Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné

Mnoho podnikateľov  sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania. Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nie len čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov. Pozrite sa na prehľad ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na pohonné látky či iných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou vozidla v prípade spoločností ako aj SZČO.

Auto v obchodnej spoločnosti

Auto v obchodnej spolocnosti

S používaním motorového vozidla pri podnikaní vznikajú spoločnostiam výdavky, ktoré je potrebné posudzovať z daňového hľadiska v súlade so zákonom o dani z príjmov. Toto posúdenie závisí najmä od skutočnosti, či sa jedná o vozidlo, ku ktorému má právny vzťah samotná spoločnosť alebo sa jedná o vozidlo zamestnanca.

Vozidlo vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou

Pri osobných automobiloch, ku ktorým má právny vzťah spoločnosť, sa jedná najmä o vozidlo vlastnené alebo prenajaté priamo spoločnosťou, ktorá ho následne poskytuje zamestnancovi. Pri takomto vozidle si môže daňovník uplatniť ako daňový náklad náklady na pohonné látky (PHL), ako aj a ostatné náklady súvisiace s obstaraním a prevádzkou vozidla.

Pri uplatnení nákladov na spotrebované PHL je možné si vybrať z 3 spôsobov preukazovania spotreby:

  • Preukazovanie spotreby PHL podľa cien platných v čase nákupu - t.j. spotreba podľa knihy jázd
  • Preukazovanie spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla – t.j. spotreba podľa GPS
  • Uplatnenie výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov  - t.j. paušál 80 %

 

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Okrem výdavkov na spotrebu PHL je možné si uplatniť aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla, najmä výdavky na prenájom alebo obstaranie vozidla (formou odpisov), výdavky na opravy a údržbu, na poistenie (zákonné aj havarijné), daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a iné.

Ako upozorňuje Miloslav Jošt, daňový poradca, „ak je vozidlo používané aj na súkromné účely, potom je do daňových výdavkov možné zahrnúť ostatné výdavky v plnej výške iba pod podmienkou, že súkromné použitie vozidla je zdaňované zamestnancovi ako jeho nepeňažný príjem vo výške 1%, resp. v zníženej výške v závislosti od veku vozidla.“

 

Odpočet DPH

Ak spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, využíva vozidlo výlučne na svoju podnikateľskú činnosť , môže si uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla a z nákupu PHL v SR v plnej výške.

Pri odpočte DPH pri kúpe vozidla (odpisovaný majetok), ktoré sa bude používať na podnikateľské ako aj súkromné účely, sa môže daňovník rozhodnúť, či odpočíta daň v plnom rozsahu a následne bude odvádzať DPH na výstupe z bezodplatného dodania služby podľa súkromného použitia vozidla, alebo DPH, ktorá sa viaže na súkromné použitie, neodpočíta vôbec. „Túto druhú alternatíva považujeme za administratívne jednoduchšiu, keďže pri nej nevzniká povinnosť odvádzať DPH na výstupe zo súkromného použitia vozidla,“ doplnil M. Jošt.

Pri odpočte DPH z PHL a ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidla, nemá daňovník takéto právo voľby a ak sú tieto plnenia použité na súkromnú spotrebu aj na podnikanie, DPH pripadajúcu na súkromnú spotrebu nie je možné odpočítať.

Motorové vozidlo zamestnanca

Ak sa zamestnanec alebo konateľ spoločnosti písomne dohodne so spoločnosťou, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo iné ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a cestovná náhrada za spotrebované PHL. Môže sa jednať o vlastné motorové vozidlo zamestnanca, alebo napríklad aj o prenajaté alebo vypožičané vozidlo. Ako upozorňuje M. Jošt, „cestovné náhrady platené zamestnancovi sú pre spoločnosť daňovým výdavkom.“

Suma základnej náhrady pre osobné motorové vozidlá je stanovená v sume 0,183 eura za 1 km jazdy. Náhrada za spotrebované PHL sa uplatňuje podľa počtu najazdených kilometrov, ceny PHL platnej v čase jej nákupu a spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení evidencii cestného motorového vozidla.

 

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí taktiež náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré bol nútený vynaložiť v súvislosti s pracovnou cestou (parkovné a pod.). Aj tieto výdavky sú pre spoločnosť daňovo uznaným nákladom, ak preukázateľne súviseli s pracovnou cestou.

