Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

V prípade, že účtovná jednotka nemá dostatok zdrojov na uhradenie strary, je možné neuhradenú časť previesť do ďalších rokov.

Výber účtovných prípadov s účtom 429


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - IDID = Interný Doklad 429 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní)
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuj, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli - IDID = Interný Doklad 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktivní) / 429
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zníženie sa vykoná z dôvodu úhrady straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) / 429
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - IDID = Interný Doklad 417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) , 429
Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) / 429
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 429 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní)
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 429 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) / 429
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) / 429
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) / 429
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- IDID = Interný Doklad 429 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)


Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní)
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (Pasivní)
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) / 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)

Použitie ostatných kapitálových fondov

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) / 429
2. Na úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktivní)

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) / 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) / 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktivní)

Použitie nedeliteľného fondu na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasivní) / 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní)
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

Použitie štatutárneho fondu

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasivní) / 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní)

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

1. Ak ide o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2. Ak nejde o významnú sumu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový)

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (Nákladový) / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní)
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní)
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní) / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (Nákladový)
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní) /
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní)
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní)
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní) / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní)
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní)
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (Pasivní) / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní)

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

1. V bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový)
2a. V nasledujúcom účtovnom období - ak ide o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429
2b. V nasledujúcom účtovnom období - ak nejde o významnú sumu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový)

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) / 341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní)
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní)

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní) / 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový)
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní) / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 429 píšeme aj v tomto článku

 Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia Kontrola účtovníctva pred koncom účtovného obdobia

05. 12. 2014, Eva Kyselová Čo je nutné skontrolovať pred ukončením roka? Ktoré účty nemôžu mať zostatok? Čo všetko musí byť zaúčtované pred koncom roka?... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 42 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 429

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal