Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2012

09. 01. 2013 | Eva Mihalíková

 Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2 012 sa podáva v lehote do 02.04. 2 013.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

Daňové priznanie sú  povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2 012) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (1822,37 €) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2 012) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2 012 teda vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 644,74 eurZa zdaňovacie obdobie 2 012 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 1822,37 eur. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne.

Do vyššie spomínanej sumy 1822,37 eur sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

 • a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo
 • b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

[insert_ads]

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo
 • osobné údaje osôb na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

POSTUP PRI VYČÍSĽOVANÍ ZÁKLADU DANE

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30). 

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu (lebo § 11 ZDP zmenený nebol a k zrušeniu tzv. milionárskej dane nedošlo). 

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP. 

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP. 

Nezdaniteľné časti 

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí – sa v r. 2 012 naďalej upravujú o určité percento. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2 012 tj. 189,83 EUR.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

 • základ dane max 18 983 EUR. Nezdaniteľná časť = 3644,74 EUR
 • základ dane vyšší ako 18 983 EUR. Nezdaniteľná časť = 8 390,49 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 • základ daňovníka max 33  561,94 EUR a manžel/ka nemá vlastný príjem, Nezdaniteľná časť na manželku/manžela 644,74 EUR
 • základ daňovníka max 33  561,94 EUR a manžel/ka má vlastný príjem nižší než 3644,74 EUR Nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 3644,74 EUR mínus vlastný príjem manželky/manžela
 • základ daňovníka max 33  561,94 EUR a manžel/ka má vlastný príjem vyšší než 3  644,74 EUR. Nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0 EUR
 • základ daňovníka je vyšší 33  561,94 EUR a manžel/ka nemá vlastný príjem. Nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 12 035,23 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka
 • základ daňovníka je vyšší 33  561,94 EUR a manžel/ka má vlastný príjem. Nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 12 035,23 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka = 12 035,23 EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka mínus vlastný príjem manželky.

Daňový bonus za rok 2 012

249,24 EUR (január - jún 2 012 bol 20,51 EUR mesačne, júl - december 2 012 bol 21,03 EUR mesačne)

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2 012:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 1 963,20 EUR (6 násobok minimálnej mzdy 327,20 EUR)
 • výška zdaniteľných príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) musí byť aspoň 1 963,20 EUR a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6

Zamestnanecká prémia za rok 2 012

Zamestnanecká prémia za minulý rok predstavuje: 46,40 EUR ročne (ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 1 963,20 EUR a nižšej ako 3 926,40 EUR). Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy najmenej 3 926,40 EUR, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu medzi sumou 3 644,74 EUR a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z posudzovaných
príjmov tohto zamestnanca.
Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2 012:

 • výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 1963,20 EUR (6 násobok minimálnej mzdy 327,20 EUR)

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do výšky 500 eur, jedná sa o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004), (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 500 eur
presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu) Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur (zdaňuje sa nad
uvedenú sumu).

Výdavky percentom z príjmov

40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - § 6 ods. 10)
25 % (u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - § 8 ods. 9)

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2 012 nepresiahli sumu 1 822,37 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 EUR.

Prílohy k ďaňovému priznaniu

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2 012, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhrad ich zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2 012,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2 012 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) ZDP sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2 012, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 ZDP za rok 2 012,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2 012,
 • kópie dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2011,
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2 012, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu,

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč. POD 2 – 01)
 • Poznámky.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

Kategórie : Dane


Inzercia ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Georgia 16.01.2013, 16:01

  Dobrý deň,chcela by som sa spýtať ako mám podávať daňové priznaniie za rok 2012, nakoľko som január a februar2012 bola ešte zamestnaná, potom som poberala dávky 6 mesiacov v nezamestnosti a oostatné 4 mesiace som žiadny príjem nemala. Od marca 2012 som vedená na urade práce ako nezamestnaná.Okrem toho mi bolo ešte vyplatené celý zostatok z doplnkového dôch.piliera,ktorý neviem či tiež podlieha zdaneniu.Prosím Vás ako radu ako postupovať .Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 2] Eva Kyselová 17.01.2013, 12:36

  Dobrý deň. Za Jan+feb si vypýtajte od zamestnávateľa potvrdenie o príjme za rok 2012, na ďalšie obdobie Vám dá úrad práce potvrdenie, že ste bola vedená ako nezamestnaná, toto potvrdenie dáte ako prílohu k daňovému priznaniu, dávky z nezamestnanosti nepodliehajú dani z príjmu, takže tie tam uvádzať nemusíte. Zostatok z dôchodkového piliera tiež do daňového priznania uvádzať nemusíte, nepodlieha zdaneniu.

 1. [ 3] Štefan Klein 19.01.2013, 10:39

  Dobrý deň,som dôchodca,mam príjem z prenájmu nehnuteľnosti /ročne 2750 eur/ a od 14 novembra som pracoval do 23 decembra na zmluvu a polovičný úväzok.Ako postupovať pri podávaní DP.Ďakujem

 1. [ 4] Eva Kyselová 20.01.2013, 15:12

  Dobrý deň, podávať budete daňove priznanie typ B, od Vášho predchádzajúce zamestnávateľa si musíte vyžiadať potvrdenie o príjme za rok 2012 a to uvediete spolu s príjmom z prenájmu do daňového priznania. To že ste dôchodca nemusíte dokladovať.

 1. [ 5] misha293 21.01.2013, 10:30

  Dobrý deň, Chcela by som sa informovať o Dani z príjmov FO. Minulý rok som mala Daň z príjmov FO – robenú na paušálne výdavky – nepriklada som žiaden výkaz o majetku a záväzkoch ani o príjmoch a výdavkoch. Tento rok robím na skutočné výdavky – tak do toho výkazu o majetku a záväzkoch som sa chcela spýtať, či do toho predchádzajúceho účtovného obdobia 1 a 3 mám niečo písať? Dakujem

 1. [ 6] Eva Kyselová 21.01.2013, 11:23

  Dobrý deň, do predchádzajúceho účtovného obdobia nemusíte nič písať, keďže ste v ňom ešte neúčtovala..

 1. [ 7] Pavla 23.01.2013, 22:53

  Dobrý deň, chcem poprosiť o radu ako mám podať daňové priznanie. 1 - 4/2012 som robila na živnosť, príjem 185 €. V máji som bola nezamestnaná a 6 - 8/2012 som pracovala na prac.zmluvu - nezdaniteľná časť na daňovníka 1214 €. Od septembra 2012 som práceneschopná. Ako postupovať? Ďakujem .

 1. [ 8] Martin 24.01.2013, 11:15

  Dobry den, je uplatnenie naroku na zamestnanecku premiu povinne alebo zavisi odo mna ci si ju budem narokovat alebo nie, ked mi na nu vznika narok? Dakujem za odpoved.

 1. [ 9] Martin 24.01.2013, 13:18

  Je stanoveny nejaky minimalny zaklad dane na vznik naroku na zamestnanecku premiu za rok 2012? Dakujem za odpoved.

 1. [ 10] Eva Kyselová 24.01.2013, 19:30

  Pavla: Dobry deň,budete podávať daňové priznanie typ B, od zamestnavatela musíte vyžiadať potvrdenie o príjme za rok 2012 a pripočítate k nemu príjem zo živnosti. Môžte k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie z úradu práce ze ste bola nezamestnaná ale nie je to nutné. V prípade PN ste stale vedená ako zamestnanec takže tam netreba nič dokladovať.

 1. [ 11] Eva Kyselová 24.01.2013, 19:41

  Martin: Dobrý deň, nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká každému v prípade príjmov min. 1963,20 EUR a práce min 6 mesiacov. Do tohto príjmu za zahŕňa len príjem zo závislej činnosti nie z dohôd o vykonaní práce, atď. Ak Vám vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu a zamestnávateľ Vám ju v daňovom priznaní prizná, musí Vám ju aj vyplatiť, v prípade, že si podávate daňové priznanie sám, vyplatí Vám ju daňový úrad podobne ako preplatok na dani. Problém býva občas s tým, že nie každý zamestnávateľ je ochotný tú zamestnaneckú prémiu priznať, preto je lepšie keď si podáte daňové priznanie sám.

 1. [ 12] Dana 2 25.01.2013, 10:19

  Dobrý deň, mám otázku - do septembra 2012 som bola zamestnanec, príjmy cca 2100 €, od októbra predlžená materská dovolenka. Avšak v priebehu roka som zdedila a zároveň predala akcie (pôvodne z roku 1992). Výnos z predaja akcií cca 90€, náklady 20€. Musím si kvôli akciám podať daňové priznanie alebo mi stačí požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? ďakujem

 1. [ 13] Eva Kyselová 27.01.2013, 12:06

  Dobrý deň, podľa §3 odst. 2 zákona o dani z príjmov zdaniteľný príjem NIE JE príjem získaný dedením, taktiež príjem plynúci z nadobudnutia nových akcií. Takže môžete požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

 1. [ 14] Adriana 28.01.2013, 07:18

  Dobrý deň ideme dávať za rok 2012 paušálne danové priznanie, v roku 2012 sme odhlásili z podnikania auto, za rok 2013 budeme však dávať reálne dane chcem sa spýtať máme teraz v januári zaplatit dan za auto ked chceme dať auto znovu do podnikania? ako máme postupovať?

 1. [ 15] Eva Kyselová 28.01.2013, 09:49

  Dobrý deň, cestnú daň musíte zaplatiť, pokiaľ ste v minulom roku používali auto v podnikaní, pokiaľ ste ho používali napr len v januári tak zaplatite len pomernú časť 1/12tinu. Tento rok normálne zaradíte automobil do používania a dalsiu cestnú dan zaplatite v roku 2014.

 1. [ 16] Adriana 28.01.2013, 10:36

  Ďakujem, ako máme zaradiť auto do podnikania? Máme to ísť nahlásiť na danový úrad?

 1. [ 17] Eva Kyselová 28.01.2013, 17:57

  Pre zaradenie automobilu do podnikania musíte splniť tri podmienky: 1. Prepísať automobil na podnikateľský subjekt - na TP musí byť uvedená firma, živnostník, ktorý bude mať auto v obchodnom majetku. 2. Automobil zaradíte do majetku firmy. 3. Automobil nahlasite na prislušnom daňovom úrade - je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 1. [ 18] Lucia89 30.01.2013, 10:11

  Dobrý deň, v roku 2012 som do apríla pracovala na TPP, od mája 2012 som na živnosti - sprostredkovanie. Chcem sa spýtať na NČZD, kedže som vykonávala prácu sústavne, uplatňujem si NČZD v plnej výške t.j. 3644,74 € ? alebo to musím rozpočítať zvlášť za TPP a zvlášť za živnosť. Ďakujem

 1. [ 19] Eva Kyselová 30.01.2013, 12:31

  Dobrý deň, ak ste pracovala sústavne môžte uplatniť NCZD v plnej výške, pretože živnostník sa považuje za fyzickú osobu, teda aj keby ste to počítala zvlašť mala by vyjsť rovnaká suma..

 1. [ 20] Anna 20 31.01.2013, 18:34

  Dobrý večer, chcela by som sa spytať od 1.1.2012 do 30.6.2012 som rbíla v ČR. Od 1.6.2012 som na urade práce. Daňové príznanie podavam v ČR alebo na SK. Prácovala som za česku fa. a prijem som mala 158400 kč. Nevie my doma nikto poradiť. Ďakujem

 1. [ 21] Eva Kyselová 31.01.2013, 21:40

  Dobrý večer. Pokiaľ ste bola v ČR riadne zamestnaná a zamestnávateľ za Vás platil odvody musíte podať daňové priznanie v Českej republike za to obdobie ktore ste tam pracovala.

 1. [ 22] Majika 01.02.2013, 19:35

  Dobrý večer, v. roku 2012 som mala vyplatené poistné plnenie zo životnej poistky. Celý rok som bola PN. Považuje sa poistné plnenie za príjem podľa § 8 a ak áno, môžem si uplatniť NČZD? Ďakujem

 1. [ 23] Mária13 01.02.2013, 20:02

  Dobrý večer . Svokor od januára do marca bol živnostník. Má len 1 FA. Od apríla pracoval ako zamestnanec v ČR (prac. pomer bol do konca novembra 2012. Lenže svokor mal PN od septembra do decembra 2012. Ako sa mu bude robiť daňové priznanie. Môže požiadať v ČR nech mu urobia daň. priz. za to obdobie a ostatné tu na Slovensku.

 1. [ 24] Eva Kyselová 02.02.2013, 20:51

  Dobrý večer Majika, plnenie zo životnej poistky podlieha zdaneniu - 19% zo základu, ktorý je znížený o nezdaniteľnú časť. Ďalej sa v zákone hovorí, že v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane.

 1. [ 25] Eva Kyselová 02.02.2013, 20:55

  Dobrý večer Mária, na SK podáte danové priznanie s čestným vyhlásením, v ktorom uvediete, že od apríla pracoval svokor v ČR a na Slovensku nepoberal žiadny zdanitelný príjem. V ČR môže požiadať bývalého zamestnávateľa o podanie DP, avšak zamestnávateľ nie je povinný mu DP vyplniť, pretože u neho nepracoval celý rok, takže je možné že budete musieť vyplniť české daňové priznanie a poslať ho do ČR.

 1. [ 26] Anna Lea 03.02.2013, 15:29

  Mám živnosť, ale zároveň som požiadala o starobný /normálny/ dôchodok ešte v r. 2012. Rozhodnutie aj spätné vyplatenie sa nejako preťahuje a bude do 60 dní v tomto roku. Ovplyvní to moje daňové priznanie za r. 2012? ďakujem

 1. [ 27] Janulka01 04.02.2013, 13:18

  Dobrý deň, poprosím o radu či treba podať daňové priznanie. Moja matka bola starobný dôchodca počas celého roka 2012 ale bola jej vyplatená dividenda zo zisku 25.000€. Je treba podať daňové priznanie alebo nie? A ešte jedna otázka, je povinna nahlásiť tento príjem na zdravotnú poisťovnu k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia?Ved za ňu ako za dôchodcu platí zdravotne poistenie štát. Veľmi pekne dakujem za radu.