Odpočet DPH

Pri nákladoch, ktoré spoločnosť prepláca zamestnancovi vo forme cestovných náhrad, a ktoré zamestnanec obstarával vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je možný odpočet dane na vstupe na strane spoločnosti.

Auto pri podnikaní živnostníka

Auto zivnostníka

V prípade, že živnostník využíva osobný automobil na výkon činnosti v inom mieste, ako je jeho miesto pravidelného vykonávania činnosti, vznikajú mu výdavky, ktoré je potrebné posudzovať z daňového hľadiska v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Pre rozsah daňových výdavkov je rozhodujúce, či vozidlo, ktoré daňovník pri podnikaní využíva, je alebo nie je zaradené v obchodnom majetku.

Vozidlo nezaradené do obchodného majetku

Ak daňovník využije na cestovanie vozidlo nezaradené do obchodného majetku, môže uplatniť výdavky:

  • do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy – podľa evidencie jázd, pričom suma základnej náhrady je vo výške 0,183 eura za 1 km jazdy
  • alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V tomto prípade, nie je živnostník povinný viesť evidenciu jázd.

Uplatnenie základnej náhrady od 1.1.2015 nie je možné v prípade vozidla, ktoré u tohto daňovníka v minulosti bolo zahrnuté do obchodného majetku,“ upozorňuje M. Jošt.

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Ak daňovník využíva v rámci podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku, môže do daňových výdavkov uplatňovať okrem uvedených výdavkov na spotrebu pohonných látok aj iné výdavky súvisiace s používaním vozidla, ako napríklad zaplatenú daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a iné. Ak však tieto výdavky súvisia aj s používaním vozidla na súkromné účely, nie je možné tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej pomeru použitia vozidla k tzv. pracovným cestám. „Žiadne iné výdavky súvisiace s predmetným motorovým vozidlom, ako napr. odpisy vozidla, výdavky na opravy a údržbu vozidla, zákonné poistenie vozidla, havarijné poistenie vozidla, úrok z úveru poskytnutého na obstaranie vozidla a podobne nie sú daňovými výdavkami, nakoľko vozidlo nie je zaradené do obchodného majetku daňovníka,“ dodáva M. Jošt.

Vozidlo zaradené do obchodného majetku

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, môže si podobne ako pri vozidle, ku ktorým má právny vzťah spoločnosť, vybrať z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL, a to zo spotreby podľa knihy jázd, podľa GPS alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov.

V prípade výdavkov súvisiacich s prevádzkou a odpočtu DPH postupuje živnostník podobne ako obchodná spoločnosť pri vozidle vlastnenom alebo prenajatom spoločnosťou.

Článok pripravila firma Accace.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Otázky a Diskusia k tomuto článku (57)

#1  s.g. 16.12.2015, 06:01

Dobrý deň. Som SZČO a na podnikanie využívam požičané vozidlo od rodičov. Vediem si aj knihu jázd. Aké si môžem uplatniť výdavky na toto vozidlo? Môžem si uplatniť aj základnú náhradu 0,183€ za km. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 17.12.2015, 18:18

Dobrý deň, áno môžte využiť buď základnú náhradu alebo paušál 50% z preuakazateľne zaplatených výdavkov na PHL.

#3  Miska3111 22.12.2015, 18:02

Dobrý deň, kúpili sme auto na autokredit. Chceme ho zaradiť o majetku firmy. Momentálne nevieme, či bude auto používané aj na súkromné účely. Ak bude auto využívané aj na súkromné účely, máme teraz zaradiť auto iba 80% OC a aj dph máme odpočítať vo výške len 80%? Ak bude však auto používané iba na podnikateľské účely, môžme ho zaradiť v plnej hodnote a v plnej hodnote odpočítať Dph a výdavky na phm ale účtovať v pomere 80% a 20% - lebo nebudeme viesť knihu jázd. Ďakujem

#4  B.S. 03.01.2016, 14:51

Dobry den, som SZCO a pre tento rok zvazujem uplatnit skutocne vydavky v DP na buduci rok. Pouzivam cudzie auto a zaujima ma, co vsetko musim podstupit preto, aby som ho mohla dat do nakladov. Vobec netusim kde a ako zacat, takze poprosim od A po Z / zmluva o zapozicani auta, cestna dan, benzin ... / co vsetko treba ? A hlavne je to auto z r.2000, cize 16-rocne. Dakujem za odpoved

