Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Ako účtovať skonto?

| Sponzorovaný článok

V istých prípadoch sa môže dodávateľ rozhodnúť, že niektorým svojim klientom poskytne istú formu zľavy z celkovej ceny tovarov alebo služieb. Podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov využívajúcich podvojné účtovníctvo je za zľavu z ceny považovaná zľava za odobrané množstvo, zľava z dôvodu urýchlenej platby, z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, no za zľavu sa nepovažuje poskytnutie tovaru zdarma alebo rôzne prezentačné akcie.

To isté oznámenie hovorí, že zľava z ceny je súčasťou tržieb. Na pamäti však treba mať aj to, že zľavy z ceny sú súčasťou ocenenia zásob a za zľavu sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorým je vlastne  dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Formy rabatov

Poznáme viacero foriem alebo druhov vyššie rozoberaných zliav. Môže ísť o určitý druh bonusu, a to vo forme zľavy z poistného ak v danom časovom období nenastane poistná udalosť, ďalej sa za zľavu považuje aj rabat, ktorý sa poskytuje formou dobropisu alebo priamo vo faktúre.

Rozoznávame funkčný rabat, ktorý sa môže udeliť ako istý druh odmeny napríklad za podieľanie sa na reklame určitého produktu, tiež množstevný alebo vernostný rabat, ktorých podstata plynie priamo z ich označenia. Spomenúť treba aj časový rabat, no takisto rabat poskytovaný pri vadách tovaru a pri výpredaji. Zľavy sa často dávajú práve vo forme skonta, čo je vlastne zrážka z ceny zaplatenej v hotovosti.

Ako zvládnuť účtovníctvo

Ako si však poradiť s účtovaním takejto zľavy? Čo sa týka skonta, rozdiel spočíva v tom, či máte k dispozícii aj dobropis, teda písomný doklad, na základe ktorého sa vám pripisuje k dobru určitá peňažná suma alebo vám takýto doklad nebol poskytnutý. V každom prípade je situácia pomerne zložitá. V účtovníctve vzniká rozdiel medzi faktúrovanou sumou a zaplatenou sumou, ktorá bola znížená o určité percento.

Názory rôznych účtovníkov sa líšia hlavne v tom, či je skonto zľava za skorú úhradu faktúry alebo zľava z ceny tovaru či dokonca mimoriadny vynos, od určenia čoho následne závisí samotné účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Ide o veľmi zložitú problematiku a možných riešení existuje rozhodne viac. Ak si však na začiatku vyberiete jedno, držte sa ho a neskúšajte prechádzať v podobných prípadoch na iné spôsoby účtovania.


Autor: Sponzorovaný článok

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ako-uctovat-skonto-&idc=109

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.