Ako zdaňovať príjmy z cenných papierov, dividend a podielových listov

Príjmy z cenných papierov (skratka CP)

Pri investovaní vnikajú 2 typy príjmov – zisky alebo dividendy

Kapitálový zisk je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou CP, ktorý vzniká až v momente ich predaja. Zákon č. 595/203 Z.z. §8, odsek 1, písmeno e) ako príjmy z prevodu cenných papierov. Kapitálové zisky plynúce zo zdrojov na SR sa zdaňujú zrážkovou daňou ako je to opísané v článku Príjmy z kapitálového majetku a ich zdanenie. Pri CP v zahraničí patrí tento zisk pod § 9 – Príjmy oslobodené od dane v odseku 1, písmeno k) Od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhualebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. Takže pokiaľ obstaráte cenné papiere na burze (organizovaný trh) a držíte ich dlhšie ako rok, váš potenciálny zisk je oslobodený od dane.

Dividendy definuje zákon v § 3, odsek 1, písmeno e) ako podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, pričom za obchodnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem. Podľa Zákona o dani z príjmov sa totiž tento typ príjmov vyberá zrážkou. Konkrétne o tom píše paragraf 43, odsek 1, písmeno a): Daň sa vyberá zrážkou vo výške 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c).

A pod písmenom r) sa píše, že sa jedná o príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e). Dividendy inkasované zo zahraničia, z ktorých ste na Slovensku nezaplatili daň zrážkou (čiže všetky), by sa teda mali objaviť vo vašom daňovom priznaní a mali by ste ich zdaniť horeuvedenou sadzbou.

Ak investujete do fondu, ktorý dividendy nevypláca ale reinvestuje, nemusíte sa tým zaoberať, pretože žiadne dividendy neinkasujete.

Podielové listy

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), ktoré plynú zo zdroja na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou (§ 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov), pričom daňovník môže :

  • využiť postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a považovať zrazenú daň za preddavok a v tom prípade bude príjem z podielových listov zahŕňať do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov v podávanom daňovom priznaní, alebo
  • považovať zrazenú daň za vysporiadanú podľa § 43 ods. 6 zákona a takýto príjem nebude súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník v tomto prípade už príjem z vrátenia podielových listov v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ho.

Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok a do osobitného základu dane sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) prevyšuje úhrn vkladov podielnika. Za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov z vyplatených (vrátených) podielových listov, na rozdiel sa neprihliada.

 

Ak príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) plynú zo zahraničia, budú súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku  podľa § 7 zákona o dani z príjmov a daňovník z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Je tu však výnimka ak investujete viac ako 15 rokov dané zisky sú oslobodené od dane z príjmov.

 

Ak ide o podielové listy nadobudnuté do konca roku 2003,  príjmy z ich vrátenia  v roku 2017 sa v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov považujú za príjmy oslobodené od dane z príjmov ( na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov, za ktoré sa až do 31.12.2006 považoval aj príjem z vrátenia podielového listu, obstaraných pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. aj po 31.12.2003). Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú sa. 

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cash flow
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie daní a poplatkov
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravných lístkov
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-zdanovat-prijmy-z-cennych-papierov-dividend-a-podielovych-listov&idc=339

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.