Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zaúčtovanie účtovných príkladov

Účtovný prípad Zaúčtovanie Zobraziť detail
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012
Zúčtovanie novozískaných aktivovaných nákladov na vývoj, v účtovníctve nezachytených, v ocenení ROC - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Aktivované náklady na vývoj získané prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072 / 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Opakovaný predaj aktivovaných nákladov na vývoj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Nadobudnutie softvéru prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073
Vyradenie softvéru pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasívny) 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
Zúčtovanie novozisteného softvéru, doteraz nezachyteného v účtovníctve - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Opakovaný predaj softvéru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie obstaraných oceniteľných práv do dlhosobého nehmotného majetku v obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041


Vyradenie oceniteľných práv pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasívny) 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh, ak ide o záporný goodwill - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Zaúčtovanie goodwillu v účtovnej jednotke, ktorá je právnym nástupcom účtovnej jednotky zanikajúcej splynutím, zlúčením alebo rozdelením - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 /
Zaúčtovanie odpisu goodwillu - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
Zaúčtovanie odpisu záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
Vyradenie goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Vyradenie záporného goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - goodwillu - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie ODNM do dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Nadobudnutie ODNM prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019 / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079
Vyradenie ODNM z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 079 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 019Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 019
Nadobudnutie DNM vkladom do ZI - IDID = Interný Doklad / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
DNM nadobudnutý pri kúpe podniku - IDID = Interný Doklad / 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Darovanie DNM plne odpísaného - IDID = Interný Doklad /
Zníženie vstupnej ceny DNM, ak sa účtovná jednotka zaregistrovala za platiteľa DPH a uplatňuje si nárok na odpočet podľa zákona o DPH (DPH na vstupe) - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
Zvýšenie vstupnej ceny DNM o vykonané technické zhodnotenie - IDID = Interný Doklad / 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol) na základe povolenia na predčasné užívanie stavby a rozhodnutia o dočasnou užívaní stavby na skúšobnú prevádzku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Prevod odplatne obstaraného technického zhodnotenia stavieb do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované stavby (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Nadobudnutie stavieb prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
Stavby získané podľa reštitučných zákonov pôvodnými vlastníkmi - IDID = Interný Doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021 /
Vyradenie stavieb z dlhodobého hmotného majetku pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Zaradenie predmetu finančného prenájmu do používania - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ocenené v ROC) - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
Vyradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku po dosiahnutí plodonosného veku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané) - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia k pestovateľským celkom trvalých porastov do používania - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Vyradenie pestovateľských celkov trvalých porastov z dlhodobého hmotného majetku pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Zaradenie nakúpených zvierat základného stáda a ťažných zvierat do majetku - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané) - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODHM do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 029Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 029
Inzercia ∇

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovne-priklady.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.