 1. [ 28] Eva Kyselová 05.02.2013, 08:19

  Anna Lea: Vaše daňové priznanie by to nemalo ovplyvniť. Budete to priznávať až v roku 2014 v daňovom priznaní za rok 2013.

 1. [ 29] Eva Kyselová 05.02.2013, 08:26

  Dobrý deň Janulka, podľa §3 odst. 2 predmetom dane NIE JE " podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí". Tento príjem nie je potrebné nahlásiť na zdravotnú poisťovňu, viď. http://www.health.gov.sk/?clanok-2

 1. [ 30] Renáta 05.02.2013, 14:54

  dobrý den..........v roku 2012 som bola jeden mesiac nezamestnaná....ako doklad o nezamestnanosti v danovom priznaní stačí rozhodnutie o zaradení do evidencie.....môžte mi odpísat na mailovú adresu.........dakujem

 1. [ 31] Michaela Hrudková 05.02.2013, 17:35

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ktoré tlačivo mám použiť na podanie daňového priznania? Som študentka, a cez leto som bola na brigáde a v marci som bola členom volebnej komisie a z každého tohoto príjmu mi bola odvedená daň. Ďakujem

 1. [ 32] Eva Kyselová 05.02.2013, 20:53

  Dobry deň Renáta, áno stačí, dokonca postačí ak k daňovému priznaniu pripojite čestné prihlasenie v ktorom uvediete ze ste bola na úrade prace evidovaná ao nezamestnana od do..

 1. [ 33] Eva Kyselová 05.02.2013, 20:55

  Dobrý deň Michaela, tlačivo - Daňové priznanie typ A (príjem spočítate na základe potvrdenia o príjme z oboch zamestnaní)

 1. [ 34] Martina Šoltysová 06.02.2013, 15:44

  Dobrý den Chcela by som sa spýtať koľko si môžem uplatniť dan na manžela je nezamestnany nepoberal v roku 2012 žiadne dávky. ja som zamestnana s platom 365€ a z toho som pre uraz 4 mesiace marodovala. Poberam aj bonus na 1 dieťa. Ďakujem Ďakujem

 1. [ 35] Eva Kyselová 07.02.2013, 21:22

  Dobrý deň, na manžela si môžte uplatniť celú nezdaniteľnú časť - 3 664,74 EUR.

 1. [ 36] Martina Šoltysová 08.02.2013, 19:07

  Ďakujem pekne za odpoved

 1. [ 37] Simona Koníková 08.02.2013, 20:29

  Dobrý deň prajem, potrebovala by som poradiť ohladne ročného zúčtovania dane. Zamestnaná som bola do 31.8.2012 a 30.8.2012 som nastúpila na PN ktorú som ukončila 1.2.2013. chcem sa spýtať či je môj posledný zamestnávateľ povinný spraviť mi ročné zúčtovanie dane. Dakujem veľmi pekne

 1. [ 38] Eva Kyselová 09.02.2013, 20:39

  Dobrý deň, áno, do 15.2.2013 si však musíte podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane svojmu zamestnávateľovi. Ten je na základe tejto žiadosti povinny vykonať ročné zúčtovanie po predložení potrebných dokumentov, to že o ktoré dokumenty sa jedná Vám povie priamo zamestnávateľ.

 1. [ 39] Simona 10.02.2013, 13:05

  Dobry den, chcela by som sa opytat, ci musim podavat danove priznanie ak som od 1.1.2012 do 31.8.2012 bola nezamestnana, potom som od 1.9.2012 do 31.10.2012 pracovala na dohodu (prijem 700€ za toto obdobie) a nasledne som od 1.11.2012 zamestnana na TPP (prijem 1200€ za november a december spolu). Ak musim podat danove priznanie, aku nezdanitelnu cast si mam uplatnit? Dakujem

 1. [ 40] helena 10.02.2013, 15:21

  Dobrý deň, pracovala som do 31.7.2012, od 1.8. som na starobnom dôchodku. Chcem si podaním daňového priznania požiadať o vrátenej preddavkov dane zo závislej činnosti /celej sumy, ktorú mi zamestnávateľ zrazil z miezd za 1 - 7 mesiac/ Môžem si v tomto DP požiadať aj o zamestnaneckú prémiu, keďže spĺňam podmienky? Nevylučuje sa zam. prémia, ak štát vráti celý preddavok dane zo ZČ? Ďakujem

 1. [ 41] Eva Kyselová 11.02.2013, 12:54

  Dobrý deň Simona, daňové priznanie musíte podávať ak Váš príjem presiahne sumu: 1822,37 eur, Váš príjem túto sumu presahuje a preto si musíte podať daňové priznanie, výška nezdaniteľnej časti bude 3644,74 EUR /12 *4 mesiace čo ste pracovala = 1214,91 €

 1. [ 42] Eva Kyselová 11.02.2013, 13:07

  Dobrý deň Helena, Zamestnanecká prémia predstavuje príspevok zo štátneho rozpočtu, neviem o tom, že by sa to vylučovalo s vyplatením zrazených daní. Skúste o ňu požiadať, buď Vám ju priznaju alebo nie, najlepšie by bolo opýtať sa priamo na daňovom úrade.

 1. [ 43] Andrea 23 11.02.2013, 18:50

  dobrý deň, 1. )v roku 2012 som predčasne zrušila životné poistenie. Bolo mi vyplatené tzv. odbavné z tohto poistenia ( vlastne časť našetrených peňazí). Chcem sa opýtať, či toto odbavné podlieha zdaneniu a ďalej, zaplatené poistné na životné poistenie v predchádzajúcich rokoch som si uplatňovala ako odpočitateľnú položku. Mám v daňovom priznaní za rok 2012 riešiť odvedené poistné na životné poistenie predchádzajúcich rokov, keďže poistku som zrušila? Aký je prosím postup? Ďakujem. 2.)v roku 2012 som bola časť evidovaná na úrade práce, časť pracovala na pracovnú zmluvu a časť na dohodu o prac.činnosti. K daňovému priznaniu som žiadala od zamestnávateľa potvrdenie o príjme z dohody o pracovnej činnosti. Ako mám postupovať v daňovom priznaní, keď zamestnávateľ mi nie je schopný takéto potvrdenie vystaviť a výplatnú pásku tiež nemám, čiže ani neviem či mi odviedol nejakú daň. Ďakujem

 1. [ 44] Gaby 11.02.2013, 19:35

  Dobrý deň, mám osobný účet kde sú mesačné odmeny za platbu kartou, mám tieto odmeny dávať do príjmov k daňovému priznaniu pre živnostníka??? Bankový úrok tam uvádzam. ďakujem

 1. [ 45] Vladimír 11.02.2013, 19:39

  Dobrý deň, pracoval som v r. 2012 od 2.1- pre pracovnu agenturu 4,5 mesiace na Dohodu o vyk.práce . 4 mesiace na pracovnu zmluvu od 26.5. do 31.8. a od 1.9.som na PN - trvá. Nechcu mi urobiť ročne zučtovanie za 2012 že už nie som ich zamestnanec. O vykonanie roč.zučt. som požiadal e-mailom v januari 2013 pobočku agentury kde som mal podpisane vyhlasenie o nezdaňovaní či ako sa to volá. Poslali mi potvrdenie o príjme za 2012 z ustredia agentury. Musím podať sám daňové priznanie?

 1. [ 46] Eva Kyselová 12.02.2013, 09:49

  Dobrý deň Vladimír. Bohužiaľ áno, musíte si daňové priznanie podať sám.

 1. [ 47] Eva Kyselová 12.02.2013, 09:51

  Dobrý deň Gabi, odmeny za platbu kartou sú zdaniteľným prijmom, musíte ich zahrnúť do daňového priznania.

 1. [ 48] LUBA38 12.02.2013, 12:05

  Dobrý deň, v roku 2012 som pracovala za švajčiarského zamestnávatela,potrebovala by som vedieť aká je nezdaniteľná časť na daňovníka,aký je kurz švaj.franku k euru.Ďakujem

 1. [ 49] Milena8 12.02.2013, 20:28

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, či možnosť uplatniť si NČZD na manželku , ktorá nebola v r.2012 evidovaná na ÚP a nemala žiadne vlastné príjmy,ešte v DP za r.2012 platí. Ďakujem.

 1. [ 50] martina88 13.02.2013, 00:20

  Dobry den, chcela by som sa informovat, ako mam podat danove priznanie, ked som 1.,2., mesiac roku 2012 pracovala v ceskej republike, potom som sa prestahovala na slovensko a od 1.7. 2012 som zamestnana na slovesnsku. Dakuje.

 1. [ 51] Eva Kyselová 13.02.2013, 08:27

  Dobrý deň Luba, na toto by ste sa mali opýtať na príslušnom daňovom úrade, s tým, že ktorý kurz pri daňovom priznaní použiť.

 1. [ 52] Eva Kyselová 13.02.2013, 08:30

  Dobrý deň Milena, áno platí možnosť uplatniť si NCZD na manželku, pokiaľ nemala v minulom roku vlastné príjmy.

 1. [ 53] Eva Kyselová 13.02.2013, 08:32

  Dobrý deň Martina, pokiaľ by Vám mali v ČR niečo vrátiť na daniach tak si podajte daňové priznanie aj tam aj tu na SK, pokiaľ Vám žiadne vrátenie nevychádza v ČR nemusíte podávať daňové priznanie, stačí na Slovensku.

 1. [ 54] Janka 13.02.2013, 11:40

  Dobrý deň, prosím, môžem si uviesť do daň. priznania typ A aj zaplatené zdravotné poistenie ked som bola dobrovoľne nezamestnaná a zaplatila som si zdrav.poistenie ako samoplatiteľ? ak áno, kde to uvediem? do riadku 33 a 33b ku zamestnávateľovi? Ďakujem za Váš čas a radu.

 1. [ 55] Jarmila 13.02.2013, 17:22

  Dobrý deň, prosím môže si manžel na mňa uplatniť nezdanenú čiastku keď poberám RP a od august 2012 som aj živnostníčka, ale môj nezdanený príjem nedosiahne čiastku nezdaneného minima t.j. 3.644,74 ? Ďakujem.

 1. [ 56] Eva Kyselová 13.02.2013, 21:27

  Dobrý večer Janka, myslím, že nie, v §5 odst. 8 sa píše, že základ dane sú zdaniteľné príjmy znížené o poistné, ktoré je zamestnanec povinný si platiť sám. Vy ste však povinná nebola, platila ste si ho dobrovoľne a taktiež ste v tom období, keďže ste bola nezamestnaná nemala zdaniteľné príjmy a teda to poistné nemate z čoho odpočítať.

 1. [ 57] Eva Kyselová 13.02.2013, 21:28

  Dobrý večer Jarmila, váš manžel si môže uplatiť na vás nezdaniteľnú časť avšak nie celú ale len jej časť = 3644,74 mínus váš zdaniteľný príjem.

 1. [ 58] Miška 13.02.2013, 22:06

  dobrý večer, chcem sa spýtať, či možno odpočítať zrazenú daň za vyplatenú poistku pri dožití v daňovom priznaní, keď mám výsluhový dôchodok a jednu dohodu za rok 2012 s príjmom 1000 Eur a zrážkovou daňou 190,- Eur. Ďakujem

 1. [ 59] MOniika 15.02.2013, 12:47

  Dobry den, prosim o radu, ci nedoplatok na zdr.poisteni za predosly rok mam zahrnut do vydavkov ovplyvnujucich zaklad dane ? ..ma na to nejaky vplyv ze som zamestnanec aj SZCO? dakujem pekne za odpoved

 1. [ 60] Mária S. 15.02.2013, 14:36

  Dobrý deň, poraďte mi prosím, či si musím podávať DP a aký typ, ak som bola celý rok zamestnaná a popri tom mám živnosť, z ktorej som však za celý rok 2012 nemala žiadny príjem. Môžem požiadať o zúčtovanie dane z príjmu zamestnávateľa?

 1. [ 61] Marián 17.02.2013, 16:52

  Dobrý deň, som dôchodca - SZČO. Vychádza mi daň z príjmu FO za rok 2012 1867,- Eur. Mám povinnosť platiť preddavky dane, či sa už vzťahuje zvýšenie stropu preddavkov na 2500,- Eur?

 1. [ 62] Stanislava 17.02.2013, 17:58

  Dobrý deň som zamestnaná, okrem toho pracujem pre pohotovosť, kde mám týždenné odmeny. Viem, že si musím podať daň. priznanie typ B, že k tomu potrebujem potvrdenie od zamestnávateľa čo bude tvoriť prílohu k daň. priznaniu. Ale čo mám dať ako prílohu k daň. priznaniu čo sa týka tých týždenných výplat z pohotovosti?

 1. [ 63] Eva Kyselová 18.02.2013, 10:58

  Dobrý deň Monika, áno môžte to zahrnút do výdavkov a nema to žiadny vplyv na to ze ste zamestnanec aj SZCO.

 1. [ 64] Eva Kyselová 18.02.2013, 11:07

  Dobrý deň Mária S. môžte požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, účtovníčke akurat musíte dať čestné prehlásenie že ste nemala žiadny príjem zo živnosti.

 1. [ 65] Eva Kyselová 18.02.2013, 11:13

  Dobrý deň Stanislava, musíte si aj z pohotovosti vypýtať potvrdenie o prijme.

