MD

D

Suma

Zaúčtovanie faktúry z roku 2012

DF205

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518/N/

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

250

 

Možnosti vykonania opráv závisia taktiež na type dokladu:

 • nie je dovolené žiadnym spôsobom opravovať bankový výpis, pokiaľ je na ňom zistená nejaká chyba, je potrebné výpis v banke reklamovať a vyžiadať si nový bankový výpis
 • rovnako ostatné externé doklady od iných subjektov (prijaté faktúry) musia byť vrátené a opravené ich zhotoviteľom,
 • pokiaľ dôjde k chybe vyhotovenia pokladničného dokladu, celý doklad je potrebné stornovať a vyhotoviť nový

Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia

05. 12. 2014, Eva Mihalíková Čo je nutné skontrolovať pred ukončením roka? Ktoré účty nemôžu mať zostatok? Čo všetko musí byť zaúčtované pred koncom roka?... celý článok


 Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried

16. 12. 2013, Eva Mihalíková Najčastejšie chyby v účtovníctve. Čo skontrolovať pred účtovnou závierkou ?... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Chyby v účtovníctve a ich oprava souvisí následujúcí účtovný test

Oprava chýb v účtovníctve, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] eny 05.04.2016, 12:43

  Dobrý deň, chcela by som spýtať ak som pri projekte nepoužila analytiku a teraz ju musím pridať, ale je už po ročnej uzavierke. Ako mám to zaúčtovať v novom učtovnom období. Ide o 518/321.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 20:55

  Dobrý deň, vytvorte si novú analytiku v tomto roku. Nemusíte nič opravovať v minulom.

 1. [ 3] AJA10 20.03.2017, 18:28

  Dobrý deň, zistili sme že v roku 2015 sme nezaúčtovali tržby vo významnej sume. Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená. Môžeme uvedené tržby zaúčtovať do roku 2016? Ako vykonať dodatočné DP za rok 2015, v ktorom riadku DP sa uvedené skutočnosti zohľadňujú. DPH je v tomto prípade vysporiadaná. Ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 28.03.2017, 15:59

  Dobrý deň, podla mna by ste ich mali zaúčtovať do roka 2016, potom nemusite podávat dodatočné DP ale tržby zdanite v tomto, musíte však v poznamkach uviest ze doslo k oprave vyznamnych chyb.

 1. [ 5] petra28 10.05.2017, 20:18

  Dobrý deň. Prebrala som podvojné účtovníctvo pre s.r.o., neplatca DPH po inej účtovníčke. Zistila som chybu predchádzajúcej účtovníčky, že nesedia konečný zostatok na účte 221 s konečným zostatkom na bankovom výpise. Je tam rozdiel 52€. Nemám k dispozícii učtovný denník za predchádzajúce obdobie, bývalá účtovníčka nekomunikuje a preto neviem zistiť, kde mohla vzniknúť chyba. Poradte mi prosím ako to vyriešiť.

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 24.05.2017, 14:59

  Dobrý deň, môžte tento rozdiel zaúčtovať teraz bud do nakladov alebo výnosov podla toho či je rozdiel kladny či zaporny, vytvorte si na to interný doklad najlepsie podpísany dvoma osobami, do poznámok pri závierke uvedte ze doslo k oprave nevyznamných chýb,keď VH to asi velmi vyrazne neovplyvní.

 1. [ 7] neli 24.03.2018, 17:54

  Dobrý deň, chcem sa opýtať. 23.3.2018 nám došla faktúra z obdobia 10/2017. Je to faktúra za opravu vozidla vykonaná v zahraničí. Sme platcovia DPH, takže faktúra bola vystavená bez DPH s povinnosťou samozdanienia v SR. Ako mám postupovať, mám podať dodatočné DPH za 10/2017, alebo môžem to uviesť do KV a DPH až v 3/2018? Daňové priznanie za rok 2017 ani ÚZ ešte nemáme schválenú, takže môžem ešte robiť opravy aj v starom roku, ak by to bolo nutné......... Ďakujem

 1. [ 8] Ing. Eva Mihalíková 27.03.2018, 10:38

  Dobrý deň musíte bohužiaľ podať dodatočné DPH a tým padom opravit aj UZ za rok 2017.

 1. [ 9] Bc.Emilia 08.12.2018, 18:19

  Moja otázka: prečo p.Neli musí spraviť opravu ÚZ za r.2017 a nemôže to zaúčtovať do r.2018. Taktiež nemohla by využiť par.51 ods.2 veta : A platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm.a).....Ja som to doteraz takto chápala.Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 10] Ing. Eva Mihalíková 17.12.2018, 14:43

  Na odpočet DPH môže využiť § 51, ktorý spomínate, lenže jemu súčasne vzniká aj daňová povinnosť a pri dodaní služby vzniká daňová povinnosť dátumom dodania (§19 ods. 2), kvôli tomu musí podávať dodatočné DPH.

 1. [ 11] Bc.Jana 20.07.2019, 14:32

  Dobrý deň ako postupovať ak bol kurzový rozdiel zaúčtovany omylom do roka 2018 ale prislúcha na rok 2019?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Chyby-v-uctovnictve-a-ich-oprava&idc=119

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.