Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016)

| Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 2015 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ A Stiahnuť tu
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2015 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov FO typ B Stiahnuť tu

 

Spracovať si daňové priznannie za rok 2015 môžete cez tento online formulár »

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2015 sa podáva v lehote do 31.03.2016

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Daňové priznanie sú  povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2015) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1901,67 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2015) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 803,33 eur. Za zdaňovacie obdobie 2015 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1 901,67 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne.

Do vyššie spomínanej sumy 1 901,67  eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

 • a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo
 • b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

NOVÉ

Za zdaňovacie obdobie 2015 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv15_1 (označenie MF/017083/2015-721)
 • typ B: DPFOBv15_1 (označenie MF/017080/2015-721)

Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku. 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

Postup pri vyčísľovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu. 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov. 

Sadzba dane

 • 19% ak ročný príjem daňovník je menší ako 35 022,31 eur
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 35 022,31 eur
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí – sa v r. 2015 nezmenili. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2015 tj. 198,09 EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

 • Základ dane max 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 3 803,33 EUR
 • Základ dane vyšší ako 19 809 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 755,578 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

Inzercia ∇

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2015 = 3803,33 EUR

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 3803,33 €

V roku 2015 k tomu musí byť splnená aspoň jedna podmienka z nasledujúcich:

 • Manžel/manželka sa starala o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka vypočíta sa adekvátna čiastka z 3803,33 €. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

NOVÉ Nezdaniteľná čiastka na príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2015 

II.pilier

V tohtoročnom daňovom priznaní je opäť možné uplatniť výdavky na dôchodkové starobné sporenie a to vo výške 2% zo základu dane. Najviac však do výšky 2% zo šesťdesiat násobku priemernej mesačnej mzdy v SR, tzn. najviac 988,80 €

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2015 si daňovníci môžu opäť uplatniť nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 €.

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

Daňový bonus za rok 2015

256,92 EUR (12x21,41 EUR mesačne)

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2015:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2 280,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 352 EUR) tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti
 • doloženie dokladu - rodný list, potvrdenie o návšteve školy

Zamestnanecká prémia za rok 2015

Zamestnanecká prémia za minulý rok predstavuje: 27,60 EUR ročne (ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 2 280,- EUR a nižšej ako 3 803,33 EUR).

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2015:

 • výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 2280,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 352 EUR)
 • minimálne poberanie príjmu z pracovnoprávneho pomeru po dobu 6 mesiacov v kalendárnom roku

 

Zaokrúhľovanie

Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur
presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad
uvedenú sumu).

Výdavky percentom z príjmov

40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne však 420 € mesačne, tzn. 5040 € ročne.

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2015 nepresiahli sumu 1 901,67 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí ak nepresiahne sumu 5 eur.

Prílohy k daňovému priznaniu

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2015, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2015,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2015 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2015,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2015,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2015,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • účtovná závierka v JÚ (UZFOv14)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • účtovná závierka v PÚ podľa typu účtovnej jednotky
 • Poznámky.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 


Spracovať si daňové priznannie za rok 2015 môžete cez tento online formulár »


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2015. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom Daňové priznanie pre živnostníka za rok 2015. Vyplnenie daňového priznania krok za krokom

22. 03. 2016, Eva Mihalíková Vyplnenie daňového priznania krok za krokom. Výdavky percentom z príjmov. Návod ako na to. ... celý článok


 Darovanie 2% z dani z príjmu. Darovanie 2% z dani z príjmu.

22. 02. 2016, Eva Mihalíková Prečo je dobré darovať 2%? Ako môžete darovať 2%? Komu môžete darovať 2%?... celý článok


Kategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) souvisí následujúcí účtovný testy

Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - daň z príjmov, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] LenkaByt 03.02.2016, 11:07

  Dobry den, Mame v prenajme byt od Jula 2014, nadobudnuty v Aprili 2014. za rok 2014 nebol zaradeny do obchodneho majetku, za rok 2015 sme ho zaradili do obchodneho majetku od 01/01/2015. v danovom priznani za rok 2014 sme si neuplatnili v nakladoch kuchynsku linku vo vyske 3000, zakupenu pri obstarani bytu April 2014. Je mozne tento naklad zahrnut v danovom priznani za rok 2015? Ohladom zaradenia bytu do dlhodobeho majetku, o ktorom teraz vedieme danovu evideniciu, je toto zaradenie potrebne niekde oznamit? Byt je v bezpodielvom vlastnoctve medzi mnou a manzelom, po rozdeleni prijmov, je moj prijem nizzsi ako 1901.67 a tak nemusim podavat DP, treba to niekde oznamit? kedze minuly rok som DP podavala? Dakujem velmi pekne za odpoved.

