Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Zúčtovacie vzťahy

| Jana Rusnáková

Oceniteľná vzťahy podniku k vonkajšiemu prostrediu a v rámci podniku.
V širšom slova zmysle zúčtovacie vzťahy účtujeme v účtovnej triede 0, 2, 3, 4.
V užšom slova zmysle sa o ZS účtujú v účtovnej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy

Účtujeme tu o krátkodobých a dlhodobých pohľadávkach a o záväzkoch a výnimočne o dlhodobých záväzkoch (inak v účtovnej triede 4).

Z časového hľadiska ZV členíme na
-    dlhodobé
-    krátkodobé
Časové hľadisko uplatňujeme ku vzniku účtovného prípadu a k 31.12. (ÚZ)

Pri vzniku účtovného prípadu sa členia podľa dohodnutej doby splatnosti

Z pohľadu vykazovania je pri rozčlenení dôležitá zostatková doba splatnosti (rozdiel medzi dobou ÚZ a dobou kedy záväzok vznikol)

Pohľadávky a záväzky sa účtujú a vykazujú samostatne - zákaz kompenzácie

Požiadavky na tvorbu analytickej evidencie
-    doba splatnosti
-    zostatková doba splatnosti
-    podľa veriteľov
-    podľa dlžníkov
-    podľa mien

Špecifikom účtov ZV je, že môže mať premenlivý zostatok:
336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní) – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
341Účet 341 - Daň z príjmov (Pasivní) – Daň z príjmov
342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní) – Ostatné priame dane
343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní) – DPH
345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (Pasivní) – Ostatné dane a poplatky
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) – Zamestnanci

Podľa charakteru členíme ZV:
-    z obchodného styku (31, 32)
-    s orgánmi zdravotného poistenia a sociálneho poistenia (33)
-    zúčtovanie daní a dotácií (34)
-    zúčtovanie voči spoločníkom a združeniu (35)
-    finančné záväzky
-    rezervy
-    z derivátových operácií

1.    OCEŇOVANIE A INVENTARIZÁCIA ZV

Inzercia ∇
Pri vzniku pohľadávky aj záväzky oceňujeme v menovitej hodnote. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI oceňujeme v OC. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú OC.
UJ ku dňu UZ je povinná zhodnotiť riziká a straty  - posúdiť reálnosť posúdenia ocenenia.
->    pri znižovaní hodnoty – prechodné – tvorba OP
579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) – Tvorba OP
558Účet 558 - vorba ostatných opravných položiek z prevádz - kovej činnosti (Nákladový) – Tvorba zákonných OP             391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) – Opravná položka k pohľadávkam *
559 – Tvorba ostatných OP
589Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov (Nákladový) – Tvorba OP (mimoriadne náklady)
* ( v prípadoch pochybná pohľadávka, sporná pohľadávka – súd, pohľadávka voči dlžníkom v konkurze a vyrovnaní)
->    Ak sa v nasledujúcom období nepotvrdí oprávnenosť OP, rozpustíme ju
391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní)         679 – Zúčtovanie OP
             658Účet 658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (Výnosový) – Zúčtovanie zákonných OP
             659 – Zúčtovanie ostatných OP
             689 – Zúčtovanie OP

Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich hodnota je iná ako ocenenie v účtovníctve; oceňujeme tieto záväzky smerom nadol alebo nahor
->   zvýšenie záväzkov    5xx / 3xx
->   zníženie záväzkov     3xx / 6xx

2.    POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU

-    ZV z dodavateľsko-odberateľských vzťahov UJ (účtovná skupina 31, 32, 47 – 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) , 476Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) , 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní) , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) )
-    analytická evidencia – saldokonto, analytické účty

-    pohľadávka zaniká inkasom
-    záväzok zaniká úhradou

->    Predaj pohľadávky      546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) – Odpis pohľadávky / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) , 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) – Výnosy z odpísaných pohľadávok

Zmenkové pohľadávky a záväzky
Zmenka
–    dlhový CP, platobný prostriedok
–    CP úverového charakteru, ktorým sa vystaviteľ pri vlastnej zmenke alebo zmenkovník pri cudzej zmenke zaväzuje, že v stanovenej lehote (uvedená na zmenke) zaplatí majiteľovi zmenky (tomu kto ju predloží na inkaso) menovitú hodnotu zmenky
•    u odberateľa vzniká zmenka na úhradu, v prípade krátkodobej zmenky účtujeme na 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasivní) – Zmenky na úhradu, pri dlhodobej na 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasivní) – Dlhodobé zmenky na úhradu
•    u dodávateľa na 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) – Zmenky na inkaso
–    zmenku oceňujeme menovitou hodnotou (suma na ktorú znela pohľadávka + zmenkový úrok), ktorú musí odberateľ zaplatiť dodávateľovi (u odberateľa 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) – Úroky, u dodávateľa 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) - Úroky)

–    majiteľ zmenky môže:
•    zmenku pozdržať a predložiť ju vystaviteľovi až pri splatnosti
•    môže ju predložiť na eskont banke – získa eskontný úver
•    môže ju použiť na úhradu svojho záväzku
•    môže ju predať

Ak sa majiteľ rozhodne zmenku eskontovať banke, dostane eskontný úver za ktorý platí eskontné úroky.
Potom mu banka nepripíše na účet celú hodnotu zmenky, ale zníženú o úroky.
Predloženie zmenky banke 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktivní) – Pohľadávky za eskontované CP / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) – Zmenky na inkaso
Ak zmenkový dlžník neuhradí menovitú hodnotu zmenky, musí sa vrátiť suma eskontného úveru a zmenkový veriteľ je opäť majiteľom vrátenej zmenky a jej zaplatenie si musí vymáhať sám ( 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktivní) )

Pri predaji zmenky sa účtuje ako pri predaji pohľadávky
Účtovanie zmenky na inkaso        
 
dodávateľ    Odberateľ
311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) (10.000,-) / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní)
312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) (10.000,-) / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) (10.000,-)
                          662Účet 662 - Úroky (Výnosový) (100,-)  - za to, že čakám na peniaze     111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) , 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (Pasivní) / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)
321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) , 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasivní)

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) – Poskytnuté preddavky
324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) – Prijaté preddavky
Účtujú sa na základe 221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní) , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) – Ostatné pohľadávky, 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) – Ostatné záväzky -> účtujeme vtedy, ak sa nedá jednoznačne zaradiť vyššie.
Napr.
-    vznik pohľadávky pri reklamácii
-    pri predaji dlhodobého majetku
-    pri predaji materiálu
-    reklamácie
-    záväzky z obchodného styku v cudzej mene prepočítané kurzom NBS

    UJ môže inkasovať pohľadávku
a)    v hotovosti – kurzom NBS
b)    na devízový účet – NBS
c)    na bežný účet – kurz devízy – predaj

UJ môže uhrádzať záväzky
a)    v hotovosti – NBS, V.A.P. kurz FIKO
b)    z devízového účtu – NBS
c)    z bežného účtu – kurz devízy – predaj

    Vznikajú kurzové rozdiely ( 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) /x alebo x / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) )
Ak máme k UZ nezinkasované alebo neuhradené pohľadávky a záväzky, tiež musíme vyčísliť kurzové rozdiely.


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇

Kategórie: Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

S témou Zúčtovacie vzťahy souvisí následujúcí účtovný test

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií