Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa napr. krátkodobé pohľadávky z pôžičiek spoločníkom v obchodnej spoločnosti, úrok z omeškania pri oneskorení splácaní peňažného vkladu spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Výber účtovných prípadov s účtom 355


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Preddavky poskytnuté spoločníkom a členom družstva - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 355 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Vrátenie nepoužitých odberných kariet na odber pohonných látok, telefónnych kariet a iných podobných cenín zamestnancami alebo spoločníkmi účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355
Schodok cenín pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
Prepadnutie cenín zavinené pracovníkmi - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
Poskytnuté preddavky spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355 / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 355 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní)
Vyúčtovanie úrokov k poskytnutej pôžičke splatných v bežnom roku - IDID = Interný Doklad 355 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový)
Pohľadávka bytového družstva voči členovi za členský vklad na bytovú výstavbu - IDID = Interný Doklad 355 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní)
Vyúčtovanie pohľadávok za predané výrobky, tovar spoločníkom a členom družstva - IDID = Interný Doklad 355 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový)
Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu v hotovosti - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na pracovné cesty - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) / 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu telefónnych a poštovných poplatkov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) / 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) / 355
Vyúčtovanie použitého preddavku na prepravné a na rôzne iné služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) / 355


Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných látok - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 355
Predpis úhrady spoločníkom alebo členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónneho účtu - IDID = Interný Doklad 355 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
Predpis úhrady spoločníkom a členom družstva za súkromné telefonické hovory po zúčtovaní telefónného účtu - IDID = Interný Doklad 355 / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový)
Predpis zmluvných pokút k úhrade - IDID = Interný Doklad 355 / 644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový)
Náhrady za zavinené nepodarky vo výrobe (napr. členmi družstva) - IDID = Interný Doklad 355 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
Predpis náhrad za škody spôsobené spoločníkmi alebo členmi družstva - IDID = Interný Doklad 355 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)
Odpis pohľadávky podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) / 355
Odpis pohľadávky voči spoločníkovi v konkurze - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) / 355
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) / 355
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) / 355
Zúčtovanie pôžičky spoločníka s ostatným fondom tvoreným zo zisku - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) / 355
Požička od spoločníka - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní) / 355
Zaúčtovanie vyplateného preddavku spoločníkom - IDID = Interný Doklad 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasivní) / 355

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) / 355
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 355 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový)

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
3a. zúčtovanie prebytku - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) , 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
3b. zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) , 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní)
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - IDID = Interný Doklad 119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)

Prijaté splátky pôžičiek v hotovosti

1. Od zamestnancov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
2. Od spoločníkov a členov družstiev - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 355
3. Od ostatných osôb - IDID = Interný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní)

Spotreba cenín zo zásoby

1. Odobraté pohonné látky z odberných kariet - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
2. Spotreba poštových známok - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
4. Výdaj kolkov do spotreby - IDID = Interný Doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
5. Výdaj telefónnych kariet zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
6. Vydaj poštových známok zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)
7. Odovzdanie odberných kariet pohonných látok zamestnancom, spoločníkom - IDID = Interný Doklad 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) , 355 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní)
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní)
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktivní)
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktivní)
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktivní)
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktivní)

Prijaté splátky pôžičiek

1. Od zamestnancov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
2. Od spoločníkov a členov družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 355
3. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktivní)
4. Od účastníkov združenia - Z vydaných dlhopisov VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktivní)
5. Od podnikov v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktivní)
6. Od ostatných subjektov (dlhodobé) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktivní)
7. Od ostatných subjektov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní)

Poskytnuté pôžičky

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
2. Spoločníkom a členom družstva - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 355 / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
3. Krátkodobé podnikom v konsolidovanom celku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
4. Ostatným subjektom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní)
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový)
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní)
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový)
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový)
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový)
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový)
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako účet za cestu)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní)
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní) / 355
3. Doplatenie rozdielu - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovnch výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako účet za cestu)

2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní) / 355
3. Vrátenie rozdielu do pokladnice - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 355
1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasivní)

Vyúčtovanie nároku spoločníkov a členov družstva na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku priamo bez použitia záväzkového účtu (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) /
2. Výška preddavku - IDID = Interný Doklad / 355
3. Doplatenie rozdielu - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 355 píšeme aj v týchto článkoch

 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 35


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 35 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 355

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal