Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Zaúčtovanie účtovných príkladov

Účtovný prípad Zaúčtovanie Zobraziť detail
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na vyplácania odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)


Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na vyplácanie odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní)
Zaúčtovanie povinného prídelu do sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní)
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní)
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (Pasivní) / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní)
3. Dôchodkové pripoistenie - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasivní)
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasivní) / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasivní)
Vyradenie stiahnutých nepredaných dlhopisov - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasivní) / 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní)
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní)
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní)
Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní)
Prijaté dlhodobé nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu (účtovanie bez DPH), účtovná jednotka pozná sumu - IDID = Interný Doklad / 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní)
Faktúra za dodávky (účtovanie vrátane DPH) - PFAPFA = Prijatá faktúra 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní)
Zúčtovanie dlhodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 471Účet 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasivní) , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní)
Zúčtovanie krátkodobého záväzku na záväzok zmenkový - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní)
Úhrada splatnej zmenky v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Prijatie vkladu tichého spoločníka v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Prijatý vklad tichého spoločníka formou zásob - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Vyplatenie vkladu tichému spoločníkovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Úrok z vkladu tichého spoločníka - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Dlhodobá pôžička od rôznych subjektov mimo bánk - predpis - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Predpis úrokov z dlhodobej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)
Vklad fyzickej odoby - podnikateľa do podnikania v peniazoch v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní)
Spotreba paliva, plynov aj materiálov, ktoré sú skladované vo fľašiach - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)
Spotreba obalov, ktoré tvoria režijnú spotrebu k výrobkom a tovarom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)
Podiel vedľajších nákladov obstarania, ak sú vedené na samostatnom analytickom účte, podľa vnútropodnikových pravidiel oceňovania účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)
Priamy nákup materiálov, časopisov, odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a pod. za hotové - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Aktivácia vnútropodnikových výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarávaného materiálu (napr. dopravné výkony) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový)
Aktivácia opravovaných (renovovaných) náhradných dielov pre opravy výmenným a nevýmenným spôsobom - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový)
Výdaj materiálu určeného na darovanie (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) / 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový)
Zúčtovanie prijatej faktúry za externe obstarané ostatné neskladovateľné dodávky - PFAPFA = Prijatá faktúra 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
Inzercia ∇