Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere a vklady.

Výber účtovných prípadov s účtom 367


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktivní) / 367
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktivní) / 367
Upísanie vkladov v spoločnosti s podstatným vplyvom - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktivní) / 367
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktivní) / 367
Upísanie vkladov v spoločnosti s nepodstatným vplyvom - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktivní) / 367
Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)
Vecný vklad nedokončenej výroby do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)
Splatenie vecného vkladu do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)
Vecný vklad zvierat do základného imania u investora - vkladateľa - IDID = Interný Doklad 367 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktivní)
Vecný vklad tovaru do obchodnej spoločnosti u investora - IDID = Interný Doklad 367 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)
Splatenie záväzkov z upísaných cenných papierov a vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 367 / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní)
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti - IDID = Interný Doklad 367 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní)
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 367
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 367 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní)


Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
5. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
6. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) , 367 / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
5. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
6. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) , 367 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní)
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) , 367 / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 074Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok ku goodwillu pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (Pasivní)
3. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) , 367 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (Pasivní)
4. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku pri vyradení z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) , 367 / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)
6. Vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 079Účet 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 367 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - IDID = Interný Doklad , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov pri vyradení z majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 367 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - IDID = Interný Doklad , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasivní)

Vyradenie DNM z titulu splatenia upísaného vkladu do obchodnej spoločnosti u investora

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 367 /
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou DNM a vyšším trhovým ocenením vkladaného majetku - IDID = Interný Doklad 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní)
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou DNM a nižším trhovým ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní) / 367
4. Vyradenie DNM z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad /

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k základnému stádu a ťažným zvieratám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
5. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
6. vrátenia podľa reštitučných zákonov - IDID = Interný Doklad , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)
8. vkladu do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasivní)

Vyradenie DHM z titulu splatenia upísaného vkladu do obchodnej spoločnosti u investora

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 367 /
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a vyšším trhovým ocenením vkladaného majetku - IDID = Interný Doklad 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní)
3. Rozdiel medzi účtovnou hodntou majetku a nižším trhovým ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní) / 367
4. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad /

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému DHM pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (Pasivní) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 367 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
6. vyradena z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní)

Vyradenie pozemkov z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

1. Účtovná hodnota pozemku - IDID = Interný Doklad 367 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní)
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní)
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní) / 367

Rozdiel medzi uznaným ocenením vkladu a účtovnou hodnotou majetku pri ostatných druhoch majetku, ak je:

1. Účtovná hodnota nižšia - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní) / 367
2. Účtovná hodnota vyššia - IDID = Interný Doklad 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní)

Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

1. Splatenie vkladu v účtovnej hodnote - IDID = Interný Doklad 367 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktivní)
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní)
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (Pasivní) / 367


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 367 píšeme aj v tomto článku

 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 36 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 367

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal