Ak si chcete od nového roka uplatniť osobitný režim DPH, musíte o tom informovať správcu dane

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Novela predstavila osobitný režim DPH a zaviedla zmeny pri dobrovoľnej registrácii k DPH, vykazovaní ERP dokladov v kontrolnom výkaze, zmeny pri vrátení nadmerného odpočtu DPH a mnohé iné.  Poradenská spoločnosť Accace, ktorá poskytuje služby v oblasti účtovníctva, miezd a daňového poradenstva prináša objasnenie najvýznamnejších zmien, ktoré budú účinné od 1.1.2016.

 

Osobitný režim DPH na základe platieb

Od 1.1.2016 sa zavádza osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Ide o dobrovoľnú úpravu, ktorú budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. „Platitelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu rozhodnú, budú mať povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane,“ upozorňuje Katarína Balogová, Tax Manager spoločnosti Accace.

Podstatou osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa. Súčasne uplatnenie práva na odpočítanie dane bude spojené s rovnakým princípom, t.j. odpočet DPH z prijatých plnení bude možný najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi.

Za nevýhodu považujeme zvýšenú administratívnu náročnosť pre odberateľov, v prípade, že sa dodávateľ rozhodne využiť osobitý režim DPH. Právo na odpočítanie dane z prijatých plnení bude viazané na úhradu dodávateľovi, t.j. odberatelia – platitelia dane budú musieť v tomto prípade rozlišovať dodávateľov, voči ktorým si môžu uplatniť nárok na odpočet dane bez ohľadu na úhradu a u ktorých až po úhrade,“ dodáva K. Balogová.

Aplikácia osobitného režimu platiteľom musí byť zreteľne uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade nevyznačenia tejto skutočnosti na faktúre, daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby (platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením chýbajúceho odkazu). „Súčasne to bude dôvodom na uloženie pokuty zo strany správcu dane,“ dodáva K. Balogová. Ak bude platiteľ uplatňovať osobitnú úpravu bez splnenia podmienok pre jej uplatnenie, prípadne ak uplatnenie osobitného režimu neuvedie na faktúre, vystaví sa riziku pokuty až do výšky 10 000 eur.

Informatívny zoznam platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu by mal byť zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Vykazovanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze

S posunutou účinnosťou od 1. apríla 2016 bola v rámci prijatých zmien schválená i zmena vo vykazovaní zjednodušených faktúr (napr. doklad z ERP) v kontrolnom výkaze. Ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ bude povinný uviesť v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich IČ DPH.

Cieľom je zabrániť neoprávneným odpočtom DPH zo zjednodušených faktúr, nakoľko v tomto smere boli podľa dôvodovej správy zaznamenané zvýšené riziká.

Zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii

Nezaplatenie zábezpeky na DPH nebude od 1.1.2016 dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu, ale bude sa vymáhať ako daňový nedoplatok.

Za účelom podpory začínajúcich podnikateľov sa s účinnosťou od 1.1.2016 vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre DPH je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Na žiadosti o registráciu podané do 31.12.2015 sa však uplatnia doterajšie pravidlá.

Odpočet DPH pri registrácii

Aj s ohľadom na judikatúru Európskeho súdneho dvora sa pre zdaniteľnú osobu rozširuje možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciu pre DPH viažucou sa na služby a tovary, ktoré nakúpila predtým, ako jej bolo pridelené IČ DPH. Podmienkou pre odpočítanie dane je, aby platiteľ tieto nakúpené tovary a služby neskôr použil na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení ako platiteľ.

Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa – príjemcu stavebných prác.

Prenos daňovej povinnosti sa bude týkať dodania stavebných prác, ale aj dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a taktiež sa bude vzťahovať na dodania tovaru, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie produktov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014.

Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou

Od 1.1.2016 sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnimkou zásielkového predaja.

Táto zmena bude mať u zahraničných dodávateľov, ktorí na výstupe budú uplatňovať prenos daňovej povinnosti, vplyv na systém odpočtu slovenskej DPH na vstupe – odpočet bude možný len v rámci systému vrátenia dane.

Spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku

V zmysle novely sa hodnota spracovateľských operácii nebude zahŕňať do základu dane pri spätne dovezenom tovare vo forme zušľachteného výrobku, ak je dovozca osobou povinnou platiť daň zo služieb - spracovateľských operácii. Cieľom tejto zmeny je zamedzenie dvojitého zdanenia hodnoty služby.

Zmena odkazu na faktúre pri trojstrannom obchode

Pri fakturácii prvým odberateľom na druhého odberateľa sa po novom bude uvádzať namiesto terajšieho odkazu „trojstranný obchod“ nový odkaz „prenesenie daňovej povinnosti“. „Podnikatelia podieľajúci sa na takýchto transakciách  by si mali zabezpečiť úpravu pri vystavovaných faktúrach,“ upozorňuje K.Balogová.

Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

Novelou sa zmierňujú podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania tým, že nedoplatky (na daniach, cle a odvodoch) do 1 000 eur sa nebudú brať pre tieto účely do úvahy a posudzovať sa budú len za uplynulých 6 kalendárnych mesiacov (nie 12 mesiacov). „Miernejšie podmienky bude môcť platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím uplatniť už vo vzťahu k nadmernému odpočtu za zdaňovacie obdobie december 2015,“ dopĺňa K. Balogová.

Definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely

Novelou sa do zákona dopĺňajú kritéria pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie. Pomer je potrebné určiť na základe takých  kritérií, ktoré objektívne odrážajú pomer použitia tovarov a služieb.

Pri nehnuteľnom majetku sa sleduje plocha nehnuteľnosti používaná na podnikanie ako aj na iný účel ako na podnikanie, doba používania na podnikanie ako aj na iný účel alebo iné objektívne kritérium.

Pri používaní hmotného majetku a služieb sa sleduje výška príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doba používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo iné objektívne kritérium.

Oslobodenie od dane pri predaji investičného majetku

Oslobodenie od dane pri následnom predaji investičného majetku v zmysle zákona o DPH, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH, bude závisieť od toho, či v kalendárnom roku dodania (ne)existuje možnosť úpravy odpočítanej dane pri danom investičnom majetku.

Skoršie vrátenie dane zdaniteľnej osobe z tretieho štátu

Zahraničná osoba z tretieho štátu bude môcť žiadať refundáciu slovenskej DPH aj na báze kalendárneho polroka, ak suma DPH, ktorú žiada za prvý kalendárny polrok, je najmenej 1 000 eur a za druhý kalendárny polrok minimálne 50 eur. Podľa doterajších pravidiel sa žiadosť podávala za kalendárny rok.

Dodatočné zníženie základu dane po podaní žiadosti o vrátenie dane

Novelou sa explicitne ustanovuje, že následné zníženie základu dane v prípade plnení, pri ktorých sa uplatňuje vrátenie dane, po podaní žiadosti o vrátenie dane je potrebné oznámiť správcovi dane. Rozdiel dane zo zníženej ceny bude potrebné vrátiť v stanovenej lehote. Toto sa týka žiadateľov z tretích štátov a aj žiadateľov z iných členských štátov.

Zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín

Od 1.1.2016 sa zavádza znížená sadzba dane vo výške 10% na vybrané druhy potravín, ako napr. ryby, niektoré druhy čerstvého alebo chladeného mäsa, mlieko, maslo, chlieb.

 

O spoločnosti Accace

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového a právneho poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nielen na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy. 

Článok pripravila firma Accace.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie spotreby pohonných látok
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ak-si-chcete-od-noveho-roka-uplatnit-osobitny-rezim-DPH-musite-o-tom-informovat-spravcu-dane&idc=236

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.