 1. [ 2] Mafinka 06.02.2016, 20:34

  Dobrý den, zapocítava sa PN do prijmov DP, dakujem

 1. [ 3] Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:36

  LenkaByt: Dobrý deň, v DP za rok 2015 si nemôžte uplatniť celkové výdavky na kuchyňskú linku z roku 2014 ale môžte túto cenu pripočítať k cene nehnuteľnosti ako technické zhodnotenie a odpisovať ju, ročné odpisy si môžte uplatniť ako daňový výdavok. Zaradenie do obch. majetku nie je potrebné oznámiť na DU. Rovnako ak Váš príjem nepresiahne sumu 1901,67 nemusíte podávať DP ani oznámiť na DU.

 1. [ 4] Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:36

  [ 2] Mafinka: Dobrý deň, nie výška PN sa nezapočítava do zdaniteľného príjmu.

 1. [ 5] mafinka 07.02.2016, 14:58

  Dobrý deň táto služba je spoplatnena. Dakujem

 1. [ 6] AničkaRP 17.02.2016, 16:34

  Dobrý deň, aké prílohy je treba dodať ak si uplatňujem daňový bonus. Stačí rodný list detí. Alebo treba aj potvrdenie z úradu práce o poberaní prídavkov na deti? Ďakujem

 1. [ 7] Eva Mihalíková 20.02.2016, 18:01

  Dobrý deň, stačí priložiť kopiu rodných listov, potvrdenie z upsvar netreba.

 1. [ 8] Beba56 02.03.2016, 11:26

  Dobry den,syn mi zacal robit v zahranici na zivnost od konca augusta . Je zenaty ma 7 rocnu ceru.Ked vybral zivnost povedali mu ze rok nemusi platit dan. Ako je to vlastne? Dakujem.

 1. [ 9] Mária Sl 03.03.2016, 09:19

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ktorú čiastku mám dávať ako príjem na r. 01, keď potvrdenie zo zahraničia ČR je nasledovné: r. 01 - 116365- súhrn príjmov r. 06 - 39566 - povinné poistenie r. 08 - 155931 - základ dane r. 09 - 15150 - zrazená daň neviem či je to správne, ale základ dane je prijem - povinné poistenie

 1. [ 10] sergej 09.03.2016, 11:55

  dobri den chcel bi som sa spitat ze som mal zarobeno 2300 ci mam narok na dadovi bonus

 1. [ 11] gabi.ka 10.03.2016, 16:11

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu: zamestnávateľ mi dal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r. 2015, a uviedol tam nezdaniteľnú časť na daňovníka sumu 3.8033,28€. Mám v daňovom priznaní uviesť tú sumu, alebo 3.803,33€. Ďakujem veľmi pekne

 1. [ 12] Eva Mihalíková 10.03.2016, 19:34

  [ 8] Beba56: Dobrý deň, to či musí platiť daň závisí na výške príjmu, nepomýlili ste si to so sociálnym poistením ? To nemusí platiť prvý rok počas podnikania

 1. [ 13] Eva Mihalíková 10.03.2016, 19:36

  [ 10] sergej: Dobrý deň, ak máte maloleté alebo školopovinné dieťa tak máte nárok.

 1. [ 14] Eva Mihalíková 10.03.2016, 19:37

  [ 11] gabi.ka: Dobrý deň, do daňového priznania uveďte 3803,33€, niektoré mzdárske programy zvyknú uviesť rozdielne sumy.

 1. [ 15] mafinka 14.03.2016, 11:33

  Dobrý deň, možu sa mzdy zamestnancov dať do výdavkov peňažný denník ? Dakujem

 1. [ 16] Helena Fabianova 14.03.2016, 17:22

  Dobry den. V predchadzajucom roku som pracovala a moj prijem zo zav.cinnosti bol 9322,86 eur a zaroven som zacala na dohodu pre ovb cim som ziskala proviziu 152,72 eur. Za proviziu som neodviedola dan ani prispevky do zdr.a soc.poistovne. Podat musim danove priznanie B. Ake mozem mat odpocitatelne polozky pri tej provizii? Dakujem za akukolvek radu, pomoc.

