Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Všetko o daňových priznaniach

| Ing. Eva Mihalíková

Neodkladajte odovzdanie daňového priznania. Koniec marca sa neúprosne blíži a rady na daňových úradoch budú čim ďalej tým väčšie. Štatistiky potvrdili, že 80% poplatníkov príde na daňový úrad s daňovým priznaním v poslednom týždni v marci.

Termín pre podanie daňového priznania pre rok 2013:                 02.04.2013

Termín pre podanie priznania splníte i v prípade, že tlačivo pošlete v tento deň do polnoci poštou. V tomto prípade by mala byť smerodajná pečiatka na obálke pošty. Daňové úrady tento a budúci týždeň predĺžili otváracie hodiny a daňové priznania preberajú každý pracovný deň.

 

Pokuta za nepodané daňové priznanie

Pokiaľ máte povinnosť podať daňové priznanie a neučiníte tak, čaká vás pokuta. Pre vyrubenie pokuty sa musíte omeškať o 5 dní. Výška pokuty závisí od výšky vyrubenej dane. Aktuálne je to od 30 do 16 000 €.

 

Splatnosť dane

Daň z príjmu je splatná v posledný deň lehoty stanovenej pre podanie daňového priznania. Daň sa neplatí ak nepresiahne čiastku 16,60 €

Spôsoby platby dane

 • Prevodom na bankový účet
 • V hotovosti na daňovom úrade

Inzercia ∇

Pri bezhotovostnej platbe sa za deň platby považuje deň pripísania platby na účet daňového úradu. Nie je to teda deň, kedy zadáte príkaz k úhrade.

 

Termín pre vrátenie preplatku na daniach

Pokiaľ vám v daňovom priznaní vyšiel ako výsledok preplatok, musíte požiadať o jeho vrátenie už pri vypĺňaní daňového priznania na poslednej (typ A) prípadne predposlednej (typ B) strane.

Správca dane preplatok na dani vráti najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, podľa možnosti uvedenej v daňovom priznaní:

 • poštovou poukážkou
 • na bankový účet poplatníka

Najčastejšie otázky od čitateľov

1. Čo sú to odpočitateľné a pripočítateľné položky?

Odpočítateľné a pripočítateľné položky sú sumy ktoré upravujú výsledok hospodárenia účtovnej jednotky a tým upravujú aj základ dane. Medzi pripočítateľné položky patria:

 • rozdiely  (kladný) medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • cestovné náhrady poskytnuté nad prípustný limit
 • poskytnuté dary
 • zaplatené pokuty za porušenie zásad bezpečnosti na pracovisku a za znečistenie ovzdušia
 • odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva,
 • kurzové zisky
 • zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady
 • ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • neuznané úroky z úverov, pôžičiek, dlhopisov, vkladových listov a CP
 • suma nadlimitných odpisov
 • náklady na reprezentáciu (reklamu)
 • úroky z úverov, pôžičiek ak príjemcom úveru je iný subjekt ako banka alebo poisťovňa

Suma týchto položiek pripočíta k základu dane až po ich pripočítaní sa vyčísli splatná daň.

Medzi odpočítateľné položky patria:

 • výnosy z krátkodobého finančného majetku
 • výnosy z dlhodobého finančného majetku
 • ostatné finančné výnosy
 • kurzové straty
 • sumy úrokov z omeškania a zmluvných pokút, ak úhrady neboli prijaté do konca zdaňovacieho obdobia,
 • záporný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • príjem z cenných papierov

Suma týchto položiek sa odpočíta zo základu dane a po ich odčítaní sa vyčísli splatná daň.

 

2. Čo sú to paušálne výdavky?

Paušálne výdavky sú výdavky percentom, ktoré si môžu uplatniť živnostníci, prenajímatelia bytu a ostatní poplatníci podávajúci daňové priznanie typ B, ktorí majú iný príjem ako zo závislej činnosti. Paušálne výdavky sú výhodné pre tých, ktorí nechcú viesť podvojné účtovníctov a ich príjem nie je veľmi velký. Postup pri uplatnení paušálnych výdavkov je nasledovny: Vyčísli sa daný príjem na ktorý chceme použiť paušálne výdavky - napr. zo živnosti 5 000 eur túto sumu zapíšeme do daňového priznania ako príjem, na tento príjem si uplatníme 40% paušálne výdavky - 2 000 eur, túto sumu zapíšeme v daňovom priznaní ako výdavky. V ďalších krokoch daňového priznania vyčíslime základ dane ako 5000-2000=3000eur, pri uplatnení NCZD (3644,74) vychádza splatná daň 0.

 

3. Kedy je možné uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu?

Na zamestnaneckú prémiu má nárok každý poplatník, ktorý pracoval 6 po sebe idúcich mesiacov a jeho príjem predstavoval min. 1 963,20 €. Pokiaľ danovníkovi robí daňové priznanie zamestnávateľ a spĺňa nárok na zamestnaneckú prémiu, poplatník môže požiadať o jej vyplatenie, zamestnávateľ však nie je povinny mu ju vyplatiť, z tohto dôvodu je lepšie ak si daňovník podá daňové priznanie sám, pretože v tom prípade mu zamestnaneckú prémiu vyplatí daňový úrad.

 

4. Aká je výška NČZD v prípade PN časť roku, ovplyvní výška PN výšku zdaniteľných príjmov?

Príjem z PN nie je zdaniteľným príjmom a preto sa nepripočítava k príjmu zo závislej činnosti, výšku NČZD neovplyvní, poplatník má nárok na celú nezdaniteľnú časť na daňovníka aj keď bol v priebehu roka práceneschopný. K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potvrdenie o dĺžke PN zo sociálnej poisťovne.

 

5. Príjem z prenájmu pod 500 €, ako vyplniť daňové priznanie?

Pri príjme z prenájmu pod 500 € sa daňové priznanie nepodáva, v prípade súbežného príjmu zo závislej činnosti sa do daňového priznanie uvedie len príjem zo závislej činnosti.

 

6. Je možné nejakým spôsobom znížiť vypočítanú daň z príjmu u živnostníka, ktorý uplatnil paušálne výdavky?

Pri uplatnení paušálnych výdavkov nie je možné vypočítanú daň ponížiť, jediný spôsob je uplatnenie daňového bonusu na dieťa. V prípade vyčíslenia vysokej dane z príjmu je vhodné zvážiť či by nebolo lepšie viesť jednoduché účtovníctvo a v daňovom priznaní uplatnovať preukázateľné výdavky.V prípade vysokej dani z príjmu je možné dohodnúť splátkový kalendár s daňovým úradom.

 

7. Aká je výška NČZD na manželku, ktorá je na materskej?

Výška nezdaniteľnej časti na manželku sa vypočíta ako NČZD mínus príjem z materskej. Postup je rovnaký v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku, ktorá je vedená na úrade práce, v prípade, že poberá dávky, je potrebné ich odpočítať od NČZD.

 

8. Musím podávať daňové priznanie právnické osoby aj keď firma vznikla 27.12 a výkazy sú nulové?

Áno musíte. Daňové priznanie je povinná podať každá právnická osoba zriadená na podnikanie. Súčasťou daňového priznania je Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Tieto výkazy ako aj daňové priznanie nebudú nikdy nulové, pretože sa v nich musia objaviť zriaďovacie náklady, základné imania, prípadne iné účtovné prípady na začiatku podnikania.

 

9. Aká je výška NČZD pri čiastočnom invalidnom dôchodcovi?

Invalidný dôchodca a čiastočný invalidný dôchodca majú nárok na celkovú čiastku NČZD - 3644,74 €.

 

10. Ake daňové priznanie použiť v prípade príjmu viacerých pracovných pomerov a dohôd?

V prípade príjmu zo závislej činnosti (pracovný pomer/dohoda) sa používa daňové priznanie typ A, pričom sa ako úhrn príjmov zo závislej činnosti vyčísli súčet príjmu zo všetkých pracovných pomerov a príjmu z dohôd.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015)

08. 01. 2015, Eva Mihalíková Nezdaniteľná časť na daňovníka, príjmy oslobodené od platenia dane. Postup na vyplnenie... celý článok


 Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014)

