Aké budú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023?

Nezdaniteľné časti základu dane znižujú základ dane pri ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní, môžu si ich uplatniť zamestnanci aj SZČO. Zamestnanec si môže uplatniť NČZD zo svojho príjmu aj mesačne, a to prostredníctvom svojho zamestnávateľa vyplnením tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Aké nezdaniteľné časti základu dane si bude môcť daňovník uplatniť v roku 2023 a v akej výške?

 

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovník si môže znížiť svoj základ dane o:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu (§ 6 zákona o dani z príjmov), z tzv. aktívne vykonávanej práce. Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. z príjmu z prenájmu nehnuteľností, príjmu z nepeňažnej výhry, príjmu z predaja nehnuteľnosti) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

a) sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy životného minimaplatného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 21,0-násobku sumy platného životného minima,

ZD  ≤ 21 754,18 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 4 922,82 €

b) je vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

ZD > 21 754,18 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 10 361,364 € - ¼ základu dane daňovníka

 

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v domácnosti, a ktorá:

  1. sa starala v zdaňovacom období o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (t. j. o dieťa do 3 rokov veku, alebo do 6 rokov veku v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu), alebo
  2. v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
  3. bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
  4. sa považuje za občana so zdravotným postihnutým, alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,

 

ZD ≤ 41 445,46 €, vlastný príjem je 0 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 4 500,86 €

 

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

 

ZD ≤ 41 445,46 €, vlastný príjem je < 4 500,86 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 4 500,86 € vlastný príjem manželky

 

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

 

ZD ≤ 41 445,46 €, vlastný príjem je ≥ 4 500,86 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 0 €

 

b) vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

ZD > 41 445,46 €, vlastný príjem je 0 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 14 862,23 € - 1/4 základu dane daňovníka alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

 

2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

ZD > 41 445,46 €, vlastný príjem je > 0 €, výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je 14 862,23 € - (1/4 základu dane daňovníka – vlastný príjem) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

 

 

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 € za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

 

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 8 musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie sociálneho fondu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ake-budu-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-v-roku-2023-&idc=490

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.