#5  Ninuska 24.01.2016, 14:51

Dobry den, som SZCO, podavam si danoveho priznanie k dani z motorových vozidiel na auto, ktore nie je zaradene v obchodnom majetku, je pozicane od rodicov. Pocas roku 2015 som absolvovala sluzobne cesty do CR. Kedze ma moja uctovnicka neupozornila, aby som si odkladala vsetky blocky za PHM, dost mi ich chyba. Co mam robit? Moze uctovnicka pouzit cenu PHM zo statistickeho uradu? Dakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:19

Dobrý deň, bohužiaľ nemôžte si uplatniť výdavky bez preukázania.

#7  Ivana67 15.02.2016, 10:15

Dobrý deň.Syn SZČO začal podnikať v autodoprave a auto si chce prenajať od otca. Chcela by som vedeiť, čo si môže pri takomto aute zaúčtovať ako oprávnené náklady a následne čo z tohto nájmu plynie pre otca /daň z príjmu, prípadne nejaké odvody/. Za odpoveď ďakujem

#8  Jana61 16.02.2016, 12:42

Dobrý deň, SZČO nemá auto zaradené v obchodnom majetku a v r 2015 si neodkladal bločky od PHL. Môže použiť cenu PHL zo štat.úradu v deň uskutočnenia cesty? Ak nie, môže si uplatniť aspoň náhradu za 1 km /0,183 za 1km/ v knihe jázd? Ďakujem za skorú odpoveď.

#9  Eva1971 16.02.2016, 19:21

Dobrý deň, zamestnanec použil na služobnú cestu vlastné motorové vozidlo, ktoré bolo pred dvomi rokmi odkúpené od zamestnávateľa, ktorý ho mal zahrnuté v obchodnom majetku.Môže si zamestnanec uplatniť náhradu 0,183? ďakujem veľmi pekne.

#10  Nene 17.02.2016, 19:01

Dobrý deň, som SZČO - neplatca DPH, auto mám zaradené v podnikaní a používam ho aj na súkromné účely. Prosím Vás ako v JÚ mám za rok 2015 v peňažnom denníku účtovať pohonné hmoty?

#11  Ing. Eva Mihalíková 20.02.2016, 18:02

Dobrý deň, musíte pomerom určiť koľko % využívate na podnikanie a koľko % na súkromné účely, podľa toho aj PHM v pomernej časti zahrnúť do výdavkov.

#12  gitka 1234 23.02.2016, 13:11

Zivnosnik mal auto v podnikani.Je potrebne auto u zivnostnika odhlasit z danoveho uradu, ked ho teraz pouziva v s.r.o. a je potrebne ho v s.r.o. auto prihlasit? dik

#13  012345jar 24.02.2016, 22:00

Dobry den, zamestnanec pouzije na pracovnu cestu sukromne vozidlo podnikatela. Ma narok na vyuctovanie spotrebovanych phm a cestovnej nahrady? Ďakujem za odpoved.

#14  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2016, 19:06

[ 12] gitka 1234: Vznik aj zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. To znamená, že buduci rok v januári podá živnostník DP k dani z motorových vozidiel a oznámi zánik a zároveň podá daňové priznanie k dani z mot. vozidiel a oznámi vznik.

#15  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2016, 19:06

[ 13] 012345jar: Dobrý deň, áno má.

#16  Palino 123 28.02.2016, 18:26

Dobrý deň, Som živnostník, platca Dph. Dostal som od otca peniaze na nákup auta. Chcem kúpiť auto s odpočtom Dph , ale odpisy auta by generovali stratu , keďže mám malý hopodársky výsledok. Je možné tieto odpisy nezahrnúť do nákladov ? A ako to bude potom s predajom auta ?

#17  bettie 29.02.2016, 16:13

Dobrý deň, pani Mihalíková, na príspevok č. 1 odpovedáte, že si SZČO môže aj na požičané auto uplatniť náhradu vo výške 0,183 eura za 1 km jazdy. Je to skutočne tak, nemusí platiť, že auto musí byť jeho vlastné, aby si mohol uplatniť náhrady za spotrebované PHL a aj náhrady za každý jeden km jazdy? Ďakujem

#18  marikuaaa 21.03.2016, 14:16

Dobrý deň, Rada by som sa spýtala môj manžel SZČO chce využívať na podnikanie auto ktoré je vo vlastníctve jeho matky. Je možné si niečo uplatniť do nákladov? Musí jeho mama zaplatiť daň z motorového vozidla? ďakujem

#19  Ing. Eva Mihalíková 22.03.2016, 15:47

Dobrý deň, ak by si chcel uplatnovať nejaké výdavky museli by spísať spolu zmluvu o prenájme vozidla. Mama daň z motorových vozidiel platiť nebude, keďže nie je SZČO.