 1. [ 66] cencula 18.02.2013, 14:54

  Dobrý den som poslankynou OZ a za rok 2012 som mala odmenu 207,47 euro, zároveň som v roku 2012 poberala opatrovatelký príspevok. Mám nárok na celú odpočítateľnú položku 3644,74? Zahrna sa opatrovateľský príspevok a dávka v nezamestnanosti do vlastného príjmu? dakujem

 1. [ 67] cencula 18.02.2013, 15:01

  zabudla som sa prosím Vás opýtať, treba zdokladovať aj opatrovateľský príspevok? potvrdenie mi dá úrad práce, sociálnych vecí, alebo stačí čestné prehlásenie? ked som evidovaná na úrade práce, celý rok zdokladujem potvrdením z úradu práce? dakujem

 1. [ 68] Eva Kyselová 18.02.2013, 20:34

  Dobrý deň, dávky v nezamestnanosti a štátne príspevky (napr. opatrovateľský) nie sú zdaniteľným príjmom. AK nemáte príjem z OZ väčší ako 1822,37 eur nemusíte podávať daňové priznanie.

 1. [ 69] Laco 19.02.2013, 20:50

  Dobrý deň, poraďte mi, prosím. V r. 2012 som bol nezamestnaný - nemal som žiadny príjem, no musel som zaplatiť zdravotnej poisťovni ročné zúčtovanie poistného za r. 2011. Tým mi vznikol "preplatok" dane za rok 2011 19% z RZ. Ako si ho mám vyžiadať od daňového úradu? V daňovom priznaní za rok 2012 mám vyznačiť "zápornú" daň?

 1. [ 70] vlado 20.02.2013, 12:20

  od1.1.2012 do 31.12.2012 som bol evidovany na urade prace ako nezamestnany bez ziadneho prijmu musim podat danove priznanie dakujem

 1. [ 71] Eva Kyselová 20.02.2013, 12:39

  Dobrý deň Vlado, nie nemusíte podávať daňové priznanie.

 1. [ 72] Ján S. 20.02.2013, 17:10

  Dobrý deň, syn odpracoval za minulý rok prvý pol rok v troch firmách príjem mal 3100 eur.Od júla je evidovaný na úrade práce a žiadne dávky v nezamestnanosti nepoberá.Je povinný podať daňové priznanie?

 1. [ 73] Eva Kyselová 20.02.2013, 20:53

  Dobrý deň, Váš syn je povinný podať daňové priznanie, kedže jeho príjem v roku 2012 prekročil čiastku 1822,37€.

 1. [ 74] Karol 21.02.2013, 08:32

  Dobry den. prosim vas tyka sa ma posledna strana DP typ B ak som zamestnanec aj SZCO?

 1. [ 75] gaby 21.02.2013, 12:22

  Dobrý deň, kde by som našla na stiahnutie Daňové priznanie typ B, tak aby som si ho mohla vyplniť a skontrolovať, či to mám dobre???Na poslednej strane DP pre živnostníka mám vyplniť iba riadok 9 a 10?? Ďakujem

 1. [ 76] Táňa 21.02.2013, 13:43

  Som dôchodkyňa. V mesiacoch 8-10 som pracovala na dohodu- potvrdenie o prijme od zamestnávateľa mám. Prosím poradiť, " mám nárok na vrátenie preddavku dane a na akom tlačive DP A -B ? Ďakujem.

 1. [ 77] Eva Kyselová 21.02.2013, 14:36

  Dobrý deň Karol, Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

 1. [ 78] Eva Kyselová 21.02.2013, 14:37

  Dobrý deň Gaby, skúste program E-dane stiahnete ho na stránkach daňového riaditeľstva, je zdarma a počíta daň z príjmu. Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

 1. [ 79] Eva Kyselová 21.02.2013, 14:38

  Dobrý deň Táňa. Daňové priznanie typ A.

 1. [ 80] Laco [69] 21.02.2013, 21:44

  Pani Kyselova, prosím o odpoveď. Na upresnenie: Za rok 2011 som si vyrovnal daň do 31.3.2012, no nemohol som si odpočítať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011, pretože Zdravotná poisťovňa mi poslala výkaz RZ až 21.8.2012. Tým mi vznikol za rok 2011 "preplatok" dane. Keďže v r. 2012 som nemal žiadny príjem, neviem, ako mám od štátu žiadať naspäť preplatok dane z minulého roka. Ďakujem.

 1. [ 81] Eva Kyselová 22.02.2013, 09:22

  Pán Laco bohužial neviem Vám poradiť, choďte sa opýtať na príslušný daňový úrad, tam Vám určite poradia ako na to.

 1. [ 82] Irena 22.02.2013, 13:36

  Dobrý deň, mám otázku-som dôchodkyňa a v roku 2012 som dostala nájom za pôdu 1040 €. Mám dať daňové priznanie?

 1. [ 83] Angi 23.02.2013, 19:21

  Dobrý večer. Od 1.11.2012 som dôchodkyňa. Predtým som pracovala na TPP. Daňové priznanie urobím sama. Akú sumu môžem uplatniť na NČND. Dôchodok: 320,00/mes.

 1. [ 84] Eva Kyselová 24.02.2013, 10:01

  Dobrý deň Irena. Musíte podať daňové priznanie typ B, príjem z prenájmu podlieha dani z príjmu a zdanit je ho potrebné pokiaľ presiahne sumu 500€ (§9 odst. 1 písm. g zákona o dani z príjmu)

 1. [ 85] Eva Kyselová 24.02.2013, 10:05

  Dobrý deň Angi, môžete si uplatniť sumu 3644,74 mínus 2x320 = 3004,74 s tým, že dôchodok sa nezahrnie potom do zdanitelneho príjmu, a je potrebne doložiť k daňovému priznaniu čestné vyhlasenie o tom, že ste dôchodkyna od 11/2012 s dôchodkom 320€.

 1. [ 86] Jozef 24.02.2013, 10:25

  Dobrý deň prajem.Započítava sa PN do úhrnu všetkých príjmov v daňovom tlačive riadok 32.

 1. [ 87] Filipko 24.02.2013, 10:49

  Dobrý deň prajem.V r.2012 som bol zamestnaný celkom 8 mesiacov a do konca roka som bol na úrade práce bez podpory.Mám nárok na zamestnaneckú prémiu ,môj príjem bol 3351 eur. Daňové si robím sám.ĎAkujem

 1. [ 88] Helena Cingelová 25.02.2013, 07:45

  Dobrý deň, prosím o radu či zamestnanecovi, ktorý mal vyplatenú odmenu ako člen volebnej komisie za 03/2012 môže zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať daňové priznanie sám, ďakujem

 1. [ 89] Irena 25.02.2013, 08:24

  Srdečne Vám ďakujem.

 1. [ 90] Kazimir 25.02.2013, 18:23

  Dobry den, precital som si par stranok o tom, ci musim alebo nemusim podavat priznanie, podla niektorych hej, podla inych nie. Zijem 5 rokov v Luxembursku a na Slovensku nemam ziadny prijem. Na Slovensku mam trvaly pobyt, zdrzujem sa tam menej ako 183 dni a v Luxembursku mam riadny prechodny pobyt. Minule roky som danove priznanie vyplnil, no tento rok sa znova pytam, ci si tuto namahu mozem usetrit? S Luxemburskom mame zmluvu o zamedzeni dvojiteho zdanenia.

 1. [ 91] Eva Kyselová 25.02.2013, 20:58

  Dobrý deň Kazimír. Pokiaľ mate v Luxembursku prechodný pobyt podávate daňové priznanie tam, na SK nemusíte.

 1. [ 92] Eva Kyselová 25.02.2013, 21:00

  Dobrý deň Helena, zamestnávateľ mu môže urobiť ročné zúčtovanie, ak si o to zamestnanec požiadal do 15.2. tak je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie. Po tomto dátume je to o dohode.

 1. [ 93] Eva Kyselová 25.02.2013, 21:02

  Dobrý deň Filipko, máte nárok na zamestnaneckú prémiu.

 1. [ 94] Eva Kyselová 25.02.2013, 21:09

  Dobrý deň Jozef. PN nepatrí medzi zdaniteľný príjem a preto ju v daňovom priznaní nikde neuvádzajte.

 1. [ 95] Jozef 26.02.2013, 08:34

  Dobrý deň prajem.Akú sumu si uplatniť na daňovníka keď som 4 mes.PN? Má na výšku odpočítateľnej sumy vplyv aj evidencia na úrade práce,počas roka? Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 96] Zlatuša 26.02.2013, 09:08

  Dobrý deň. Pracovala som 8 mesiacov na Slovensku a 4 mesiace v USA kde ešte aj pracujem, neviem si radi ako podať daňové priznanie. Pri prepočítaní príjmu na eurá môžem použiť priemerný ročný kurz? Aké doklady z USA treba.

 1. [ 97] Eva Kyselová 26.02.2013, 13:54

  Dobrý deň Jozef, nezdaniteľná časť sa neznižuje o PN, takže si môžte uplatniť celú časť. Evidencia na úrade práce ma vplyv na odpočítatelnú položku, pretože odpočítatelná položka sa odpočítava z príjmu a pri evidencii na úrade práce nemate žiadny zdanitelný príjem. Ak ste bol nejaký mesiac vedený na úrade práce musíte si odpočítat mesačný pomer z odpočítalnej položky.

 1. [ 98] Eva Kyselová 26.02.2013, 14:04

  Dobrý deň Zlatuša, môžte použiť: 1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, za ktorý bol poskytnutý príjem alebo 2. platný kurz v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo 3. priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo 4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie Prílohou takého daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov a výšku zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov (aj tých v zahraničí) a potvrdenia o zaplatenom povinnom poistení.

 1. [ 99] erička 26.02.2013, 15:20

  Dobrý deň, prosím Vás ak som v roku 2012 január, február,marec bola SZČO a ostatné mesiace som bola zamestnaná, ako sa uplatňuje NČZD? Zo živnosti som nemala žiadny príjem a na potvrdení o príjme som mala 5804,45 €, a je tam napísané NČZD za 3-12 mesiac je 3037,20€. Môžem si uplatniť celkovú sumu NČZD t.j. 3644,74 alebo len tú čo mám na potvrdení? kedže som mala tú živnosť.

 1. [ 100] Stanislava 26.02.2013, 16:43

  Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. V r. 2012 sme prenajímali byt. Avšak v máji a júni sme tam nemali žiadneho nájomníka, nakoľko starý nájomník odišiel v apríli a nového sme mali až od júla. Môžem si výdavky ako nájom, elektrina, plyn uplatniť aj za tie mesiace, kedy sme tam nájomníka nemali? Ďakujem za odpoveď

 1. [ 101] Imonika 26.02.2013, 20:07

  Dobrý deň,prosím Vás,keďmal manžel na pol roka 2012 pozastavenú živnosť,uplatňujú sa pušálne výdaje celých 40% i v takom prípade?A odpočítateľná položka sa delí na počet mesiacov?Ďakujem za odpoveď

 1. [ 102] Eva Kyselová 27.02.2013, 08:23

  Dobrý deň Erička. Môžte si uplatniť celkovú sumu, avšak musite uviesť že ste bola živnostník, tzn. vyplnit - príjem/vydavok zo živnosti, výdavky ste určite nejaké mala. Podávať budete daňové priznanie typ B.

 1. [ 103] Eva Kyselová 27.02.2013, 08:26

  Dobrý deň Stanislava, môžete uplatniť všetky výdavky.

 1. [ 104] erička 27.02.2013, 10:19

  Ďakujem, ešte sa chcem spýtať ak mama bola v r. 2012 1 mesiac zamestnaná, potom bola PN a nakoniec jej uznali invalidný dôchodok. Potom NČZD bude tiež v plnej výške alebo sa to nejako počíta? Lebo v tom potvrdení o príjme má nejakú sumu... tak neviem...Ďakujem

 1. [ 105] erička 27.02.2013, 16:26

  A chcem sa ešte spýtať PN- ka sa započítava do príjmu v DP?

 1. [ 106] Marta1202 27.02.2013, 16:49

  Dobrý deň, poprosím Vás o radu: syn si podáva daňové priznanie typ B nakoľko v roku 2012 bol zamestnaný na TPP január - september, v mesiaci september mal príjem i z dohody a od 1.10.2012 má živnosť, kde mal príjem 1350,64 €. Odvody neplatil, nakoľko je syn VŠ externý študent do26 rokov. K príjmu zo živnosti si uplatňuje 40 % paušálne výdavky t.j. čiastku 540,256 €. Ako sa má daná čiastka zaokrúhliť? Mal syn viesť k živnosti jednoduché účtovníctvo (je to povinné ?) a potom k DP ako prílohu doložiť výkazy z JÚ?

 1. [ 107] Rasťo N. 27.02.2013, 21:57

  Dobrý deň! V októbri 2012 som ukončil služobný pomer a stal som sa poberateľom výsluhového dôchodku. Keďže som zabudol požiadať bývalého zamestnávateľa o vykonanie daňového priznania v zákonnej lehote, musím si ho podať sám. Neviem, či treba žiadať bývalého zamestnávateľa o potvrdenie o príjmoch, alebo mi ho zašle automaticky sám. Rovnako neviem, či treba prikladať k DP aj potvrdenie o tom, že som bol v novembri a decembri poberateľom výsluhového dôchodku a keďže som si neuplatňoval nezdaniteľnú časť, čí si ju mám uplatniť iba za odpracované mesiace, alebo za celý rok. Za radu ďakujem.

 1. [ 108] Eva Kyselová 28.02.2013, 12:03

  Dobrý deň Erička, od NCZD musíte odpočítať celkovú sumu invalidného dôchodku - daju vam potvrdenie v sociálnej poisťovni. PN sa do zdanitelného príjmu nezapočítava.