03. 02. 2014, Eva Mihalíková Daňové priznanie fyzické osoby 2014, nezdaniteľné časti 2014, zamestnanecká prémia 2014, daňový bonus 2014... celý článok


 Základné pojmy z oblasti daní Základné pojmy z oblasti daní

06. 12. 2013, Eva Mihalíková Daňové náležitosti, sadzba dane, základ dane, základné pojmy o dani z príjmu fyzických a právnických osôb... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Jozef Mišina 28.03.2013, 07:45

  Dobrý deň, pani Eva Kyselová, chcel by som spýtať, že či je možné do daňového priznania FO typ B za rok 2012 okrem poistného uhradeného zo SZČ (§ 6 ods. 2) uviesť aj výšku odvodov na zdravotné poistenie, ktoré si živnostník počas prerušenia živnosti a taktiež po ukončení podnikania hradil ako samoplatca. Ak je to možné v DP FO typu B za rok 2012 uviesť, ako sa takto zaplatené poistné (samoplatca) na zdravotné poistenie do priznania dokladuje a do ktorých riadkov v DP sa takto uhradené odvody do zdravotnej poisťovne uvádzajú? Uvedie sa takto zaplatené poistné do § 5 v DP? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď a zostávam S pozdravom Mgr. Jozef Mišina PS: Na túto otázku mi nevedeli jednoznačne odpovedať ani na daňovom úrade a preto skúšam všetko čo sa dá.

 1. [ 2] erika tothova 01.02.2014, 11:25

  važená p. Kyselová. chcem sa opýtat či si možem ako FO odpočítať daň za nehnuteľnosť a nedoplatky na energiách v pomernej výške za nehnuteľnosť ktorej časť prenajímam za r.2013. Ďakujem.

 1. [ 3] Ing. Eva Mihalíková 03.02.2014, 07:42

  Dobrý deň p. Tothová, áno môžte, za predpokladu že máte odložené faktúry za nedoplatky a šek za daň za nehnuteľnosť, potom sa jedná o preukázateľné výdavky..

 1. [ 4] lenkas 26.02.2014, 23:34

  Dobry den, chcela by som sa opytat,ci si mozem dat nejake odpocitatelne polozky do DP z vynosov dlhopisov, ako napr.AUV,poplatok za spravu a uschovu CP,poplatok banky,rozdiel medzi kupnou a predajnou cenou atd.Okrem starobneho dochodku je to moj jediny prijem. dakujem

 1. [ 5] andreas 06.04.2014, 17:30

  Dobry den ,chcem sa opytat ,ze kazdy rok mi vzikne preplatok na dani a za kazdym som ho dostal na ucet da 15.aprila tento rok som si dal poslat preplatok postou,trva to dlhsie ? dakujem

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 07.04.2014, 20:22

  Dobrý deň, áno poštou to zvyčajne trvá o týždeň dlhšie..

 1. [ 7] eva43 22.04.2014, 12:19

  Dobry den , mam asi nezvycajnu otazku ale budem rada ak mi poradite. V pripade ze mam podozrenie ze moj zamestnavatel ma oklamal co sa tyka vysky vratenia dane ako mam postupovat viem si to niekde overit? Svoje danove priznanie som nevidela dal mi len vyplatnu pasku no napriek tomu sa mi to nepozdava .

 1. [ 8] Ing. Eva Mihalíková 23.04.2014, 10:39

  Dobrý deň, zamestnávateľ Vám musí dať ročné zúčtovanie dane tam máte vyčíslené presné sumy kolko ste odviedla, kolko bolo k úhrade/preplatok atď..

 1. [ 9] PeterK 02.05.2014, 14:54

  Dobrý deń, ak môžete, poraďte mi prosím. Mám preplatok na dani, avšak bývalý zamestnávateľ mi ho zahrnul do poslednej mzdy, kt. mi nevyplatí, nakoľko som ukončil PP z dôvodu neplatenia mzdy po štrajku a požiadal som SP o vyplatenie z garančného fondu podľ.par.69. Môže mi preplatok vrátiť dańový úrad?

 1. [ 10] Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:17

  PeterK: Dobrý deň, bohužial daňový preplatok Vám daňový úrad už nevyplatí pretože ho vyplatil zamestnávateľovi. Môžte žiadať o jeho vrátenie ako súčasti mzdy z garančného fondu.