#20  Pepkotva 28.03.2016, 13:28

Manželka je SZČO, chce využívať auto, ktoré je v technickom preukaze zapísané namňa, po skončení lízingu. Teda ja som vlastník. Ja v súčasnosti nepodnikám.Ak chce manželka auto používať na podnikanie , musím s ňou spísať zmluvu o prenájme vozidla? Aj musím zaplatiť daň z motorových vozidiel? Či ona musí zaplatiť daň z motorových vozidiel? Aké cestovné náhrad si môže uplatniť?

#21  radoh 25.04.2016, 10:07

dobry den.som zacinajuci szco.chcem pouzivat vlastne auto na podnikanie.(cesta do prace atd.)aky odpis mozem pouzit -Ak používa súkromné auto na podnikanie, účtovať si môže daň z motorových vozidiel a základnú náhradu určenú zákonom za kilometer jazdy. V súčasnosti je to za každý kilometer jazdy 0,183 eura plus nahradu za spotrebu paliva.. alebo mozem pouzit pausal 80% z blockov a nemusim viest knihu jazd??

#22  poklad 26.04.2016, 16:45

dobrý deň, prosím poradili by ste mi : Máme pôžičku na kúpu auta rok 2015 (nie z banky). Auto využívame na podnikanie na 80%.a 20% na súkromné účely. Pôžička je na 4 roky splácania. Máme zaúčtované: akontácia 315/479 - celá suma - na obdobie 4 rokov + úroky z pôžičky - zaúčtovanie 562/479 -- celá suma. Pri kontrole účtovníctva mi vyhodilo chybu - podozrenie na nesprávne zadaný dátum - dátum bol koniec obdobia splatenia pôžičky- rok 2020 ako to mám správne zaučtovať?

#23  Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 20:58

[ 21] radoh : Dobrý deň, musíte použiť základnú náhradu a vystavovať cestovné príkazy aspon súhrnne za celý mesiac s uvedením spotreby a prac. ciest.

#24  Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 20:59

[ 22] poklad : Dobrý deň, dátum by mal byť ten kedy Vám poskytli pôžičku, koncový dátum dáte až pri poslednej splátke, ako budete splácať..

#25  mikulaj rado 11.05.2016, 15:19

mozem kupit auto na ico ale nchcem ho pouzivat len na sukromne ucely bez odpisovania musim platit cestnu dan_ dakujem

#26  Renata70 22.05.2016, 16:34

Dobrý deň, som začínajúca SZČO - platca DPH, chcela by som kúpiť motorové vozidlo (3-ročné) od syna. Čo musí obsahovať kúpno-predajná zmluva, aby som si ho mohla zaradiť do obchodného majetku a využiť odpočet DPH? Ďakujem

#27  Ing. Eva Mihalíková 12.06.2016, 16:34

[ 25] mikulaj rado : ak chcete kúpiť auto na IČO tak sa predpokladá že ho potrebujete k podnikaniu a teda ho budete odpisovať..

#28  Ing. Eva Mihalíková 12.06.2016, 16:35

[ 26] Renata70: Dobrý deň, predpokladám, že syn je tiež platiteľ DPH kedze si chcete uplatniť odpočet, predpis kúpnopredajnej zmluvy nie je žiadny, hlavná je faktúra s vyčíslením obstarávacej ceny a DPH.

#29  Pepano 14.06.2016, 21:31

Dobrý deň. Je pravda, že si nemôžem uplatniť vo firme výdavky na súkromné auto, ktoré bolo v minulosti v majetku firmy (platiteľ DPH) a bolo konateľovi odpredané? Ak je to pravda, platí to aj pre vozidlo, ktoré bolo spomínaným spôsobom z firmy odpredané ešte pred ukončením odpisovania (čiže s nenulovou účtovnou hodnotou)?