 1. [ 109] Eva Kyselová 28.02.2013, 12:10

  Dobrý deň Marta, paušálne výdavky sa zaokruhluju nahor - 540,26. Povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo nie je. A v prípade paušálnych viýdavkov nie je potreba dokladovať žiadny výdaj. V prípade ze by viedol JU tak je to výkaz príjmov a výdavkov a výkaz majetku a záväzkov.

 1. [ 110] Eva Kyselová 28.02.2013, 12:17

  Dobrý deň Rasťo. Zamestnávateľ by Vám mal poslať potvrdenie o príjme, možte oň však aj požiadať, pretože je možné že nejakým nedopatrením ho zabudol poslať. K DP treba doložiť aj potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne. A uplatniť si môžte NCZD za odpracované mesiace.

 1. [ 111] Sofia 28.02.2013, 15:26

  Dobrý deň, Pracovala som v SR do 30.4.2012 a od 1.5.2012 som pracovala v CR az dodnes. Kde a ako mam podať daňové priznanie za rok 2012. Ďakujem za odpoved. Katka

 1. [ 112] ferinka 28.02.2013, 17:48

  Vážená pani Kyselová, v texte k daňovému priznaniu kde píšete čo je prílohou je 6 bod, ktorý hovorí o dokladoch ktoré si daňovník uplatní z NČZD ako sú DDS, účelové sporenie, životné poistenie.Zostala som v pomykove, platí to na rok 2012?, je to vo Vašom texte z 9.1.2013. Ešte by som Vás poprosila, čo sa týka čiastočného invalidného dôchodku ako sa to prejavuje pri daňovom priznaní ,daňovník je živnostník, odvody si platí v plnej výške, a má aj doklad zo závislej činosti, ako je to tu s NČZD? Veľká vďaka.

 1. [ 113] jutka 01.03.2013, 09:04

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či preplatok zo zdravotného poistenia vyplatený zdrav. poisťovňou po podaní ročného zúčtovania ZP uvádzam niekde v daňovom priznaní. Ďakujem

 1. [ 114] Helena 01.03.2013, 10:30

  Dobrý deň, prosím o radu, zamestnankyňa ukončila pracovný pomer 30.11.2012, ale pokračovala v PN do 28.02.2013, požiadala zamestnávateľa o vykonanie RZD, má nárok na celú NČZD t.j. 3644,72 € alebo iba za dobu zamestnania 01.-11., t.j. 3340,99 € ? Ďakujem.

 1. [ 115] misha293 01.03.2013, 11:30

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na sadzbu dane za rok 2012. Aká je sadzba dane pri výpočte dane z príjmov FO typ B. Je to 19% alebo 25%?

 1. [ 116] monika biela 01.03.2013, 12:31

  Dobrý deň, prosím vás ak som celý rok robila na dohodu, ako je to v danovom priznaní, mala som príjem 655,78 € a daň 124,56.... čo sa píše do NČZD? celková suma? lebo v potvrdení čo mám od zamestnávateľa tak tam nič nie je...

 1. [ 117] Jozef Paško 03.03.2013, 16:51

  Dobrý deň, chcel by som poradiť ako zdaniť odbavné pri predčasnom ukončení životného poistenia, a ako sa riešia odpisy z predchádzajúcich období. Ďakujem.

 1. [ 118] Zuzana 04.03.2013, 00:12

  Dobry den,chcem sa spytat ked som v odpracovala januar,februar a do konca roka som bola PN,a uz mam pn ukoncenu a pracovny pomer mi skoncil musim si to danove priznanie spravit sama a ako,ak posledny zamestnavatel mi to odmieta urobit,na koho sa obratit kam mam ist vzdy mi to robil zamestnavavtel.

 1. [ 119] Mária S. 04.03.2013, 08:37

  Dobrý deň, prosím Vás akým príjmom pre účely daňového priznania je autorský honorár za knižné výpožičky a reprografie? Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 120] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:08

  Dobrý deň Sofia, záleží od výšky príjmu a či Vám na SK môžu niečo vrátiť, ja by som na Vašom mieste podala aj tam aj tu za patričné obdobia samozrejme.

 1. [ 121] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:13

  ferinka máte pravdu, upravovala som článok z minulého roka a toto som si nevšimla, samozrejme to už neplatí. S NČZD u dôchodcu je to tak, že príjem z dôchodku je potrebné odpočítať z NČZD a uplatniť si môže len túto čiastku.

 1. [ 122] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:16

  Dobrý deň jutka, preplatok zo zdravotného poistenia je už zdanený preto sa do daňového priznania neuvádza.

 1. [ 123] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:20

  Dobrý deň Helena, iba 3340,99 € pretože ked ste na PN nemáte zdaniteľný príjem a niet na čo uplatňovať NCZD.

 1. [ 124] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:21

  Dobrý deň misha293, sadzba dane je 19%.

 1. [ 125] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:23

  Dobrý deň monika biela, ak ste pracovala celý rok tak celkovú sumu NCZD - 3644,74 €

 1. [ 126] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:24

  Dobrý deň Zuzana, pokiaľ ste o to požiadala do 15.2.2013 písomnou žiadosťou tak Vám zamestnávateľ musí podať daňové priznanie, v opačnom prípade si ho musíte podať sama.

 1. [ 127] Eva Kyselová 04.03.2013, 13:31

  Dobrý deň Mária S. takýto príjem sa považuje za zdaniteľný - § 8 Zákona o dani z príjmu.

 1. [ 128] Mária S. 05.03.2013, 09:04

  Dobrý deň, prosím poradte mi či je možné znížiť základ dane v plnej výške 3644,74, ak bol pracovníčke priznaný starobný dôchodok od 28. 2. 2012. Uvedená pracovníčka už minulosti poberala predčasný starobný dôchodok, avšak po zrušení možnosti poberať aj plat aj predčasný dôchodok sa dôchodku vzdala. Dňom 28.2. jej bol priznaný už riadny starobný dôchodok a odvtedy poberá dôchodok aj plat.Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 129] viera s 05.03.2013, 11:52

  dobry den prosim vas priatel pracoval januar februar marec na zmluvu, potom isiel na pnku dostal vypoved takze od aprila do novembra bol pn a december na urade prace poprosim vas ako si ma podat danove priznanie ma narok ze mu nieco vratia a potrebuje nejake papiere prilozit ze bol pn dakujem za odpoved

 1. [ 130] miroslava 05.03.2013, 12:25

  Dobrý deň, prosím o radu:Som SZCO a v r.2012 mi vracala soc.poist.preplatok na soc.poistení. Uplatňujem výdavky %. Kam v daňovom priznaní zahrniem tento preplatok?Ďakujem.

 1. [ 131] Eva Kyselová 05.03.2013, 13:19

  Dobrý deň Mária S, NCZD treba znížiť o výšku dôchodku, ak výjde ročný dôchodok vyšší ako je NCZD nemá na nu pracovníčka nárok.

 1. [ 132] Eva Kyselová 05.03.2013, 13:21

  Dobrý deň Viera S. Ak boli za neho odvádzané preddavky na dan tak má nárok na ich vrátenie, nezdaniteľnú časť si však môže uplatniť len za mesiace, ktoré pracoval (01-03), potvrdenie o výške PN vám daju v sociálnej poistovni to sa k priznaniu len doloží, alebo stačí napísať čestné prehlasenie ze bol pn odkedy do kedy a potom ze bol vedený na úrade prace.

 1. [ 133] Eva Kyselová 05.03.2013, 13:23

  Dobrý deň Miroslava, preplatok zahrniete do zdaniteľného príjmu, takže normálne medzi príjmy zo živnosti.

 1. [ 134] Mária S. 05.03.2013, 14:08

  K odpovedi pod číslom 131 mám otázku, či to platí aj vtedy, keď pracovníčka poberala starobný dôchodok len od 28.2.2012, kedy jej bol priznaný.

 1. [ 135] Eva Kyselová 05.03.2013, 17:49

  áno, treba ten dôchodok spočítať od 28.02 do 31.12 a odpočítať od NCZD.

 1. [ 136] Marta M. 05.03.2013, 18:12

  Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu: 1,pracovala som na dohodu u dvoch zamestnávateľov, od 1.11.2012 som vedená na ÚP, aké typ daňového priznania mám použiť? 2,môj manžel pracoval ako szčo od 1.7.2012, dovtedy vedený na ÚP,zobral príspevok na podnikanie z ÚP.Môže si v daň. priznaní uplatniť paušálne výdavky?Môže si nezdaniteľnú časť na daňovníka odpísať v celej výške aj keď nepodnikal počas celého roka? Vopred veľmi pekne ďakujem.

 1. [ 137] Eva Kyselová 05.03.2013, 20:11

  Dobrý deň Marta, Vy si podáte daňové priznanie typ A, spočítate zdanitelný príjem a doložite čestné prehlasenie ze od 1.11. ste vedena na ÚP. 2. Váš manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť len od 1.7. teda za 5 mesiacov, paušálne výdavky si samozrejme môže uplatniť.

 1. [ 138] Hana 05.03.2013, 20:37

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu: Pracovala som 4 mesiace v Anglicku a môj príjem presiahol 5000 libier. Musím si tu podávať daňové priznanie?

 1. [ 139] Majulka 05.03.2013, 20:44

  Dobrý deň, proprosila by som o radu. Pracovala som počas roka u dvoch zamestnávateľov na dohodu.Časť roka som poberala materskú. Podám si daňové priznanie typ A, započítava sa materská do zdaniteľného príjmu? Veľmi pekne Ďakujem.

 1. [ 140] Mária S. 06.03.2013, 08:26

  Prepáčte, že sa opäť vraciam k odpovedi č. 135, ale v dennej tlači som sa dočítala, že pre to, aby bol v prípade pracujúceho starobného dôchodcu zohľadnený jeho dôchodok pri uplatnení NCZD musí byť splnená podmienka, že dôchodok bol priznaný od 1.1. 2012, inak sa mu môže uplatniť celá suma NCZD. Je to pravda alebo som to zle pochopila. Ďakujem, za odpoveď.

 1. [ 141] Eva Kyselová 06.03.2013, 13:33

  Dobrý deň Hana, musíte podať daňové priznanie.

 1. [ 142] Eva Kyselová 06.03.2013, 13:33

  Dobrý deň Majulka, materská sa nezapočítava do zdanitelného príjmu.

 1. [ 143] Eva Kyselová 06.03.2013, 13:36

  áno máte pravdu, pokiaľ nie je celý rok dôchodca môže si odpočítať celu NCZD. To čo som písala v 135 odpovedi platí pre celý rok.

 1. [ 144] Gabika.k 06.03.2013, 15:25

  Dobrý deň. Ja by som Vás chcela poprosiť o informáciu: Do 30.11.2012 som bola zamestnaná, od vtedy som PN, mám nárok na zamestnanecku prémiu a v akej výške. Daňové priznanie si robím sama. Ďakujem veľmi pekne

 1. [ 145] slavka 07.03.2013, 10:02

  Dobrý deň, poprosím o radu. V roku 2012 som pracovala ako zamestnanec s prijmom 6309,63 a v decembry som ako podriadený finančný sprostredkvateľ nadobudla prijem 152,54 eur(neplatila som odvody do zdravotnej a socialnej). Potrebovala by som poradit či si mozem v danovom priznaní typB uplatniť pausalne vydavky 40% (nevediem si uctovníctvo) a ake dalsie nalezitosti mi z tohto prijmu vyplyvajú. A čo ma byť súčastou prílohy danoveho priznanie. Ďakujem velmi pekne a prajem prijemný den

 1. [ 146] Eva Kyselová 07.03.2013, 10:25

  Dobrý deň Gabika, máte nárok na zamestnaneckú prémiu v celej výške.

 1. [ 147] Gabika.k 07.03.2013, 10:58

  Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a chcela by som poprosiť ešte o jednu radu. Keď som bola do 30.11.2012 zamestnaná, na PN som od konca augusta aká je výška NCZD

 1. [ 148] Lenka1 07.03.2013, 14:01

  Dobrý deň, ak sa môže ešte raz opýtať na zamestnaneckú prémiu. Známi pracoval celý rok u dvoch zamestnávateľov, ale u jedného bol 2 mesiace na PN celkový DZ je 2685. Má nárok na celú sumu alebo pomernú časť za 10 mesiacov.

 1. [ 149] TiborZ 07.03.2013, 14:06

  Dobrý deň prosím Vás bol som zamestnaný 11 mesiacov a 1 mesiac vedený na úrade práce. Podávam si priznanie, mám nárok na celú odpočítateľnú položku? Ďakujem za odpoveď

 1. [ 150] Eva Kyselová 07.03.2013, 15:49

  Gabika.k môžete uplatnit NCZD v celej výške.

 1. [ 151] Eva Kyselová 07.03.2013, 15:51

  Dobrý deň slavka, neviem Vy ste ako živnostnik alebo prečo typ B ? Ak ste živnostník môžete uplatniť 40% a nemusite nič dokladovať.

 1. [ 152] Eva Kyselová 07.03.2013, 15:54

  Dobrý deň Lenka1, má nárok na celú sumu, splnil podmienku poberania príjmov aspon 6 mesiacov v posudzovanom období.

 1. [ 153] Eva Kyselová 07.03.2013, 15:55

  Dobrý deň TiborZ. Máte nárok na odpočítatelnú položku vo výške zodpovedajúcej 11 mesiacom. Táto suma by mala byť uvedená na potvrdení o príjme, ktoré mate od zamestnávateľa.

 1. [ 154] Adriana74 07.03.2013, 16:44

  Dobrý deň, prosím o radu. V roku 2012 môj manžel bol nezamestnaný asi 9 mesiacov a popritom pracoval na dohody o vykonaní práce. Zamestnancom bol 3 mesiace, kde mu vyplácali minimálnu mzdu. Zaujíma ma, či mu Daň. úrad môže vrátiť zrážkovú daň z dohôd, keď si v daň. priznaní uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka. Ďakujem za odpoveď

 1. [ 155] Adriana74 07.03.2013, 16:49

  Pani Kyselová, ešte doplním, že aj ja som nezamestnaná a poberáme dávku v hmotnej núdzi pre 4-člennú rodinu.

 1. [ 156] Eva Kyselová 07.03.2013, 19:24

  Dobrý deň Adriana, áno daňový úrad mu vráti daň ked si podá daňové priznanie.

 1. [ 157] Katulka 08.03.2013, 14:16

  Dobrý deň, prosím o radu: v ktorých prípadoch si môže daňovník odpočítať celú odpočítateľnú položku na daňovníka t.j. 3644,74 € a v ktorých nie. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 158] Javuška 08.03.2013, 22:55

  Dobrý deň, Od 1.1. do 31.7.2012 som pracovala na Slovensku a od 1.8.2012 pracujem v Nemcku. Mám slovenskú pracovnú zmluvu s dodatkom o vysunutí do zahraničia. Odvody mi zamestnávateľ odvádza na Slovensku a daň zo mzdy v Nemecku. Zamestnávateľ mi tvrdí, že mi urobí daň.priznanie v Nemecku do 30.4.2012, len mám doložiť potvrdenie o zdanitel.mzde z predošlej práce a potom vraj už na Slovensku daň. priznanie nemusím robiť. Prosím Vás poraďte mi,nechcem zmeškať termín platenia dane.Ďakujem.

 1. [ 159] Javuška 1 08.03.2013, 23:00

  Oprava dátumu z predošlého dotazu! Dobrý deň, Od 1.1. do 31.7.2012 som pracovala na Slovensku a od 1.8.2012 pracujem v Nemcku. Mám slovenskú pracovnú zmluvu s dodatkom o vysunutí do zahraničia. Odvody mi zamestnávateľ odvádza na Slovensku a daň zo mzdy v Nemecku. Zamestnávateľ mi tvrdí, že mi urobí daň.priznanie v Nemecku do 30.4.2013, len mám doložiť potvrdenie o zdanitel.mzde z predošlej práce a potom vraj už na Slovensku daň. priznanie nemusím odovzdať. Prosím Vás poraďte mi,nechcem zmeškať termín platenia dane, 31.3.2013. Ďakujem.

 1. [ 160] Eva Kyselová 09.03.2013, 10:34

  Dobrý deň Katulka, výška NCZD závisí od počtu odpracovaných mesiacov a tiež sa odvíja od toho či je pracovník dochodca alebo nie je.

 1. [ 161] Eva Kyselová 09.03.2013, 10:39

  Dobrý deň Javuška, v prípade že Vám zamestnávatel podá daňové priznanie za celý rok 2012 v Nemecku, na SK ho uz nemusíte podávat.

 1. [ 162] ika 09.03.2013, 12:56

  dobry den chcem sa spytat ak chcem podat danove priznanie k dani z prijmov fyzickej osoby a ciastku ktoru mi maju vratit , má urad prace socialnych veci a rodiny mi siahnut na to???momentalne som nezamestnana a som na uradene prace vedena v evidencii uhadzacov o zamestnanie a dostavam socialne davky,moze mi urad prace ciastku ktora mi bude vratena z dani urad prace stiahnut zo socialnych davok???dakujem za odpoved

 1. [ 163] Eva Kyselová 09.03.2013, 14:16

  dobrý deň, celkom nerozumiem vašej otázke. Ak máte preplatok na dani vracia vám ho danový úrad, úrad práce a soc. vecí s tým nemá nič, nemôžu vám z toho preplatku ani nič zobrat ani vám ho vyplatiť, ide to mimo sociálnych dávok.

 1. [ 164] tinka 10.03.2013, 09:28

  dobrý deň, môžem si uplatniť celú nčzd na daňovníka, keď som bola v roku 2012 zamestnaná prvé 4 mesiace, od apríla do novembra som bola na ÚP, kde som poberala dávku v nez. a v decembri som už pracovala, pričom som si v zamestnaní už raz uplatňovala nčzd na daňovníka? ďakujem

 1. [ 165] Eva Kyselová 10.03.2013, 13:49

  Dobrý deň Tinka, nemozte, možete si uplatnit len NCZD zodpovedajúcu 5tim mesiacom.

 1. [ 166] AndreaD 10.03.2013, 22:07

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať keď si podávam DP typu B - príjem zo živnosti a v roku 2012 som mala ja pracovný pomer v ČR, vychádza mi daň 150 EUR a môžem si urobiť vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí, alebo radšej zápočet? ďakujem

 1. [ 167] ferinka 11.03.2013, 15:56

  Ďakujem Vám pani Eva Kyselová za odpoveď na komentár pod číslom 112. Lenže ja som sa pýtala na čiastočný invalidný dôchodok. Mám pocit, že ste mi odpovedali na plný ale starobný dôchodok, ten sa tak robí. Ale ja neviem o čiastočnom invalidnom dôchodku ako sa prejavuje pri daňovom priznaní.Dotyčný čo ho má, má živnosť, platí si všetky odvody a pár peňazí má aj zo závislej činnosti.Srdečná vďaka ferinka

 1. [ 168] ferinka 11.03.2013, 15:56

  Ďakujem Vám pani Eva Kyselová za odpoveď na komentár pod číslom 112. Lenže ja som sa pýtala na čiastočný invalidný dôchodok. Mám pocit, že ste mi odpovedali na plný ale starobný dôchodok, ten sa tak robí. Ale ja neviem o čiastočnom invalidnom dôchodku ako sa prejavuje pri daňovom priznaní.Dotyčný čo ho má, má živnosť, platí si všetky odvody a pár peňazí má aj zo závislej činnosti.Srdečná vďaka ferinka

 1. [ 169] kata 11.03.2013, 19:45

  Dobrý večer. Prisím o radu. Môj brat pracoval 3 mesiace v ČR, jeho príjem bol 9540,- Kč. Daň nebola odvedená iba odvody 3244,-Kč. Má povinnosť podať DP na slovensku alebo v ČR?

 1. [ 170] lucia farkašová 12.03.2013, 15:42

  Dobrý deň, som SZCO ale celý rok 2012 som mala podnikanie pozastavené. Po celý rok 2012 som bola v trvalom pracovnom pomere, teda mala som príjem zo závislej činnosti. Aký typ daňového priznania v tomto prípade podávam A alebo B? Ďakujem.

 1. [ 171] janka121 12.03.2013, 22:01

  Dobry den, student strednej skoly hrava za mestsky futbalovy klub. Za rok 2012 mu bol vyplateny nezdaneny prijem vo vyske 550 €. Musi si podavat danove priznanie a vypocitat a odviest z tohto prijmu dan, kedze mu ziadna nebola stiahnuta? Podlieha takyto prijem zdaneniu?

 1. [ 172] kk02 13.03.2013, 07:14

  Dobry den, vyplnam pre moju svokru danove priznanie FO typ A. Svokra bola do novembra zamestnana, ale z dovodu zaniku pracoviska dostala k 1.12.2012 vypoved a v ochrannej lehote isla na PN... PN-ku jej vyplaca socialna poistovna od zaciatku. Viem, ze tento prijem sa nezdanuje, len sa chcem spytat, ci okrem potvrdenia od zamestnavatela o dosiahnutom prijme musi prilozit k danovemu priznaniu aj doklad o tom, ze bola v decembri na PNke? Dakujem.

 1. [ 173] kk02 13.03.2013, 07:19

  A este ako dodatok k predchadzajucej otazke, moze si v tomto pripade uplatnit celu nezdanitelnu ciastku na danovnika?

 1. [ 174] AnetaK 13.03.2013, 11:32

  Dobry den, chcem sa spytat, ci musim podavat danove priznanie za ucast vo volebnej komisii, ak som v r. 2012 okrem toho nemala ziadny iny prijem. Ak ano, o aky typ danoveho priznania ide? Dakujem

 1. [ 175] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:10

  ferinka, čiastočný aj celkový invalidný dôchodca sa v daňovom priznaní považuje za invalidného dochodcu,takze postup by mal byť rovnaky.

 1. [ 176] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:13

  Dobrý deň Kata a tu na Slovensku bol váš brat vedený ako ? Dobrovolne nezamestnany alebo ako ? Mal by podať daňové priznanie v ČR.

 1. [ 177] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:14

  Dobrý deň lucia farkašová, ak máte živnosť pozastavenú podávate daňové priznanie typ A.

 1. [ 178] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:16

  dobrý deň janka121, do sumy 1822,37 € nie je potrebné podať daňové priznanie a zdaňovať príjem. Takýto príjem podlieha zdaneniu avšak až po prekročení spomínanej čiastky za rok.

 1. [ 179] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:18

  Dobrý deň kk02, môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť, môžte k daňovému priznaniu doložiť potvrdenie o príjme z PN, avšak nie je to nutné, stačí napísať čestné prehlasenie, že od napr. 1.12. do 31.12 alebo do dnešného dňa je na PN.

 1. [ 180] Eva Kyselová 13.03.2013, 12:19

  Dobrý deň AnetaK, záleží od výšky tohto príjmu, pokiaľ nie je vyšší ako 1822,37 € daňové priznanie nemusíte podávať, oplatí sa Vám to len v tom prípade ak Vám z príjmu strhli nejaké preddavky na daň, tie by Vám mohli vrátiť po podaní daňového priznania.

 1. [ 181] Adka S 13.03.2013, 14:30

  Dobrý deň, prosím Vás môžte mi poradiť? Každý mesiac som investovala 50eur do podielových listov. Nakoľko som mala infart a som na PN, tak som požiadala o vyplatenie týchto podielových listov, lebo to nemám z čoho sporiť. Kde a ako to mám dať do daňového priznania? Ďakujem

 1. [ 182] ferinka 13.03.2013, 14:40

  Pani Eva Kyselová, Ďakujem za odpoveď na dotaz pod č. 167. Vy mi píšete v odkaze č. 175, že postup je rovnaký. Áno, čo sa týka invalidného dôchodku keď je človek na polovičnom alebo celom inval. dôchodku. Ale stále sa neviem dopátrať,to čo sa Vás stále pýtam: či invalidný dôchodok/asi je jedno či je polovičný alebo plný/ sa odpočítava od NČZD alebo nie, lebo starobný dôchodok sa odpočítava. Ďakujem pekne

 1. [ 183] janka BOP 13.03.2013, 22:28

  Dobrý deň, chcem sa opýtať či môže syn podať daňové, keď nemá osemnásť a bol cez prázdniny na brigáde ako študent. ďakujem

 1. [ 184] Eva Kyselová 14.03.2013, 10:31

  Prepáčte ferinka, ako mam odpovedať na veľa otázok tak som si ani nevšimla ze vlastne neodpovedam na to čo sa pýtate.. takže u NCZD má nárok čiastočný invalidný dôchodca na plnú čiastku. Potvrdenie nájdete v tomto opatrení DRSR - http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mpzc0109.pdf

 1. [ 185] Eva Kyselová 14.03.2013, 10:42

  Dobrý deň Adka S. Podľa §43 odst. 10: Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane122) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoločností sa nepovažuje zahrnutie výnosu do aktuálnej ceny už vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnosť každoročného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu. Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Tzn. že tento príjem by ste mala mať už zdanený a nemusíte kvoli nemu podávať DP.

 1. [ 186] Eva Kyselová 14.03.2013, 11:03

  Dobrý deň janka BOP, môže podať daňové priznanie, avšak musí tam byť uvedená matka alebo otec ako zákonný zástupca, ktorý podáva daňové priznanie - strana 2. Tiež to musí za neho tento zástupca podpísať.

 1. [ 187] Zoltán 14.03.2013, 12:26

  Dobrý deň.Chcem sa spýtať,že manžel je zamestnanec,a desať mesiacov bol PN,je invalid45% poberá in.dôchodok,a posledné dva mesiace robil.Či sa PN a in.dôchodok počítá do príjmu.Ďakujem.

 1. [ 188] Eva Kyselová 14.03.2013, 13:37

  Dobrý deň Zoltán, invalidný dôchodok ani PN nie sú zdaniteľným príjmom a teda sa nepočítajú do príjmu.

 1. [ 189] Tatiana 15.03.2013, 15:12

  Dobry deň, budem podávať DP FO možem si uplatniť odpočet na manžela, ktorý v roku 2012 poberal 2 mesiace dávku v nezamestanosti a potom ČID 250€ . Považuje sa jeho dávka v nezamestanosti za príjem musím ju tam tiež prirátať? Ďakujem

 1. [ 190] saly 15.03.2013, 18:48

  Dobrý deň, prosím Vás mám poistený flexiúčet vo VÚB. Teraz som dlhodobo na PN a Cardift poisťovňa mi každý mesiac vypláca 166eur. Tento príjem ide do §8 odst. 1, ale neviem pod aké písmeno, či/podobné opakujúce sa pôžitky alebo peňažné a nepeňažné plnenie alebo iné/ Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 191] Daniela19 17.03.2013, 09:22

  Dobrý deň, starobný dôchodca, nepodnikateľ, dostal v roku 2012 dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodársku činnosť vo výške 1 854,31 EUR. Je jeho tento príjem povinný priznať podľa § 8 odst. 1 písm. a) alebo je oslobodený od dane podľa § 9 odst. 2 písm. j) ako v roku 2010? Ďakujem.

 1. [ 192] Kassia333 17.03.2013, 19:25

  Dobrý večer Chcel by som Vás poprosiť o radu.Ako mám vypísať daňové priznanie, ak som zdedil byt, a zároveň som ho predal.Pomôžte mi.......ďakujem

 1. [ 193] lucy 17.03.2013, 23:02

  dobrý večer, som SZČO 6 mesiacov v roku 2012 som poberala materské dávky, môj príjem zo živnosti bol vyšší ako 1822,37 eur takže DP budem podávať, musím však pripojiť k DP aj potvrdenie o poberaní materskej? uplatním si NCZD len za tých 6 mesiacov??veľmi pekne ďakujem

 1. [ 194] Eva Kyselová 18.03.2013, 10:23

  Dobrý deň Tatiana, v prípade uplatnenia NCZD na manžela sa do jeho zdaniteľného príjmu ráta dávka v nezamestnanosti, takže tento príjem musíte prirátať a následne uplatniť len rozdiel medzi NCZD a príjmom.

 1. [ 195] Eva Kyselová 18.03.2013, 10:31

  Dobrý deň saly. Ja by som to dala na riadok 12 - iné, nehodí sa mi to k ničomu inému uvedenému v tabuľke č. 3.

 1. [ 196] Eva Kyselová 18.03.2013, 10:33

  Dobrý deň Daniela19. Myslím si že to patrí pod ten §9, príspevky zo štátneho rozpočtu sú oslobodené od platenia dane.

 1. [ 197] Eva Kyselová 18.03.2013, 10:38

  Dobrý deň Kassia333. Zdedená nehnuteľnosť je od dani z príjmu oslobodená takže to nie je potrebné nikam uvádzať. Avšak predaj nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu - 19%, daň sa vypočíta ako rodiel pri kúpe nehnutelnosti vo vašom prípade asi 0€ a príjmom za predaj nehnutelnosti, čiže Vy by ste mal zaplatit 19% z celkovej sumy z predaja nehnuteľnosti.

 1. [ 198] Eva Kyselová 18.03.2013, 10:52

  Dobrý deň lucy, k daňovému priznaniu musíte priložit potvrdenie o tom, že ste bola na materskej.. a uplatniť si môžete celú sumu NCZD.

 1. [ 199] OtoC 18.03.2013, 16:02

  Dobrý deň, dcéra ukončila v júni 2012 vysokoškolské štúdium. Počas štúdia pracovala vo februári 3 týždne na dohodu. Po ukončení štúdia bola vedená na úrade práce ako nezamestnaná a od 1.9.2012 už pracuje. Akú časť NCZD si môže uplatniť v daňovom priznaní? Ďakujem.

 1. [ 200] hedviga 18.03.2013, 20:08

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, že strabný dôchodca má z poľnohospodárskej výroby za rok 2012 príjem 3300.- Eur. Ako postupovať v daňovom priznaní? Môže odpočítať paušálne 25% na výdavky?

 1. [ 201] Mária Cz 18.03.2013, 20:14

  Dobrý deň ! Som dôchodkyňa a prenajímam garzonku. Výšku nájomného máme určenú tak, že pozostáva z pevnej čiastky 100 €, čo predstavuje môj príjem a z pohyblivej časti, ktorá predstavuje sumu položiek, ktoré platím ja bytovému družstvu, za elektrinu, za rádio a TV apod. Ak pri ročnom vyúčtovaní vznikne niekde preplatok, vrátim to mojej nájomníčke, ak nedoplatok, ona to doplatí. Takto môj príjem predstavuje 1200 € a pýtam sa, či musím podať daňové priznanie ?

 1. [ 202] piškotik 18.03.2013, 23:20

  Dobrý deň, chcem sa poradiť ako postupovať pri podaní daňového priznania. Do marca 2012 som podnikala ako živnostníčka, od marca som bola PN až do mája, kedy mi začala sociálna poisťovňa vyplácať materskú, ktorá trvala do konca roka 2012. Živnosť som pozastavenú nemala. Potrebujem doložiť aj potvrdenie zo sociálnej poisťovne a zarátať nemocenskú dávku a materskú do príjmu? Zdravotné poistenie rátať ako výdavok len do doby, pokiaľ som nebola PN? Ďakujem vopred za odpoveď.

 1. [ 203] Eva Kyselová 19.03.2013, 13:16

  Dobrý deň OtoC, Vaša dcéra môže uplatniť len časť NCZD, a to za obdobie čo bola študentom - potrebné je priložiť potvrdenie o štúdiu (od kedy do kedy) + od 1.9. do 31.12 tam uz zrejme má potvrdenie o príjme od zamestnávatela.

 1. [ 204] Eva Kyselová 19.03.2013, 13:25

  Dobrý deň hedviga, neviem či sa tento príjem dá zrovna považovať za príležitostný, skôr by som ho chápala ako príjem z podnikania - §6 odst. 1 písm. a) zákona o dani z príjmu, potom by bolo možné uplatniť paušálne výdavky 40%.

 1. [ 205] Eva Kyselová 19.03.2013, 13:31

  Dobrý deň Mária Cz. Povinnosť zdaniť príjem z prenájmu vzniká pri príjme nad 500 €, takže vo Vašom prípade musíte zdaniť 1200-500 = 700 Eur.

 1. [ 206] Eva Kyselová 19.03.2013, 13:35

  Dobrý deň piškotik. Uplatniť si môžete celú NCZD, do priznania dáte len príjem zo živnosti, pretože príjem z PN a materská sa nepovažuje za zdaniteľný príjem, to len doložíte potvrdením zo sociálnej poisťovne. Výdavky na zdravotné poistenie počítajte dovtedy dokedy ste ich platila, pretoze kým beží živnosť máte na to nárok.

 1. [ 207] hedviga 19.03.2013, 20:22

  Veľmi pekne ďakujem za radu p. Kyselová, ste veľmi zlatá.

 1. [ 208] hedviga 19.03.2013, 20:37

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ešte, keď v roku 2012 som predala nehnuteľnosť/pozemky a ornú pôdu/ ako mám postupovať v daňovom priznaní. Daň nehnuteľnosti sa platí pri predaji nehnuteľnosti, že som bola vlastníkom kratšie než 5 rokov pred predajom?

 1. [ 209] myokard 20.03.2013, 09:04

  Dobrý deň, chcem sa opýtať máme občianske združenie neziskové v stanovách OZ máme uvedené príjmy za dary, dotácie a výnosy s kultúrnych vystúpení nie sme evidovaný na Daňovom úrade a teraz neviem či máme povinnosť podať daňové priznanie typu B, keď sme za vystúpenie dostali financie, na ktoré OZ vystavilo faktúru, prosím o radu, či sa máme registrovať na DÚ a podať daňové priznanie alebo ako ďalej postupovať? Ďakujem

 1. [ 210] Daniela Hlinková 20.03.2013, 14:00

  Dobrý deň, prosím Vás o radu. V r. 2012 som ako dôchodkyňa mala príjem z prenájmu nehnuteľnosti ale len 2 mesiace. Ďalších 10 mesiacov poberal tento príjem syn, ktorý bol nezamestnaný. Ako si máme obaja uplatniť 500,-eurový nezdaniteľný príjem,či každý v plnej výške alebo čiastke zodpovedajúcej počtu mesiacov. Ďakujem za odpoveď

 1. [ 211] Eva Kyselová 20.03.2013, 15:38

  Dobrý deň Hedviga, áno ak ste vlastníkom menej ako 5 rokov musíte zaplatiť daň z tohto predaja

 1. [ 212] Eva Kyselová 20.03.2013, 15:41

  Dobrý deň Daniela Hlinková, príjem poberal Váš syn a máte to aj v papieroch, tzn. je vedený ako majitel bytu, na daňovom urade registrovany pre dan z prenájmu? Lebo ak je to všetko stále na Vás tak musite zdanit cely prijem Vy. Pokiaľ to mate papierovo vysporiadané, tak musíte odpočítat len pomernú čiastku z 500e.

 1. [ 213] Eva Kyselová 20.03.2013, 15:44

  Dobrý deň myokard. To by bolo dobré opýtať sa priamo na daňovom úrade. Kedže nie ste zriadení na podnikanie, tým padom sa nemusíte registrovať, tzn nemali by ste vystavovať faktúry, ako nahle vystavite faktúru je potrebné sa zaregistrovať a takýto príjem zdaniť.

 1. [ 214] Gitka 20.03.2013, 17:08

  Dobrý deň, prosím Vás o radu. Podnikám ako FO, SZČO. V roku 2011 som mala stratu 9825 ,-euro.Môžem odpočítať celú sumu v daňovom priznaní v roku 2012 ? Podávam DP FO typu B. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 215] Eva Kyselová 21.03.2013, 08:47

  Dobrý deň, môžete, záleží na výške vašho základu dane, nesmiete zabudnút na NCZD, tu odpočítajte a na zvyšný základ dane môžte umoriť stratu z predchádzajúceho obdobia buď celú, alebo môžte po častiach. Ak napr. vyjde základ dane po uplatneni NCZD 3000eur uplatníte stratu z min. obdobia 3000eur a v nasledujúcom období (2013) uplatníte zvyšok (6825 eur).

 1. [ 216] Mária Pastuchová 21.03.2013, 10:58

  Dobrý deň,prosím o radu.Prenajímam byt prvý krát - od apríla 2012.Nevediem účtovníctvo.V daňovom priznaní chcem uplatniť 40% pauš.výdavky.Prijatý depozit započítavam do dane?Preplatky-nedoplatky od dodavateľov služieb, ktoré sa týkaju r.2012 nebudem v roku 2013 sledovať?Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 217] Eva Kyselová 21.03.2013, 13:14

  Dobrý deň, keď chcete od tohto príjmu odpočítať paušálne výdavky nemusíte sledovať nedoplatky a výdavky spojené s prenájmom, otázkou je či sa Vám to oplatí, niekedy sa oplati uplatnit skutočné preukazatelné vydavky čo platite za byt (elektrina, voda, nedoplatky,atd), záleží od výšky nájomného. Depozit sa nezdanuje.

 1. [ 218] Tereza 21.03.2013, 14:11

  Dobrý deň,chcem sa spýtať, či poruším zákon, ak si priznám len holý nájom, bez prijatých preddavkov na služby, ak si nebudem v DP uplatňovať výdavky.Prijaté preddavky na služby uhrádzam dodávateľom služieb. Na základe Zmluvy o nájme bytu a skutočnosti od dodávateľov služieb to vrátim, alebo mi nájomník doplatí v r.2013. Ďakujem veľmi pekne.

 1. [ 219] Johny 21.03.2013, 14:39

  Zdravim ..Bol som zamestany v roku 2012 len 8 mesiacov aj to v zahranici konkretne v švajciarsku ..Co mi treba ,ako postupovat dalej ?? dakujem za odpoved

 1. [ 220] Eva Kyselová 21.03.2013, 15:20

  Dobrý deň Tereza, ak to robíte tak ako hovoríte tak to môžte dať do príjmu a do výdavkov to sa odpočíta a zostane holy prijem.

 1. [ 221] Eva Kyselová 21.03.2013, 15:22

  Dobrý den Johny, v tomto článku mate presny postup krok za krokom ako vyplnit daňové priznanie pri praci v zahraničí: http://www.pracavonku.sk/05urady-v-anglicku-anglicko/ako-vyplnit-danove-prijmy-praca-v-zahranici-anglicku.html

 1. [ 222] Wilo 21.03.2013, 17:48

  Dobrý deň, syn ako vysokoškolák vlani pracoval na dohodu o vykonaní práce. Za mesiace 1 - 3. mu bola vyplatená mzda pri ktorej si neuplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka, takže zaplatil na preddavkoch na daň 91 eur. V ostatných mesiacoch nemal žiadny príjem. Dohodu zrušill k 31.októbru 2012. Po podaní daňového priznania mu vyšiel preplatok na dani 91 eur. Od septembra 2013 poberá dávku v hmotnej núdzi 62,50 eura. Môže tento preplatok na dani, ktorý mu bude vyplatený v apríli až máji 2013 ovplyvniť poberanie dávky v hmotnej núdzi? Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 223] Ladislav 22.03.2013, 10:28

  V roku 2012 som dostal finacnu nahradu za vecne bremeno od SEPS.CHcem vediet ci musim s toho prijmu platit dan a odvody do ZP.Jedna sa o polnohospodarsku podu. Dakujem

 1. [ 224] Manone 22.03.2013, 11:16

  Dobry den, p. Kyselova! Chcem sa spytat, ci moze dochodca-SZCO, ktory ma vsak prijem len z prac. pomeru (zo zivnosti 0) pouzit dan. priznanie typ A. Dakujem za odpoved!

 1. [ 225] Eva Kyselová 22.03.2013, 11:46

  Dobrý deň Wilo. Za príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi na účely tohto zákona nepovažuje vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov podľa osobitných predpisov13j) v sume najviac 50 eur. Vo Vašom prípade teda môže tento preplatok ovplyvniť dávku v hmotnej núdzi.

 1. [ 226] gabika Fuleova 22.03.2013, 13:04

  Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Prenajímame starší dom celý ročný príjem 1960 eur.Je možné tú čiastku rozdeliť na dcéru,ktorá je spoluvlastníčka nehnutelnosti a je študentka VŠ a pracovala na dohodu a bude podávať daň.priznanie typ A, a na mňa -poberám starobný dôchodok a iný príjem za rok 2012 nemám. Ďakujem za radu.

 1. [ 227] Viera F 22.03.2013, 14:15

  Dobrý deň. Som dôchodkyňa , dôchodok mám360€. Príjem za nájom nebytových priestorov za rok 2012 činil 2160 - 500=1660€. Nemusím podať DP? Ďakujem

 1. [ 228] Peter K 22.03.2013, 21:20

  Dobrý deň. Prosim Vás o radu, pracoval som 7 rokov v UK a od Jula 2012 som pracoval do 13.12.2012 na Slovensku a dalej na U.P. , musim podať DP i z VB alebo stači iba čestne vyhlásenie? Dakujem.

 1. [ 229] Ivana S 23.03.2013, 19:51

  Dobrý deň, potrebovala by som poradiť so zamestnaneckou prémiou. 6 mesiacov som bola evidovaná na úrade práce a 6 mesiacov som bola zamestnaná. Príjmy som mala len zo závislej činnosti. Môj celkový príjem za 6 mesiacov bol 3134,54, poistné 419,84 a základ dane z riadku 34/daň.priznania 2714,71. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu? Ak áno, tak v daňovom priznaní v riadku 42 je potrebné uviesť sumu základu dane pri 12-násobku min. mzdy (3400,56) alebo môj základ dane z riadku 34/ (suma 2714,71). Daňové priznanie si podávam sama. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 230] Gita 23.03.2013, 20:00

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Podnikám ako FO, máme Zmluvu o združení v čom sme dvaja na 50%-50%. Môžme zmeniť percentuálny podiel na 90%-10% dodatkom k zmlive ktorú by sme priložili k DP 2012, a či sa percentuále deleniel vsťahuje aj na zásoby/tovar na sklade/? Ďakujem.

 1. [ 231] Lienocka 24.03.2013, 16:37

  Dobry den pani Kyselova. Chcela by som sa spytat ci je potrebne podat danove priznanie na SR za prenajom nehnutelnosti v nasledujucom pripade. Zijem dlhodobo v zahranici, kde aj pracujem. Na Slovensku prenajimam byt kamaratke za realne vydavky. V roku 2012 moje vydavky predstavovali sumu 2900 EUR (najomne, fond oprav, elektrina, plyn, dan, rozhlas, UPC, poistenie.) Je v mojom pripade potrebne podavat danove priznanie? Dakujem za radu.

 1. [ 232] peter 13 24.03.2013, 20:52

  Dobry den, mam podavat danove priznanie, ak som studentom, pracoval som cez leto v USA (asi 3500dolarov - po stiahnuti dane)a tam mi strhavali aj dan a pracujem aj na dohodu v meste kde studujem na Slovensku.

 1. [ 233] Ivan S 25.03.2013, 10:27

  prosím vás ak som robil vo švédsku 3 mesiace môžem si uplatniť ako výdavok diety? tj 50 €? no a neviem či je to za den alebo ako sa to počíta. našiel som že je to tých 50€ len neviem či denne, týždenne alebo ako? dakujem

 1. [ 234] hedviga 25.03.2013, 18:50

  Dobrý deň, poprosím o radu ako mám postupovať v daňovom priznaní, keď pracovník má príjem za celý rok zo závislej činnosti a pritom má ešte príjem osobnej asistencie za rok vo výške 3352,50 Eur. Podáva sa DP typu B, a či môže uplatniť z príjmu paušálne výdavky? Ďakujem

 1. [ 235] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:09

  Dobrý deň Manone. Živnostník musí podať daňové priznanie typ B.

 1. [ 236] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:10

  Dobrý deň gabika Fuleova, pokiaľ ste aj na daňovom úrade registrované za príjem z prenájmu obe tak to môžte rozdeliť.

 1. [ 237] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:12

  Dobrý deň Viera F. Musíte podať daňové priznanie, pri prenájme pod 500eur sa nemusí. Ak ste to rátala kvoli príjmu nižšiemu ako 1822,37 eur tak to platí len pri závislej činnosti+prenájom.

 1. [ 238] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:13

  Dobrý deň Peter K. Ak ste do júla pracoval vo VB musíte zdaniť oba príjmy, nestačí čestné prehlasenie.

 1. [ 239] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:16

  Dobrý deň Ivana S, máte nárok na zamestnaneckú prémiu, do riadku 42 dajte svoj základ a z neho vypočítajte zam. prémiu.

 1. [ 240] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:21

  Dobrý deň Lienocka, daňové priznanie z prenájmu musíte podať ak Váš príjem z prenájmu je nad 500eur, teda ak Vaša kamaratka plati za byt to čo vy, tak potom je príjem 0 a teda nemusíte podať daňové priznanie.

 1. [ 241] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:22

  Dobrý deň peter 13. Ak ste tam bol ako študent tak je to na Vás či si podate daňové priznanie a či sa Vám to vyplatí, či Vam niečo vratia..

 1. [ 242] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:24

  Dobrý deň Ivan S. Neviem ako to myslite s tymi dietami, lebo na tie má nárok zamestnanec, nemôžte si ich sám odpočítať z Vášho príjmu, aspoň o tom neviem..

 1. [ 243] Eva Kyselová 26.03.2013, 09:29

  Dobrý deň hedviga. paušálne výdavky je možné uplatniť iba pri príjme uvedenom v §6 odst. 1,2,3,4 a osobná asisentcia sa v týchto príjmoch nenachádza, takže nemôžte použiť paušál.

 1. [ 244] Ivan S 26.03.2013, 13:31

  Dobrý deň myslel som to tak že som živnostník a dačo je také čo si môžem odpísať ako diéty alebo niečo také... len neviem či je to týždenne alebo denne našiel som na jednej tránke že vo švédsku je to 50 €. Ako výdavok si to môžem uplatniť, nie? Prosím pomôžte mi. Ďakujem

 1. [ 245] Jozef G 26.03.2013, 15:14

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. 29.10.2012 som uhradil faktúru v hodnote 19800,- eur s DPH v hotovosti z pokladne a vystavil som výdavkový pokladničný doklad. Vediem jednoduché účtovníctvo FO, mám aj registračnú pokladnicu na predaj tovaru len v tom nemám položku na úhradu faktúry. Robil som to správne? Ďakujem za odpoved.

 1. [ 246] Jozef G 26.03.2013, 15:34

  K predchádzajúcej otázke by som dodal malé vysvetlenie, že faktúru v hodnote 19800,- eur s DPH som vyplatil za preúčtovanie tovaru pre člena združenia, ktorý ukončil podnikanie 31.10.2012. Ďakujem.

 1. [ 247] hedviga 26.03.2013, 18:35

  Ďakujem p. Kyselová za odpoveď.

 1. [ 248] Eva Kyselová 26.03.2013, 20:27

  Dobrý deň Jozef G. Nepostupoval ste správne. Pretože nie je možné uhradiť v hotovosti faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako 1 500 €. Takže správne ste mal túto úhradu vykonať cez bankový účet. V prípade, že by Vaša suma bola nižšia ako 1500 € postup by bol správny, avšak tiež je povinnosť vydávať ku všetkým platbám blok z registračnej pokladnice, čo však môže nahradiť výdavkový doklad. Ak by to bolo možné, odporúčala by som Vám aby Vám člen združenia sumu vrátil a aby ste platbu zrealizoval z bankového účtu, inak Vám hrozí pokuta v prípade kontroly z daňového úradu.

 1. [ 249] Eva Kyselová 26.03.2013, 20:30

  Dobrý deň Ivan S. To ste mal hned napísať, že ste živnostník. Môžte si uplatniť diety ako výdavok, 50€ je na deň.

 1. [ 250] Jozef G 27.03.2013, 08:03

  Ďakujem p. Kyselová za odpoveď.

 1. [ 251] Maria M. 27.03.2013, 10:14

  Dobry den p. Kyselova. Prosim Vas o radu, od roku 1998 som podnikatelka FO a mame s kolegom zmluvu o zdruzeni (50%-50%), vedieme jednoduche uctvonictvo a sme platcami DPH, poverenou osobou som ja. Od 1.1.2012 sme spisali dodatok k zmluve o zdruzeni , kde sme zmnili percent. podiel na 90% - 10% . Moja otazka by bola : delenie sa vztahuje aj na zasoby? Ked ano, rozdiel zasob sa ma medzi nami preuctovat 90-10% (ci sme to mali spravit uz v januari2012?) alebo jednoducho rozdellit? Ako by to bolo spravne? Medzitym kolega od novembra 2012 skoncil podnikatelsku cinnost. Dakujem vopred za Vasu odpoved.

 1. [ 252] Palo 27.03.2013, 15:24

  Som dôchodca a celý rok 2012 som mal pozastavenú živnosť. Mám podať DP a keď tak aké? /Živnosť mám pozastavenú ešte stále/.

 1. [ 253] Palo 27.03.2013, 15:27

  Pekný deň a vopred ďakujem za odpoveď.

 1. [ 254] Eva Kyselová 27.03.2013, 20:12

  Dobrý deň Maria M. Neviem presne ako je to pri združení ale deliť by sa mal iba zisk, zásoby čo ste nadobudli spoločne sa nedelia, iba zisk z týchto zásob po ich predaji.

 1. [ 255] Eva Kyselová 27.03.2013, 20:13

  Dobrý deň Palo. Nemusíte podávať daňové priznanie.

 1. [ 256] Viera P 27.03.2013, 22:26

  Dobry den, prosim o radu ktore tlacivo DP ma vyplnit danovnik, ktory ma cely rok prijmy zo zavislej cinnosti a jeden vyplateny honorar za umelecku cinnost, z ktoreho mu strhli 2 % do umeleckeho fondu? (bolo to za ucinkovanie v TV). tlacivo B a do r.11 tab.1 dat brutto prijem, alebo brutto prijem minus 2 % do um.fondu. Alebo si môže k brutto prijmu uplatnit aj nejake pausalne vydavky? Dakujem za odpoved

 1. [ 257] Mária M 28.03.2013, 07:50

  Ďakujem p. Kyselová za odpoveď.

 1. [ 258] Eva Kyselová 28.03.2013, 08:27

  Dobrý deň Viera P. Tlačivo B a do r 11 dajte prijem brutto a výdavky 2%, paušál nie je možné uplatniť

 1. [ 259] Milan M 28.03.2013, 11:54

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Podnikal som ako FO do 3.11.2012. Vystavil som faktúru s DPH v roku 2012 v sume 14400,- eur pre môjho spoločníka združenie na vysporiadanie skladových zásob /tovar na sklade/ DPH som odvádzal. Faktúru uhradí v roku 2013. Keď už niesom podnikatelom budem mať nárok na odpočet strát vzniknutých v predchádzajúcish rokoch na základe daňových priznaní FO typ B? Alebo má uhradiť z pokladne /v roku 2012/. Aká pokuta nás môže hroziť. Ďakujem za radu.

 1. [ 260] Peter M 03.04.2013, 13:45

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Robili sme fynančné vysporiadanie s mojím spoločníkom Združenia. Zásoby- tovar- mi vyplatil na základe finančného vysporiadania v sume 16541,- eur. Patrí táto suma do VI. odielu tab.č. 1,riadok 2 príjmy DP FO typ B? Ďakujem.

 1. [ 261] Eva Kyselová 06.04.2013, 11:26

  Dobrý deń Milan M, ako fyzická osoba nemáte nárok na odpočet straty z predchádzajúceho podnikania.

 1. [ 262] Eva Kyselová 06.04.2013, 11:28

  Dobrý deň Peter M, áno patrí to Vášho príjmu.

 1. [ 263] Peter M 08.04.2013, 13:34

  Ďakujem pekne za odpoveď.Ešte by som sa Vás chcel spítať, že môjmu kolegovi bude patriť táto suma 16541.-eur do VI. odielu tab.č. 1, riadok 2 výdavky DP FO typ B? Obaja sme mali registráciu na DPH. Kolega je poverená osoba na DPH on podniká ďalej. Na vysporiadanie máme započítať aj DPH. Ďakujem za radu.

 1. [ 264] Eva Kyselová 09.04.2013, 12:46

  Toto je tak špecifické že Vám neviem poradiť, mali by ste zájsť na daňový úrad sa opýtať, lebo s DPH to bude zložitejšie..

 1. [ 265] Peter M 09.04.2013, 15:25

  Ďakujem pekne za radu.

 1. [ 266] jaro73 09.04.2013, 16:52

  Dobrý deň, rád by som sa opýtal či si možem uplatniť za rok 2012 celú NCZD v sume 3644,74€, ak som bol v mesiacoch január - máj vedený na úrade práce bez podpory a od júna do decembra som ako živnostník s príjmom do 18 983€?

 1. [ 267] Eva Kyselová 10.04.2013, 13:04

  Dobrý deň, nemôžte, len pomernú časť mimo ten čas čo ste bol vedený na úrade práce.

 1. [ 268] Margita 10.04.2013, 14:46

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V roku 2012 som podnikala ako FO do 30.10.2012. Od júla 2012 poberám aj starobný dôchodok, čo som prví krát obdržala 1.10.2012 za júl, august, september apolu 860, eur. Treba to započítať do DP FO typ B, a ako je to s NCZD? Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 269] Eva Kyselová 23.04.2013, 10:22

  Dobrý deň, do zdaniteľného príjmu sa dôchodok nepočíta, keďže ste dôchodkyna len časť roka máte nárok na plnú sumu NCZD.

 1. [ 270] 4anuliatko4 06.05.2013, 11:58

  Dobrý deň chcela som sa opýtať, manžel si na mňa uplatňoval tú nezdaniteľnú čiastku to znamená že nám ju vyplatia? akosi tomu nechápem.lebo som od januára 2012 na materskej.

 1. [ 271] Eva Kyselová 08.05.2013, 16:09

  Dobrý deň, to že si manžel na Vás uplatnil nezdaniteľnú časť znamená že o túto čiastku bude on platiť menšie dane, takže záleži na tom či mu vyšiel nedoplatok alebo preplatok na dani, podľa toho Vám vrátia penazie..

