Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇

Účet 384 - Výnosy budúcich období

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred
na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 384


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie novozískaných aktivovaných nákladov na vývoj, v účtovníctve nezachytených, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) / 384
Zúčtovanie novozisteného softvéru, doteraz nezachyteného v účtovníctve - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 384
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované stavby (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) / 384
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) / 384
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktivní) / 384
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktivní) / 384
Bezodplatný dodaný tovar za účelom výmeny chybného tovaru za bezchybný v záručnej dobe, poskytnutý záručný paušál vo forme tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) / 384
Vopred prijaté nájomné v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 384
Prijaté sumy paušálov na záručné opravy - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 384
Prijaté platby vopred plateného nájomného - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 384
Vyúčtovanie paušálov na záručné opravy - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) / 384
Predplatné faktúrované odberateľovi - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) / 384
Vyúčtované paušály za záručné opravy - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 384
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) , 384
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 384


Vyúčtovanie nájomného v príslušnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)
Vyúčtovanie prijatej investičnej dotácie do výnosov v súvislosti s odpisovaním dotovaného dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 384 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
Zúčtovanie výnosov zo záručných paušálov súvisiacich s vykonávaním záručných opráv - IDID = Interný Doklad 384 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový)
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) / 384
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)
Zúčtovanie časovo rozlíšeného výnosu z dlhodobého odpisovaného majetku do prevádzakových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi - IDID = Interný Doklad 384 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 384 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zúčtovanie výnosov budúcich období, ktoré boli vytvorené v minulom roku, s ktorým časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)
Účtovanie úrokov, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom účtovnom období, ale patria do bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 384 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový)
Výnosy bežného obdobia vyfakturované v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad 384 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do ostatného dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní)
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasivní)
Nárok na dotáciu 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (Aktivní) / 691Účet 691 - Dotácie – prevádzková činnosť (Výnosový)
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (Aktivní) / 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (Aktivní)
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína 691Účet 691 - Dotácie – prevádzková činnosť (Výnosový) / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (Aktivní)
Sankcie za nesprávne použitie dotácie 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (Aktivní)

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darom) v ocenení ROC (nie od spoločníkov a členov)

1. Bezodplatné nadobudnutie darovaním - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Prevod do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) , 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový)
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie zvierat do dlhosobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový)
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový)
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový)
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový)

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

1. Prevádzakovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) / 384

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

1. Prevádzkovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní) / 384

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 384
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Odpisovanie dlhodobého majetku získaného bezodplatným prevodom

A) odpis 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasivní)
B) zúčtovanie výnosov budúcich období 384 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový)


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:
O účte 384 píšeme aj v týchto článkoch

 Účty časového rozlišovania Účty časového rozlišovania

22. 08. 2013, Eva Kyselová Účtovanie nájomného. Účtovanie predplatného. Časové rozlišovanie v praxi... celý článok


 Inventarizácia Inventarizácia

15. 06. 2013, Eva Kyselová Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.... celý článok


 Účtovníctvo neziskových organizácií Účtovníctvo neziskových organizácií

13. 05. 2013, Eva Kyselová Vybrané prípady z účtovníctva neziskových organizácii. Právne predpisy.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 384

Účtovanie dotácií, 5 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie neziskových organizácií, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal