Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ EDU-LAND video kurz podvojneho uctovnictva

Účtovanie dotácií

| Jana Rusnáková

Spôsob účtovania dotácií u fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je upravený v §52 a §56 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 zo dňa 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v PÚ.

O nároku na dotáciu na hospodársku činnosť alebo na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa účtovnej jednotke dotácia poskytne.

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu a dotácie, podpory a príspevky z prostriedkov európskych spoločenstiev poskytnutých prijímateľovi podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykazujú na účte 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) – Dotácie zo štátneho rozpočtu.

Dotácie poskytnuté z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu sa vykazujú na účte 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní) – Ostatné dotácie.

 

P.č.

Účtovný prípad

MD

D

1.

Priznanie dotácie na:

 

 

 

a) obstaranie dlhodobého majetku

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

 

  - zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

b) prevádzkovú réžiu, ak

 

 

 

  - náklady boli vynaložené v bežnom účtovnom období

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

  - náklady budú vynaložené v budúcich účtovných obdobiach

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

 

c) na úhradu úrokov

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový)

2.

Príjem dotácie na bežný účet

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

3.

Vrátenie dotácií

 

 

 

a) účtovaných do výnosov v bežnom účtovnom období

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

 

b) poskytnutých a účtovaných do výnosov v minulých rokoch, ak ide o nevýznamnú chybu

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

 

c) poskytnutých a účtovaných do výnosov v minulých rokoch, ak ide o významnú chybu

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

 

d) poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku a časovo rozlíšené výnosy, ešte nie sú zaúčtované

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

4.

Sankcie za nesprávne použitie dotácie

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový)

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)

5.

Zúčtovanie rozdielu poskytnutej dotácie na hospodársku činnosť oproti nároku zúčtovanému pri účtovnej závierke

 

 

 

a) ak poskytnutá dotácia bola vyššia

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

b) ak poskytnutá dotácia bola nižšia

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

6.

Zúčtovanie rozdielu poskytnutej dotácie na obstaranie dlhodobého majetku oproti nároku zúčtovanému pri účtovnej závierke

 

 

 

a) ak poskytnutá dotácia je vyššia ako zaúčtovaný nárok

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

 

  - úprava zaúčtovaného rozpustenia dotácie

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

b) ak poskytnutá dotácia je nižšia ako zaúčtovaný nárok

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní) , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (Pasivní)

 

  - úprava zaúčtovaného rozpustenia dotácie

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

Inzercia ∇

 

Zahŕňanie dotácií do základu dane

Vplyv dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku má neutrálny vplyv na základ dane, nakoľko dotácia sa zahŕňa do základu dane vo výške, v akej sa do základu dane zahŕňajú odpisy tohto hmotného majetku.

 

Príklad (účtovná doba odpisovania je dlhšia ako daňová doba odpisovania majetku):

Obchodná spoločnosť obstarala a uvidela do užívania poľnohospodársky stroj v hodnote 20000€ v roku 2010. Po obstaraní poľnohospodárskeho stroja bola spoločnosti poskytnutá dotácia vo výške 20000€. Poľnohospodársky stroj je na účely daňových odpisov zaradený do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky, pričom daňovník si zvolil zrýchlený spôsob odpisovania. Podľa odpisového plánu sa spoločnosť rozhodla účtovnej odpisovať stroj 5 rokov.

 

 

 

Rok

Odpisy podľa odpisového plánu

Odpisy podľa zákona o dani z príjmov

Ročný odpis

Zostatková cena

Ročný odpis

Zostatková cena

2010

4000

16000

5000

15000

2011

4000

12000

7500

7500

2012

4000

8000

5000

2500

2013

4000

4000

2500

2 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní)

4000

 

Č.p.

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Daňový odpis

Daňový príjem

 

Rok 2 010Účet 010 - Dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní)

 

 

 

 

 

1.

Obstaranie stroja

20000

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní)

2.

Zaradenie stroja do užívania

20000

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní)

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

3.

Prijatie dotácie

20000

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní)

4.

Priznanie dotácie

20000

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (Pasivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

5.

Ročný odpis stroja

4000

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

5000

6.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

5000

 

Rok 2011

 

 

 

 

 

7.

Ročný odpis stroja

4000

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

7500

8.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

7500

 

Rok 2012

 

 

 

 

 

9.

Ročný odpis stroja

4000

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

5000

10.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

5000

 

Rok 2013

 

 

 

 

 

11.

Ročný odpis stroja

4000

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

2500

12.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

2500

 

Rok 2014

 

 

 

 

 

13.

Ročný odpis stroja

4000

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový)

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní)

14.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇

Kategórie: Účtovanie v praxi Dotácie

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dotácie

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií