Otázka: 1/10

Príklady z účtovnej skupiny 47

Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - ID