 1. [ 11] Zlata Szentimreyova 09.01.2015, 14:44

  Dobrý deň, začina sa nový rok a s ním aj nové pravidla pri uplatňovaní DP. Som ZTP a na uplnom invalidnom dôchodku. Chcem sa spytať či si môže manžel na mňa uplatniť DP. Ďakujem pekne.

 1. [ 12] prachniarova 29.01.2015, 09:35

  Dobrý deň, Má moja mama nárok na vrátenie dane ak je na starobnom dôchodku a v roku 2014 odpracovala na dohodu 3 mesiace Sťahovali jej z platu všetky odvody a jej hrubý príjem za 3 mesiace bol 1451€ Lebo pani z učtárne jej povedala že nemá nárok na vrátenie dane. Ďakujem

 1. [ 13] Anna Chalúpková 29.01.2015, 16:07

  Dobrý deň, v čase terajších daňových povinností, som prišla na to, že nemám spracované daňové priznanie ako fyz. osoba za rok 2013. Bola som totižto na prelome rokov 2012 a 2013 na dlhodobej PN-ke. Z týchto dôvodov som povinnosti neevidovala a chcem si to dodatočne dať vo vlastnom záujme do poriadku. Ako mám postupovať po vyžiadaní príjmu od zamestnávateľa za rok 2013, ktorý ani doteraz nemám? ďakujem

 1. [ 14] Nika Charelsova 12.02.2015, 17:27

  Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť, mám príjem zo závislej činnosti a zároveň aj príjem z OVB popri tom, ale nie som živnostník. Viete mi povedať. Vychádza mi nedoplatok vo výške cca 60€. Chcem sa opýtať či existuje nejaký spôsob zníženia nedoplatku (okrem PN) Ďakujem veľmi pekne

 1. [ 15] szabó 23.02.2015, 16:52

  Dobrý deň,chcem sa opytat, ci v pripade, ze zamestnanec daroval nejaku ciastku a ma o tom potvrdenie resp. darovaciu zmluvu je mozne mu o sumu daru znizit danovy zaklad v ročnom zúčtovaní ? Ak áno,ako sa to uplatní, v Žiadosti o RZ takáto možnosť nie je. Ďakujem.

 1. [ 16] Katarína Fondrková 15.04.2015, 20:02

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aké je časové obdobie na vrátenie preplatku z daní. Daňové priznanie som podala na začiatku marca a stále mi nebol preplatok odoslaný na účet aj ked v tlacive som jasne uviedla že si prajem vyčísleny preplatok vratit na účet dnes je 15 a stále nic. ďakujem za odpoveď

 1. [ 17] Ing. Eva Mihalíková 19.04.2015, 10:42

  Daňový preplatok, daňový bonus alebo zamestnanecká prémia Vám budú poukázané najneskôr do 7.5.2015.

 1. [ 18] zuzanka1510 21.04.2015, 09:21

  dobry den chcem sa opytat kedy vyplacaju tento rok dane a danove bonusy na deti na ucet

 1. [ 19] miroslava44 26.05.2015, 14:50

  Dobrý deň, prosím Vás,kedy vyplácajú daňové preplatky z dodatočného daňového priznania? Ďakujem

 1. [ 20] Ing. Eva Mihalíková 30.05.2015, 15:42

  Dobrý deň do 45 dní.

 1. [ 21] Vego 26.06.2015, 02:07

  Dobry den.Prosim o vysvetlenie ako zuctujem preplatok za elektrinu ak uplatnujem pausalne vydavky?Je to POZD?

 1. [ 22] SKV 29.06.2015, 13:55

  Dobrý deň, prosím Vás o informáciu kedy sa vyplácajú 2% z dane pre občianské združenia a neziskové organizácie ??? ... dakujem

 1. [ 23] Trnava 1977 08.01.2016, 19:56

  Chcem sa opitat od marca 2015 som na pn az do tohoto času.potrebovala by som vedieť ak som este stale zamestnana čí zamestnávateľ je povinny mi spraviť daňové.ďakujem

 1. [ 24] jozef81 09.01.2016, 21:49

  U zamestnávateľa si musíte požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015 a to prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2015. Je to predpísaný formulár, ktorý stačí iba vyplniť a doručiť zamestnávateľovi.

