Aktívne a pasívne zostatky na účtoch a ich prevody

Pred vykonaním kontroly zaúčtovania na konci účtovného obdobia je dobré vedieť, ktoré účty môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, je to jednoduchý spôsob ako ohaliť chybu v zaúčtovaní. 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Má Dať:

012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012, 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013, 014 Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) 014, 019 Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 019, 02x, 03x, 04x, 05x, 06x, 11x, 12x, 13x, 21x, 25x, 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311, 312 Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) 312, 313 Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktivní) 313, 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314, 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315, 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335, 35x, 371 Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktivní) 371, 374 Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktivní) 374, 375 Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktivní) 375, 376 Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktivní) 376, 378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378, 381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381, 382 Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktivní) 382, 385 Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktivní) 385, 429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal:

072 Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní) 072, 073 Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073, 074 Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní) 074, 079 Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079, 08x, 09x, 19x, 231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 232 Účet 232 - Eskontné úvery (Pasivní) 232, 241 Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasivní) 241, 249 Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasivní) 249, 291 Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasivní) 291, 32x, 331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331, 333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333, 36x, 372 Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasivní) 372, 377 Účet 377 - Predané opcie (Pasivní) 377, 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379, 383 Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasivní) 383, 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384, 391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391, 411 Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) 411, 412 Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) 412, 413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413, 416 Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (Pasivní) 416, 417 Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) 417, 418 Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) 418, 421 Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) 421, 422 Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasivní) 422, 423 Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasivní) 423, 427 Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) 427, 428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428, 451 Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasivní) 451, 459 Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) 459, 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461, 47x

 

Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal:

015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015, 075 Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075, 097 Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097, 098 Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261, 316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316, 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336, 34x, 373 Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373, 398 Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398, 414 Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414, 415 Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415, 419 Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419, 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431, 481 Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481, 491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491

 

V prípade, že je pri kontrole zistený nesprávny zostatok je zrejmé, že v priebehu účtovného obdobia došlo k nesprávnemu zaúčtovaniu. Ako opraviť chybné zaúčtovanie sa dozviete v článku Chyby v účtovníctve a ich oprava.

Prevody zostatkov na účet 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702 – konečný účet súvahový

Inzerce ∇

Prevody zostatkov na účet   710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 – účet ziskov a strát

MD

D

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

Zostatky na strane MD nákladové účty (trieda 5)

Zostatky na strane Dal nákladové účty

(trieda 5)

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

Zostatky na strane MD výnosové účty

(trieda 6)

Zostatky na strane Dal výnosové účty

(trieda 6)

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

Účtovný zisk – 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

Účtovná strata – 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Milan Tancak 30.08.2017, 17:51

Ako vynulovať učet 249 pri likvidácii firmy, ked firma nemá na účte žiadne finančné prostriedky

#2  Simona F 07.03.2022, 09:52

Dobrý deň, "Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal: 072, 073, 074, 079, 08x, 09x, 19x, 231, 232, 241, 249, 291, 32x, 331, 333, 36x, 372, 377, 379, 383, 384, 391, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 427, 428, 451, 459, 461, 47x" Nemalo to byť "s pasívnym zostatkom" ? :) Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Aktivne-a-pasivne-zostatky-na-uctoch-a-ich-prevody&idc=204

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.