Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2019 (podávané v roku 2020)

| Eva Mihalíková

POZOR: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu. Môžu všetky fyzické ako aj právnické osoby podať daňové priznanie a zaplatiť daň až do 02.11.2020 bez podania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Odporúčame:
 • Jednoduché vyplnenie a odoslanie formulára pre daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby za rok 2019. Daňové priznanie si môžete vyplniť na stránke onlinepriznanie.sk

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019 sa podáva v lehote do 02.11.2020.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

 

Daňové priznanie sú povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2019) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1968,68 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy, u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2019) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 937,35 eur. Za zdaňovacie obdobie 2019 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1 968,68 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade, ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 1 968,68  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak:

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Za zdaňovacie obdobie 2019 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv18 (označenie MF/010685/2018-721)
 • typ B: DPFOBv19 (označenie MF/013999/2019-721) NOVÉ TLAČIVO

 

 Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku.

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo)
 • osobné údaje osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

 

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi, za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

 

Postup pri vyčíslovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30).

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu.

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP.

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov.

 

Sadzba dane

 • 19% - ak ročný príjem daňovník je menší ako 36 256,38 eur
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 36 256,38 eur, táto sadzba sa použije len na sumu presahujúcu stanovený limit
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)

 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2019 tj. 205,07 EUR.


NOVÉ NEZDANITEĽNÉ ČASTI

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 20 507 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 937,35 EUR

Základ dane vyšší ako 20 507 EUR. Nezdaniteľná časť = 9 064,094  EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2019 = 3 937,35 EUR

 

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3 937,35 €

 

V roku 2019 k tomu musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • Manžel/manželka sa staral/a o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka, vypočíta sa adekvátna čiastka z 3937,35 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

 

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2019 si daňovníci môžu opäť uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €.

 

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 1. 4. 2014
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

ZMENA DAŇOVÉHO BONUSU

Daňový bonus za rok 2019

 

Január – Marec 2019: 22,17 EUR

Apríl – December 2019:

-       dieťa mladšie ako 6 rokov: 44,34 EUR na mesiac

-       dieťa staršie ako 6 rokov: 22,17 EUR na mesiac

 

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2019:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 120,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 520 EUR). Tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
 • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

Zamestnanecká prémia za rok 2019

 Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2019

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2019, najviac však do výšky 400 eur.

Podmienky pre uplatnenie:

 • daňovník vo veku od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný zárobok daňovníka je max 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie
 • hypotéka uzavretá po 01.01.2018
 • maximálna výška hypotéky 50 000 Eur

 

Zaokrúhľovanie

 Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

 

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

 

Výdavky percentom z príjmov

60 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne 20 000 € ročne. Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60% z príjmov je, že daňovník nemôže byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, v takom prípade si musí uplatniť preukázateľné výdavky.

 

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

 

Prílohy k daňovému priznaniu

 

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2019, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníkaza jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2019,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2019 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2019 z banky

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2019,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2019,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2019,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu.
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2019 z banky

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ už neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je už samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 31.03.2020. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňové priznanie pre nerezidenta s príjmami zo závislej činnosti Daňové priznanie pre nerezidenta s príjmami zo závislej činnosti

01. 10. 2020, Eva Mihalíková Kto je nerezident, špecifiká daňového priznania pre nerezidenta, návod ako na to.... celý článok


 Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 (podávané v roku 2020) Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 (podávané v roku 2020)

31. 08. 2020, Eva Mihalíková Do kedy podať daňové priznanie? Termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby. Termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby. Darovanie 2%.... celý článok


 Paušálne vs. preukázateľné výdavky u živnostníka Paušálne vs. preukázateľné výdavky u živnostníka

29. 02. 2020, Eva Mihalíková Porovnanie paušálnych a preukázateľných výdavkov. Výhody, nevýhody. Návod ako na to... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Isa 10.02.2020, 20:56

  V roku 2019som pracovala len 3mesiace a potom som bola pn teraz som na urade prace musim si podat sama danove priznanie?

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 01.03.2020, 13:25

  Isa: To či musíte podať daňové priznanie závisí od toho koľko ste za tie tri mesiace zarobila, ak to bolo viac ako 1968,68 Eur tak musíte podávať daňové priznanie ak menej tak nemusíte ale môžete lebo ak Vám zamestnávateľ zrazil preddavky na daň počas tých troch mesiacov, tie Vám daňový úrad vráti, tzn. budete mať v daňovom priznaní preplatok.

 1. [ 3] Ing. Ján Kubička 02.06.2020, 16:53

  Chcem si stiahnuť tlačivo B, stránka nedostupná

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzicke-osoby-za-rok-2019-podavane-v-roku-2020-&idc=398

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.