 1. [ 25] Helena Fabianova 28.02.2016, 16:59

  Dobry den. Chcela by som sa spytat - za minuly rok som mala prijem zo zav.cinnosti okolo 4000 a z dohody ovb nieco do 200€. Podavam danove priznanie A, zratam sumy a z nich si vypocitam dan? Pri proviziach z ovb su nejake odpocitatelne polozky? Ďakujem

 1. [ 26] jozef81 29.02.2016, 08:01

  Dobrý deň, pani Helena, ak ste mala iba príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer = 4 000,00 € + dohoda o vykonaní práce s OVB do 200,00 €), tak z potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO za rok 2015 od týchto zamestnávateľov vyčíslite úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov z r. 01 z týchto potvrdení. Následne odpočítate od úhrnu vyplatených príjmov poistné a príspevky celkom (sociálne poistenie a zdravotné poistenie). Takto vznikne základ dane, od ktorého treba odpočítať sumu 3 803,28 €, čo je nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015. Od základu dane odpočítame nezdaniteľnú časť na daňovníka. Následne nám vznikne základ dane, z ktorého vypočítame 19 % daň. Podľa Vašich uvedených príjmov Vám však daň zo základu dane vychádza 0,00 €, nakoľko základ dane je nižší ako nezdaniteľná časť na daňovníka. Z oboch potvrdení od zamestnávateľov následne uvediete do daňového priznania výšku zrazených preddavkov podľa § 35 zákona. V potvrdeniach sa tieto sumy nachádzajú na r. 6. Vo Vašom prípade by mala byť celková suma zrazených preddavkov na daň z potvrdení od zamestnávateľov zároveň aj Vaším daňovým preplatkom, ktorý Vám správca dane poukáže na účet uvedený v daňovom priznaní, respektíve zašle poštovou poukážkou na adresu.

 1. [ 27] samkova 02.03.2016, 22:08

  chcem sa opytat ci mam narok na zamestnanecku premiu ked som v r.2015 pracovala na zmluvu od januara do juna cize 6 mesiacov.ale danove nam robí byvaly zamestnavatel.

 1. [ 28] Zuzana225 18.03.2016, 12:50

  Dobry den chcem sa spytat ak vobec cely rok nepracujem,platim si sama zdravotnu poistovnu,socialne pridavky si neplatim ,nemala som ziadny prijem cely rok a ani nepoberam ziadne davky vobec nic,treba mi podat danove?

 1. [ 29] Zdeno 18.03.2016, 13:01

  Dobry den,pracujem v zahranici cely rok ako normalny robotnik aj zmluvu mam zo zahranicia,doma vobec nic neplatim zdravotnu mam zruzenu,nepoberam ziadne davky ako to je teraz po novom treba mi podat danove priznanie alebo nie?niekto vravi ze nie myslel som ze podavam iba danove tam kde som pracoval.doma si ako mam dat ked som vobec nemal prijem mozte mi poradit ako to vlastne je?dakujem

 1. [ 30] Klaudia K. 28.04.2016, 03:29

  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, moja matka si dala prevod daní na účet, no nie na svoj ale na jedného člena rodiny. Bola sa pýtať osobne na daňovom úrade či sa uskutočnil prevod na účet, povedali jej že 18eho sa pladba realizovala. Teda už 20eho mali byť peniaze na účte. Chcem sa teda opýtať či to môže trvať dlhšie. Pretože dodnes nám nebolo povedané či prišli peniaze na účet. Tým pádom nevieme či si to dotyčná osoba nevšimla alebo mohol nastať nejaký problém. Papiere boli v poriadku čiže tam problém nevidím. Bola by som vdačná za odpoveď. Ďakujem a prajem pekný deň.

 1. [ 31] Ing. Eva Mihalíková 02.05.2016, 21:00

  Dobrý deň, peniaze už určite prišli na účet, tam býva cca 1 deň kym pridu na účet.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vsetko-o-danovych-priznaniach&idc=106

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.