Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurzy

Účtovné príklady - predkontácie pre účtovnictvo

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zaúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Zvýšenie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dlhopisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní)

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní) / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní)
3. V prípade, že ešte neboli odpisované - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní)

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní) / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní)

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dlhopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Zvýšenie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
2. Zníženie hodnoty softvéru - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 013Účet 013 - Software (Aktivní)

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

1. Aktivácia vynaložených nákladov - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový)
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Bezodplatné odovzdanie softvéru na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena (jednorázový odpis) - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) / 013Účet 013 - Software (Aktivní)

Bezodplatné odovzdanie softvéru bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) / 013Účet 013 - Software (Aktivní)

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) / 013Účet 013 - Software (Aktivní)
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový)

Technické zhodnotenie softvéru

1. Dodávateľským spôsobom - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový)
3. Zvýšenie hodnoty softvéru o technické zhodnotenie - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
3. Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zvýšenie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Zvýšenie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zníženie obstarávacej ceny oceniteľných práv o sumy priznaných dlhopisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
2. Zníženie hodnoty oceniteľných práv - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní)

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena (jednorazový odpis) - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní) / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní)

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní) / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní)

Predaj oceniteľných práv

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní) / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní)
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový)

Obstaranie ostatného dlhodobého nehmotného majetku dodávateľsky

1. Cena dodávky - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
3. Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zvýšenie obstarávacej ceny ODNM o sumu uznaných ťarchopisov

1. Zúčtovanie faktúry - PFAPFA = Prijatá faktúra 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zníženie obstarávacej ceny ODNM o sumy priznaných dlhopisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
1b. Zaúčtovanie dlhopisu v prípade, že faktúra bola uhradená - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
2. Zníženie hodnoty ODNM - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní)

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do ostatného dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu ODNM vytvoreného vo vlastnej réžii

1. Aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 623Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový)
2. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku v ocenení VN alebo ROC - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
3. Ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darovaním) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie darovaním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
2. Prevod do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

1. Bezodplatné nadobudnutie darovaním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)
2. Prevod do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Dalšie predkontácie »


Inzercia ∇Pomohol vám tento súhrn čtovných prípadov? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal

Synonymá pre účtovné príklady sú: účtovné prípady, predkontácie, súvislé účtovné príklady, účtovné súvzťažnosti. Pod týmito otázkami vo vyhľadávači môžete hľadať obsah, ktorý je identický s účtovnými prípadmi.