Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Aktívne a pasívne zostatky na účtoch a ich prevody

| Ing. Eva Mihalíková

Pred vykonaním kontroly zaúčtovania na konci účtovného obdobia je dobré vedieť, ktoré účty môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok, je to jednoduchý spôsob ako ohaliť chybu v zaúčtovaní. 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Má Dať:

012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012, 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013, 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014, 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019, 02x, 03x, 04x, 05x, 06x, 11x, 12x, 13x, 21x, 25x, 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311, 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312, 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313, 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314, 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335, 35x, 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371, 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374, 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375, 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376, 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378, 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381, 382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382, 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385, 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

 

Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal:

072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072, 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073, 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074, 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079, 08x, 09x, 19x, 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232, 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241, 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249, 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291, 32x, 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331, 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333, 36x, 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372, 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379, 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383, 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384, 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391, 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411, 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412, 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413, 416Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (Pasívny) 416, 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417, 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418, 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421, 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422, 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423, 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427, 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428, 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451, 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459, 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461, 47x

 

Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal:

015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015, 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075, 097Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097, 098Účet 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 098, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261, 316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316, 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336, 34x, 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373, 398Účet 398 - Spojovací účet pri združení (S premenlivým zostatkom) 398, 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414, 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415, 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419, 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431, 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481, 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491

 

V prípade, že je pri kontrole zistený nesprávny zostatok je zrejmé, že v priebehu účtovného obdobia došlo k nesprávnemu zaúčtovaniu. Ako opraviť chybné zaúčtovanie sa dozviete v článku Chyby v účtovníctve a ich oprava.

Prevody zostatkov na účet 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 – konečný účet súvahový

Inzercia ∇

Prevody zostatkov na účet   710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 – účet ziskov a strát

MD

D

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Zostatky na strane MD nákladové účty (trieda 5)

Zostatky na strane Dal nákladové účty

(trieda 5)

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Zostatky na strane MD výnosové účty

(trieda 6)

Zostatky na strane Dal výnosové účty

(trieda 6)

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Účtovný zisk – 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Účtovná strata – 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovníctvo pre začiatočníkov

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Milan Tancak 30.08.2017, 17:51

    Ako vynulovať učet 249 pri likvidácii firmy, ked firma nemá na účte žiadne finančné prostriedky

  1. [ 2] Simona F 07.03.2022, 09:52

    Dobrý deň, "Účty s aktívnym zostatkom môžu vykazovať zostatok len na strane Dal: 072, 073, 074, 079, 08x, 09x, 19x, 231, 232, 241, 249, 291, 32x, 331, 333, 36x, 372, 377, 379, 383, 384, 391, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 427, 428, 451, 459, 461, 47x" Nemalo to byť "s pasívnym zostatkom" ? :) Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Aktivne-a-pasivne-zostatky-na-uctoch-a-ich-prevody&idc=204

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.