Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurzy

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa:

a) v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 - Zákonné sociálne poistenie alebo 525 - Ostatné sociálne poistenie; sumy plnené za fyzickú osobu - podnikateľa sa účtujú súvzťažne na ťarchu účtu 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa a sumy plnené zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 - Zamestnanci alebo 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti,

b) na ťarchu tohto účtu nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažnými zápismi v prospech účtu 331 - Zamestnanci a 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 336


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Preúčtovanie miezd, ktoré boli zamestnancom vyplatené z garančného fondu podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336
Storno zákonného poistenia, ak došlo k vráteniu miezd - IDID = Interný Doklad - 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / -336
Predpis odvodu za neoprávnené vyplatené sociálne dávky a dávky NP - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 336
Penále za neoprávnené vyplatené sociálne dávky a dávky NP a prípadne oneskorené finančné úhrady odvodov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 336
Zúčtovanie nároku na sociálne dávky a dávky NP u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 336 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní)
Záväzok individuálneho podnikateľa voči poistným fondom - IDID = Interný Doklad 526Účet 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa (Nákladový) / 336
3. Dôchodkové pripoistenie - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) / 336
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 336
Zúčtovanie nemocenského poistenia k odmenám a prémiám v roku predchádzajúcom roku vyplatenia týchto odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 336
Preplatok z rzzp za zamestnávateľa - IDID = Interný Doklad 336 / 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový)


Účtovanie miezd

5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) , 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) , 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní)
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) / 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - IDID = Interný Doklad 336 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový)
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) , 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový)
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní)
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový)
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktivní)
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový)
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) / 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový)
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - IDID = Interný Doklad 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) / 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový)
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
Príspevok do garančného fondu - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)
Doplnkové dôchodkové sporenie - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) / 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

1. Mzdový náklad - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) / 336

Použitie rezervy na nevyplatené odmeny a prémie

1. Suma odmien a prémií - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)
2. Podiel sociálneho a zdravotného poistenia - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) / 336

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 336 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní)
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) / 336

Zúčtovanie sociálneho zabezpečenia nad rámec zákona (pripoistenia)

1. Ak je daňovo uznané - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) / 336
2. Ak je nad rámec zákona a daňovo neuznané - IDID = Interný Doklad 525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový) / 336

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

1. Zúčtovanie záväzku - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) / 336
2. Úhrada z peňažných prostriedkov sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) / 336
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 336 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní)

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) , 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 336
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 336
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní)
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní)
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní)
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní)

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:
O účte 336 píšeme aj v týchto článkoch

 Vzorové účty v mzdovom účtovníctve Vzorové účty v mzdovom účtovníctve

21. 09. 2012, Eva Kyselová Mzdové účtovníctvo v praxi. Praktický príklad účtovania miezd.... celý článok


 Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov

24. 09. 2012, Eva Kyselová Ako zaúčtovať pokuty, penále, úroky z omeškania a ostatné finančné náklady. Účtovanie nákladov. Praktický príklad.... celý článok


 Účtovanie sociálnych nákladov Účtovanie sociálnych nákladov

10. 10. 2012, Eva Kyselová Účtovanie nákladov na stravovanie zamestnancov, pracovné podmienky, vzdelávanie, atď. Tvorba sociálneho fondu. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 33 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 336

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia, 15 příkladů spustiť test »
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal