Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 66

Podiel výnosu (rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou) diskontovaných dlhových CP - ID
Inzercia ∇