#30  Ing. Eva Mihalíková 24.06.2016, 14:09

Dobrý deň, na súkromné vozidlo si nemôžte uplatniť výdavky priamo, môžte si ich uplatniť len do výšky náhrad, kde viete preukázať že ste automobil využil na podnikanie, tzn. pracovná cesta, obchodné stretnutie, atď. na tieto výdavky je potrebné vždy spracovať cestovný príkaz.

#31  Jozef Novotný 10.08.2016, 13:53

Dobrý deň, som konateľ a zároveň zamestnanec v s.r.o. Ako zamestnanec používam na služobné cesty súkromné vozidlo a uplatňujem si cestovné náhrady v zmysle zákona. Je potrebné aby som, či už ako spoločnosť s.r.o. alebo súkromná osoba (vlastník vozidla) platil ešte aj daň z motorových vozidiel? Ďakujem

#32  míria 15.08.2016, 13:58

Zdravím, som SZČO. Používam manželovo auto, ktoré bolo kúpené z firmy, kde pracoval. Tam už bolo vyradené z majetku. Stále však neviem... môžem si na toto auto uplatňovať náhrady za služobné cesty, na pohonné hmoty, a iné ... alebo nie? vďaka! Pýtam sa preto, lebo raz sa dozviem, že môžem, raz , že nemôžem.

#33  julo24 19.10.2016, 18:22

Dobrý deň. Som SZČO a mám jeden problém. Moja účtovníčka mi povedala, že po odpise automobilu - 4 roky, už nemám nárok dávať do nákladov okrem PHM nič iné, ani servis. Prosím ako to je? Má pravdu, alebo sa mýli?? Automobil mám v evidencii majetku firmy.

#34  Ing. Eva Mihalíková 28.10.2016, 17:23

Dobrý deň, ak ho máte majetku daňovým výdavkom je aj servis automobilu.

#35  Miloš23 14.12.2016, 10:21

Dobrý deň, pred rokom som ukončil živnosť a chcel by som predať auto, ktoré je evidovaná stále na IČO ako majetok firmy ( už neexistujúcej ), auto bolo už pred ukončením živnosti odpísané, malo nulovú zostatkovú hodnotu - za akých podmienok ho môžem predať? Ďakujem

#36  Ing. Eva Mihalíková 22.12.2016, 14:48

Dobrý deň, po správnosti sa malo auto po odpísaní resp. pred zrušením živnosti vyradiť z OM, čo nie je problém spätne dopísať na kartu majetku ani teraz, čo je dôležité je či od odpísania, resp. vyradenia uplynulo 5 rokov, pokiaľ nie musíte sumu za ktorú automobil predáte zdaniť.

#37  Peggy 09.01.2017, 13:59

Dobrý deň! Syn, ako začínajúci SZČO v roku 2016 používa motorové vozidlá, ktoré má vypožičané od nás. Môže okrem nákupu PHM započítať do výdavkov aj základnú náhradu na km? A ak podá na tieto vozidlá priznania na daň z motorových vozidiel, môže ich započítať ako výdavok na rok 2016? ZA odpoveď ďakujem.

#38  Ben15 18.01.2017, 00:05

Dobrý deň, som majiteľ a konateľ s.r.o. a zároveň aj zamestnanec. Spoločnosť má jedno vozidlo zaradené do obchodného majetku, ale toto vozidlo používa druhý zamestnanec prevažne v zahraničí. Ja mám v danom štáte (člen EU) dlhodobý pobyt a z dôvodu legislatívy daného štátu mám cestné motorové vozidlo v osobnom vlastníctve registrované v danom štáte. Každý mesiac trávim pracovne v danom štáte 1 - 2 týždne. Môžem pre moje pracovné cesty použiť toto vozidlo ako vlastné auto zamestnanca a započítať všetky daňové náklady s tým súvisiace? Ak áno, musím doložiť technický preukaz preložený do slovenského jazyka? Za odpoveď vopred ďakujem.

