Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zaúčtovanie účtovných príkladov

Účtovný prípad Zaúčtovanie Zobraziť detail
Nadobudnutie DHM vkladom do ZI - IDID = Interný Doklad / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
DHM nadobudnutý pri kúpe podniku -ID / 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Darovanie DHM plne odpísaného - IDID = Interný Doklad /
Darovanie DHM ešte neodpísaného - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 /
Zníženie zostatkovej ceny DHM, ak sa účtovná jednotka zaregistrovala za platiteľa DPH a uplatňuje si odpočet podľa zákona o DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
Zvýšenie vstupnej ceny DHM o vykonané technické zhodnotenie - IDID = Interný Doklad / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Bezodplatné obstaranie DHM - IDID = Interný Doklad /
Zaradenie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatom majetku do DHM - IDID = Interný Doklad / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom, ak je započítané za plnenie pohľadávky z prenájmu po skončení nájmu - IDID = Interný Doklad / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374
Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom po skončení nájmu, ak nebolo nájomcovi zaplatené - IDID = Interný Doklad / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie pozemkov prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 /
Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Preradenie pozemku z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491


Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Pozemky nadobudnuté privatizáciou alebo pri kúpe podniku alebo časti podniku - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 , 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Bezodplatný prevod pozemku, na ktorý účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Preradenie pozemkov z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Vydanie pozemkov v poľnohospodárskych družstvách oprávneným osobám z titulu majetkových podielov - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - IDID = Interný Doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie umeleckých diel a zbierok do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Nadobudnutie umeleckých diel pri privatizácii alebo kúpe podniku ako celku - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 , 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok, na ktoré účtovná jednotka nie je povinná - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Preradenie umeleckých diel a zbierok z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka pozná presnú sumu - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 , 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Nárok upisovateľa akcií do a.s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upsovanie neúčinné - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Upísanie vkladov v spoločnosti s podstatným vplyvom - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Nárok upisovateľa akcií do a.s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upisovanie neúčinné - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367
Inzercia ∇

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovne-priklady.php?stranka=2

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.