 1. [ 17] Roman12 15.03.2016, 09:43

  Dobry den... Od 10.10.2015 som zamestnany v zahranici na trvaly pracovny pomer. Zamestnanecky pomer na slovensku som ukoncil k 31.9.2015 Rad by som vedel co potrebujem a ako podam danove priznanie za rok 2015 zo zahranicia. Dakujem.

 1. [ 18] Gima 15.03.2016, 10:19

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Poberateľ starobného dôchodku zrušil životné poistenie MetLife v novembri 2015. Dostal od poistovne vyplatené 3388,03 EUR. Musí podať DP za rok 2015? Ak áno môže odpočítaťnezdaniteľnú časť za rok 2015 a koľko. Ďakujem

 1. [ 19] Kmoníčková 15.03.2016, 16:20

  prenajímam byt v bratislave ,mám ho v osobnom vlastníctve,je príjem z tohto prenájmu spoločným príjmom manželov a možno ho v DP rozdelit ?

 1. [ 20] Emlli 15.03.2016, 21:35

  Chcela by som radu.V septembri roku2014 som dala v práci výpoveď a zároveň som zostala PN .Bola som na dvoch operáciách a PN mi skončila 5 októbra 2015 a od toho dátumu som na ÚP.Za rok 2014 za mňa podal daňové priznanie zamestnávateľ a chcela by som vedieť či mám podávať daňové priznanie keď som poberala iba nemocenské dávky a dávky z Úp.Vopred ďakujem za odpoveď

 1. [ 21] klepka 19.03.2016, 23:29

  som szco uplatnujem si vydavky percentom zprijmu mam odratat najprv odvody alebo percent vydavky?

 1. [ 22] Eva Mihalíková 20.03.2016, 16:58

  [ 15] mafinka : Dobrý deň, mzdy môžte dať do peňažného denníka

 1. [ 23] Eva Mihalíková 20.03.2016, 16:59

  [ 16] Helena Fabianova: Dobrý deň, z provízie si môžte odpočítať 40% vydavky.

 1. [ 24] Eva Mihalíková 20.03.2016, 17:00

  [ 17] Roman12: Dobrý deň, v daňovom priznaní musíte uviesť príjmy aj z SK aj zo zahraničia. Ak ste stále v zahraničí môžte poslať spracované daňové priznanie aj poštou, spolu s prílohami. Potom je podací listok potvrdením o podaní.

 1. [ 25] Eva Mihalíková 20.03.2016, 17:02

  [ 18] Gima : Dobrý deň, príjem, ktorý bol vyplatený mal byť zdanený zrážkovou daňou, nebol ? Ak bol nemusíte podávať DP, ak nebol musíte. Nárok na NCZD starobný dôchodca má ale len vo výške rozdielu sumy NCZD a úhrnu ročného dôchodku.

 1. [ 26] Eva Mihalíková 20.03.2016, 17:03

  [ 19] Kmoníčková: Len ak je vo vlastníctve oboch, Vy píšete, že je Váš, takže nie.

 1. [ 27] Eva Mihalíková 20.03.2016, 17:03

  [ 20] Emlli: Dobrý deň, Záleží to od výšky prijmu pred PN

 1. [ 28] Eva Mihalíková 20.03.2016, 17:04

  [ 21] klepka : Ako prvé vypočítate % z príjmov a k tým vydavkom pripočítate výšku odvodov. A to je celá suma výdavkov.

 1. [ 29] Alžbeta U. 30.03.2016, 12:18

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať: ak nedosiahol môj príjem zo SZČO výšku odpočítateľnej položky na daňovníka je nutné podávať daňové priznanie? Ďakujem.

 1. [ 30] Maja0612 31.03.2016, 18:19

  Dobrý deň. Môj syn pracoval minulý rok v nemecku od 21.07.2015 do 15.12.2015 riadne na zmluvu a zamestnávateľ mu odvádzal odvody v nemecku. Je povinný podať daňové priznanie? Nedával ho ani v nemecku. Mimochodom tuna je ŤZP na 45%. Nehrozí mu nejaká pikuta?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-fyzicke-osoby-za-rok-2015-v-roku-2016-&idc=254

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.