#39  Ing. Eva Mihalíková 20.01.2017, 10:39

Dobrý deň, toto je veľmi špecifická otázka, aby som Vás neuvedla do omylu obráťte sa prosím na poradňu finančnej správy. https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/ako-s-nami-komunikovat

#40  Edit 22.03.2017, 10:47

dobrý deň, som konateľ s.r.o., ktoré nemá v majetku vozidlo, takže využívam vlastné - súkromné vozidlo. Ako si môžem uplatniť náklady na nákup PHL? Za odpoveď vopred ďakujem

#41  Dinosaurus 28.03.2017, 11:04

V júli 2016 si naša s.r.o. obstarala prívesný vozík a zaevidovala ho na OR PZ. Daň z motorových vozidiel sme neplatili (nie je registrované na DU). Čo so môžeme dať do daňových nákladov - obstaranie, PZP, registračný poplatok alebo nič. Ďakujem

#42  Ing. Eva Mihalíková 28.03.2017, 16:00

[ 41] Dinosaurus: ak je obtarany na firmu tak všetko, privesny vozik nepodlieha dani z MV.

#43  GGabriela 18.04.2017, 10:41

Dobry den. Som SZCO a na podnikanie pouzivam auto, ktore je napisane na kamarata, vyuzivame ho bezodplatne. Dan z motorovych vozidiel platim ja. Ake vydavky si ako szco este mozem uplatnit okrem phl? Prichadzaju do uvahy cestovne nahrady? Resp. bolo by mozne tento automobil zaradit do obchodneho majetku a odpisovat? Dakujem

#44  Ing. Eva Mihalíková 24.05.2017, 14:57

Dobrý deň, okrem PHL si môžte zahrnúť do výdavkov aj dialničné poplatky parkovné a iné suvisiace poplatky. Ak by ste si chcela auto zaradiť do OM muselo by byť Vaše a nie kamaratove. Na cestovné náhrady máte nárok už teraz.

#45  kitko1 07.08.2017, 13:37

dobrý deň, chcem sa prosím opýtať, som zamestnanec a zároveň SZČO. Auto mám v obchodnom majetku. Ako bude daňový úrad posudzovať % paušálnych výdavkov, resp. mieru využitia pre podnikanie a pre súkromné účely 80% alebo 50%? Ako si to určím? Ďakujem.

#46  Ing. Eva Mihalíková 16.08.2017, 09:50

Dobrý deň, pri využívaní automobilu na osobné účely, je dobré si jeden mesiac urobiť prehľad o cestach kvoli podnikaniu a o súkromných cestách a na základe tohto mesiaca určit podiel ktorým auto využívate sukromne. Povinnosť viesť takýto prehlad neukladá žiadny zákon ale v prípade kontroly mate doklad na zaklade ktoreho sa určil pomer využitia automobilu.

#47  Amália 20.11.2017, 14:00

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manžel SZČO plánuje kúpiť na lízing osobný automobil. Uvažuje využiť § 19 ods. 2 písm. t - výdavky uplatniť v paušálnej výške 80 %. Moja otázka znie: Ako budem zapisovať faktúry do KV? Celá suma bude zapísaná v B2 s tým, že v stĺpci 7 bude výška odpočítanej dane (čiže 80 % z celkovej sumy DPH)? Potom pri jednotlivých splátkach budem do KV uvádzať mesačné splátky, postupne, ako ich budem platiť? Ďakujem za odpoveď

#48  Ing. Eva Mihalíková 04.12.2017, 19:55

Dobrý deň, áno uvediete celkovú výšku a do stlpca odpočítanej 80%, so splátkami rovnako.

#49  Vilka 12.01.2018, 18:53

>- Dobrý deň motorové vozidlo kúpené na IČO, mám zaradené v majetku. Za rok 2017 som sa >rozhodola pre 60 % paušálne výdavky /daň z príjmu/. > > Musím zaplatiť daň z motorových vozidiel za r.2017 alebo stačí iba >oznámiť do 31.1.2018 na DÚ zánik daňovej povinnosti. Musím urobiť zmenu z IČO na r.č. na polícii? Dakujem

#50  Ing. Eva Mihalíková 22.01.2018, 10:24

Dobrý deň, to čí musíte alebo nemusíte zaplatiť daň z MV záleží od toho či auto bolo alebo nebolo využívané v rámci podnikateľskej činnosti, samozrejme ak využijete paušálne výdavky, tzn. výdavky na MV neuplatníte v preukázateľnej výške môžte oznámiť do 31.1.2018 len zánik daňovej povinnosti, prepis na súkromnú osobu by bol v tomto prípade vhodný ale podľa môjho názoru ho môžte mať kludne na IČO a využívať na súkromné účely.

