Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zaúčtovanie účtovných príkladov

Účtovný prípad Zaúčtovanie Zobraziť detail
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na vyplácania odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459


Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na vyplácanie odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Zaúčtovanie povinného prídelu do sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
3. Dôchodkové pripoistenie - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Vyradenie stiahnutých nepredaných dlhopisov - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
Prijaté dlhodobé nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu (účtovanie bez DPH), účtovná jednotka pozná sumu - IDID = Interný Doklad / 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476
Faktúra za dodávky (účtovanie vrátane DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 476 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Zúčtovanie dlhodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 471 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Zúčtovanie krátkodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
Úhrada splatnej zmenky v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prijatie vkladu tichého spoločníka v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úrok z vkladu tichého spoločníka - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Dlhodobá pôžička od rôznych subjektov mimo bánk - predpis - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Predpis úrokov z dlhodobej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Vklad fyzickej odoby - podnikateľa do podnikania v peniazoch v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Priamy nákup materiálov, časopisov, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod. za hotové - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Aktivácia vnútropodnikových výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarávaného materiálu (napr. dopravné výkony) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Aktivácia opravovaných (renovovaných) náhradných dielov pre opravy výmenným a nevýmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Výdaj materiálu určeného na darovanie (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502
Zúčtovanie prijatej faktúry za externe obstarané ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Inzercia ∇

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovne-priklady.php?stranka=17

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.