#51  Anitrama 14.04.2020, 12:23

Dobrý deň. Prosím vás ako je to z phl používam na podnikanie manželovo auto. Čo všetko je potrebné aby som si mohla uplatniť phl. Iba zmluva o prenajme? Do akej výšky si možem uplatniť phl musi manzel zaplatit dan z mot. vozidla a treba aj knihu jazd?? dakujem

#52  Savage 18.06.2020, 10:58

Dobrý deň, súkromné MV používam pre potreby firmy. Okrem paušálu za km, dane z MV odpisujem aj PHM za km podľa knihy jázd. Akou cenou sa riadiť pri PHM? Stačí jeden doklad o tankovaní v bežnom mesiaci a cenu uplatniť za bežný mesiac? Dátum tankovania napr. 18. dňa v mesiaci môžem uplatniť za celý mesiac? Ďakujem

#53  amazon 24.01.2021, 20:01

Dobrý den, firma s.r.o kupila os. automobil ma leasing. Po pol roku na aute vznikla poistna udalosť . Leasingova spoločnosť auto opravila , vystavila fakturu za opravu a vyčíslila ZD +DPH .Spoločnosť s.r.o.platila iba DPH nakolko ZD si leasingova spoločnosť uplatnila na poisťovni a ta jej sumu vyplatila.Ako má firma s.r.o. zaúčtovať ZD ktorý nezaplatila ,teda to nebol jej náklad a ani nedostala sumu od oistovne čiže to nebol jej výnos? Stači cez napr. účet 379? ďakujem

#54  Ing. Eva Mihalíková 31.01.2021, 15:14

Dobrý deň, ak ste zaúčtovali ZD z faktúry za opravu do nákladov, tak ZD stačí cez interný doklad preúčtovať buď mínusom alebo opačným účtovaním.

#55  Titi825mo 11.01.2022, 22:42

Dobry den, v s.r.o. (platca DPH) mame auto, ktore odpisujeme. Firma urcite obdobie roka (cca 6 mesiacov) nebude mat ziaden obrat, mozme auto odpisovat aj nadalej? Alebo ak nieje obrat, vozidlo sa neda doodpisovat? Dakujem pekne

#56  Ing. Eva Mihalíková 29.01.2022, 15:19

Dobrý deň, auto môžete odpisovať aj keď nebudete mať v určitom období počas roka žiadny obrat. Výška obratu nemá vplyv na odpisovanie.

#57  Walls 14.03.2022, 16:40

Dobrý deň dámy a páni, som tu, aby som dal svetu svedectvo o tom, ako mi finančne pomohli po tom, čo ma oklamali falošní veritelia online. Nikdy som neučil, že môžem získať túto pôžičku online, pretože veľa zlodejov, ktorí sa odlišujú ako veriteľ pôžičky, mi ukradlo veľa. Ale našťastie jedného dňa niekto z mojej skupiny na Facebooku odporučil pána Daniel Walls ako veriteľa, ktorý jej ponúkol pôžičku, bál som sa kontaktovať Daniel Walls Loan Company kvôli zlej skúsenosti, ktorú som mal predtým, ale na druhej strane mám nikdy som nevidel nikoho hovoriť o pôžičke v skupine. Musel som teda kontaktovať spoločnosť Daniel Walls Loan Company, aby som zistil, či môžem získať pôžičku, ako svedčila druhá osoba, keď som ich tam kontaktoval, uvedomil som si, že sa nachádzajú v USA a uisťujú ma, že dostanem svoju pôžičku od a skoncovali s mojimi bolesťami a čo urobili tým, že mi ponúkli pôžičku vo výške 80 000,00 eur po predložení dokumentu, ktorý odo mňa žiadali na správnu identifikáciu, teraz som šťastná žena žijúca vo svojom vlastnom dome tu v Berlíne v Nemecku. Takže moji ľudia tu je spoločnosť, ktorá vám môže ponúknuť pôžičku namiesto toho, aby sa nechala oklamať inými falošnými poskytovateľmi úverov online. Budem rád, ak sa so žiadosťou o pôžičku obrátite na spoločnosť Daniel Walls Loan Company a viem, že vám urobia radosť tak ako mne. Môžete ich kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese: danielwallsloancompany@gmail.com Meno: Anneken Z Nemecka.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Auto-v-podnikani-danove-vydavky-odpocet-DPH-a-ine&idc=211

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.