 1. [ 272] Vicky 12.06.2013, 15:35

  Prosím o radu p. Kyselová.Do 31. 3. 2013 som bola zamestnaná na TPP s príjmom cca 330 Eur v čistom. V ochrannej lehote som PN (od 3. 4. 2013) skôr ako som sa stihla prihlásiť na ÚP. PN bola náhlá-čakám na operáciu a vyzerá to tak, že budem po zbytok roka 2013 PN. Zdravotnú mi platí štát. Budem musieť podať DP za rok 2013? Ak ano budem si musieť Zdrav. Poisťovňu doplatiť sama. Vopred ďakujem.

 1. [ 273] Eva Kyselová 14.06.2013, 18:37

  Dobrý deň Vicky. Určite nie. Váš prijem určite nedosiahne hranicu od ktorej je nutné podať daňové priznanie.

 1. [ 274] Niku 125 25.07.2013, 08:59

  Dobrý deň,chcem sa spýtať,či treba podať daňové priznanie a aké,keď som do mája bola evidovaná na UP a od mája som ako podnikateľ s príspevkom na podnikanie od UP. Dostala som nenávratnú pôžičku z UP,ale ešte som nezačala podnikať ani som peniaze zatiaľ nepoužila na kúpu vybavenia,iba na zaplatenie nájmu.Treba podávať daňové?

 1. [ 275] Niku 125 25.07.2013, 09:31

  myslela som však do daňového na dph

 1. [ 276] Eva Kyselová 25.07.2013, 14:36

  Dobrý deň, pokiaľ ste registrovaná na DPH tak určite áno, treba poslať aj nulový výkaz.

 1. [ 277] KatarinaR 06.10.2013, 10:11

  Dobrý deň. Som dôchodkyňa. Môžem požiadať o vrátenie zrazenej dane za vyplatenú poistku pri dožití ktorá mi bola vyplatená tento rok?

 1. [ 278] Eva Kyselová 09.10.2013, 10:17

  Dobrý deň, môžete, ale musíte si vyplatenú sumu zahrnúť do príjmu.

 1. [ 279] Aťťka 18.11.2013, 18:54

  Prajem pekný večer. Chcela by sa opýtať či má výška priznaného opatrovateľského príspevku v sume 216,60 € vplyv na moju evidenciu na úrade práce ak nemám iný príjem. Ak áno, platím si po vyradení z evidencie na ÚP odvody sama ? Ďakujem

 1. [ 280] Eva Kyselová 20.11.2013, 09:17

  Dobrý deň, keďže váš príjem je nad stanovenú hranicu, mali by Vás z evidencie uchádzačov o prácu vyradiť, odvody za vás bude plati naďalej štát.

 1. [ 281] Majka kvit 07.01.2014, 09:00

  Dobrý deň Ako podať ročné zúčtovanie dane za rok 2013 Od 1.12013do 31.5.2013som bola zamestnaná, ale celý čas na PN až do 18.7.2013 od 19.7.2013 som na ÚP až do konca roka 2013. Čerpala som 2 mesiace mzdu v nezamestnanosti. Moje prijmy za rok 2013 z PN a mzdy nezametnanosti sú cca1000eur+ dve brigády tak 50 eur (oficialne cez dohodu)Ďakujem za odpoveď Mária

 1. [ 282] Eva Kyselová 08.01.2014, 14:28

  Dobrý deň, musíte si vypytať zo sociálnej poisťovne potvrdenie o príjme za PN to len dokladujete, že ste nepracovala, ostatný príjem je treba tiež dokladovať od zamestnávateľov a potom spoločnú čiastku vyčísliť v daňovom priznaní.

 1. [ 283] kvetka 08.01.2014, 17:45

  Dobry den,chcela by som sa Vas spytat,moja dcera navsetevuje VS dennou formou avsak zdravotne si platila sama,je mozne teray pri predlozeni potvrdeni o navsteve skoly,o vratenie penazi? Dakujem za odpoved Kvetka

 1. [ 284] Tomáš F. 09.01.2014, 10:01

  Dobrý deň, ak je človek celý rok v zamestnaneckom pomere a popritom si otvoril živnosť, z ktorej za minulý rok mal príjem len 44,56€. 1.Je potrebné podávať aj daňové priznanie z príjmu zo živnosti? 2. Do akej výšky príjmu nie je potrebné podávať DP z príjmov zo živnosti? ďakujem Pekný deň T.

 1. [ 285] Eva Kyselová 10.01.2014, 09:10

  Dobrý deň, daňové priznanie nemusíte podávať ak Váš príjem nepresiahol sumu 1867,97 €, zákon však nevymedzuje odkiaľ má tento príjem pochádzať a preto musíte podať DP typ B a zhrnúť príjmy zo živnosti a zo zamestnania..

 1. [ 286] Eva Kyselová 10.01.2014, 09:12

  Dobrý deň Kvetka, môžte skúsiť požiadať o vrátenie na základe potvrdenia o návšteve školy ale predpoklám, že Vám zaplatené peniaze asi nevrátia..

 1. [ 287] Mária13 22.01.2014, 20:30

  Pekný večer, chcem sa opýtať, manžel je szčo má pn od 2 8.2013 môže si odpísať celú čiastku 3735,94 €.Ďakujem

 1. [ 288] Mária13 22.01.2014, 20:35

  Pekný večer, chcem sa opýtať, manžel je szčo má pn od 2 8.2013 môže si odpísať celú čiastku 3735,94 €.Ďakujem

 1. [ 289] Jana 2583 03.02.2014, 11:49

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mám uvádzať do DP na Slovensku aj príjmy, ktoré som mala v USA? Ak áno, do ktorej kolónky? Pracovala som tam 3 mesiace po ukončení VŠ ako J-1 student a po vrátení som mala príjmy zo zamestnania aj na Slovensku. V USA som podala daňové priznanie. Ďakujem pekne za odpoveď.

 1. [ 290] Eva Kyselová 04.02.2014, 09:04

  Dobrý deň, príjmy z USA nemusíte u nás priznávať, keďže ste si podala DP tam, stačí zahrnúť len príjmy z SR.

 1. [ 291] Milada 10.02.2014, 11:31

  Dobrý deň, stačí ak na slovensko pošlem len čestné vyhlásenie, že som za rok 2013 nemala žiadne príjmy na slovensku? Pretože celý rok som zamestnaná v česku a tu mi zrobil zamestnávateľ ročné zúčtovanie. Dakujem za odpoveď

 1. [ 292] Poletucha 10.02.2014, 19:48

  Dobrý deň, je potrebné podať daňové priznanie, ak manžel bol do 20.05.2013 zamestnaný, ale bol PN a poberal len nemocenské dávky a potom bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a poberal 6 mesiacov dávku v nezamestnanosti? Iný príjem nemal. Ďakujem

 1. [ 293] Eva Kyselová 12.02.2014, 15:07

  Dobrý deň Milada, keď podávate daňové priznanie v ČR nie je potrebné na SK nič riešiť.. nie ste evidovaná u žiadneho SK zamestnavatela tym padom nemôžu od Vás nič chcieť..

 1. [ 294] Eva Kyselová 12.02.2014, 15:08

  Dobrý deň Poletucha, daňové priznanie je potrebné podať ak príjem zo zamestnania Vášho manžela bol viac ako 1867,97 eur pokial minulý rok nepracoval vobec nemusí podávať DP.

 1. [ 295] Majoska 20.02.2014, 13:08

  Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu, ako mam podat danove priznanie za rok 2013, ked od 1.1.2013 do 26.8.2013 som pracovala na TPP, ale od 26.8.2013 do 31.12.2013 som ostala PN kvoli tehotenstvu. Potvrdenie o prijme zo zavislej cinnosti od zamestnavatela mam, este potrebujem potvrdenie o prijme za PN od socialnej poistovne, len neviem, ci to sa len dava ako priloha k danovemu priznaniu alebo aj tento prijem za PN sa uvadza do priznania? a este otazocka, ja ako zamestnanec ziadam o vratenie danoveho preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej premie?moj prijem zo zavislej cinnosti dosiahol 3826,86€ za Vasu odpoved dakujem Majka

 1. [ 296] Eva Kyselová 21.02.2014, 09:14

  Dobrý deň Majka. Potvrdenie o dobe trvania PN prikladáte k daňovému priznaniu, treba si ho vyžiadať v sociálnej poisťovni. Zároveň si môžte uplatniť celú NČZD čo asi viete keďže píšete o preplatku na dani. Požiadať môžete vo Vašom prípade o vrátenie daňového preplatku a zároveň môžete požiadať aj o vyplatenie zamestneckej prémie. Tam je treba vypočítať pomernú čiastku za 8 mesiacov.

 1. [ 297] Majoska 26.02.2014, 12:43

  Dakujem pekne za odpoved, este by ma zaujimalo, ci okrem preplatku na dani, co predstavuje v mojom pripade 218,94€ a zamestnaneckej premie vo vyske 28,64€, vyplaca danovy urad aj nejaku nahradu, resp. dorovnavku do vysky platu za 4 mesiace pocas ktorych som bola PN, vtedy som poberala 240€/mes. Len chcem vediet, ci nieco take existuje. dakujem

 1. [ 298] Eva Kyselová 27.02.2014, 07:56

  nie, máte nárok iba na preplatok+zamestnaneckú prémiu.

 1. [ 299] Dadusik03 01.03.2014, 11:08

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu k nasledovnému prípadu - FO, zamestnanec mal počas roka 2013 TPP u troch zamestnávateľov a to: od 1.1.2013 do 14.5.2013 z-ľ A, od 15.5.2013 do 1.7.2013 z-ľ B, od 2.7.2013 do 8.8.2013 bol na Úrade práce a od 9.8.2013 do 31.12.2013 z-ľ C. Podáva si DP typ A na základe potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO...Môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť, t.j. 3735,94 €? Aj za mesiac 07/2013, ak mu 1.7.2013 skončil TPP a od 2.7.2013 bol na ÚP? Ďakujem pekne.

 1. [ 300] Eva Kyselová 03.03.2014, 18:28

  Dobrý deň, môžete uplatniť celú NCZD, počíta sa aj započatý mesiac..

 1. [ 301] Balázsová 05.03.2014, 14:20

  Robím daňové priznanie za rok 2012 nebolo podané, môžem žiadať vyplatiť zamestnaneckú prémiu keď na to má nárok môj klient.Bude to riadne daňové priznanie za rok 2012 keď on nepodal zatial žiadne?

 1. [ 302] 0506jaro 07.03.2014, 20:15

  dobry vecer chcem sa spytat ci mi vratia dajake dane ked manželka je dlhodobo nezamestnana a nepobera žiadnu davku akurat od byvaleho manžela 50 e mesacne dakujem

 1. [ 303] 0506jaro 07.03.2014, 20:17

  este som zabudol dodat ja pracujem a dostavam na dve deti danovy bonus spolu je to 540e mesacne

 1. [ 304] Eva Kyselová 09.03.2014, 09:58

  Balázsová: Mali by ste sa dohodnúť s príslušným daňovým úradom, či vôbec môžte podať daňové priznanie za rok 2012. Určite to bude riadne daňové priznanie, ale bez dohody Vám ho nevezmú.

 1. [ 305] Eva Kyselová 09.03.2014, 09:59

  Dobrý deň 0506jaro. Môžte uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku a ak za Vás zamestnávateľ platí dane, čo podla vášho príjmu asi áno tak by Vám mal vzniknúť daňový preplatok tzn. mali by Vám čosi vrátiť.

 1. [ 306] Erika13 13.03.2014, 13:49

  Dobrý deň. prosím vás o radu. Podávam si DP FOA, tj mám príjem zo záv. činnosti... chcela by som si uplatniť NČZD na manžela ktorý je invalid. Ako sa vypočíta NČZD ak jeho ivnvalid. dôch. bol 2559€ a príjem z dohody 80€? Vopred ďakujem

 1. [ 307] Dušan K. 13.03.2014, 13:54

  DObrý den. prosím pomozte mi.aom zivnostnik a pracujem v zahranici a tam mi strhavaju dane. jedna uctovnicka mi povedala, ze tu nebudem platit dane. posielali sme nejake papiere na vratenie dane zo zahranicia. ako si mam podat tu na SR danové priznanie? vobec neviem ako nato.

 1. [ 308] Peter Peťko 13.03.2014, 13:56

  Prosím vás, chcel by som požiadať o vrátenie daňového bonusu na 1 dieťa. bol som zamestnaný 11 mesiacov ale v júli som sa od manželky odsťahoval. Na koľko mesiacov si môžem uplatniť daňový bonus? Ďakujem

 1. [ 309] LubicaM. 19.03.2014, 13:59

  Dobrý deň, pani Kyselová, rada by som sa s Vami poradila. Podávam DP zo ZC typ A a keďže som bola v roku 2013 od septembra evidovaná na Úrade práce a poberala som sociálne dávky, neviem, či si môžem uplatniť celú výšku nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka (3735.94), či len pomernú časť prislúchajúcu 8 mesiacom počas ktorých som bola zamestnaná. V ročnom zúčtovaní od zamestnávateľa mám v kolónke Nezdaniteľná čast na daňovníka uvedenú len pomernú časť vo výške 2490.56. Nie je mi to celkom jasné. Ak by som si uplatnila celú výšku, vychádza mi preplatok (kvôli preddavkom), je to v poriadku? Tiež sa chcem pýtať, či mám do DP uvádzať i vyplatenie Stavebného sporenia, ktoré mi v roku 2013 skončilo a ktoré som čiastočne presmerovala na novootvorené stavebné sporenie. ak áno, uvádzajú sa len úroky, alebo celá suma, a čo je dokladom, ktorý sa prikladá k DP? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Všetko dobré, Lubica

 1. [ 310] jolikaF 21.03.2014, 08:56

  Dobrý deň, Chcela by som poprosiť o radu. Príbuzná bola od 1.- do 8.mesiaca riadne zamestnaná (príjem 2804). Podala si žiadosť o predčasný dôchodok. Tento jej bol vyplácaný od 9.-12. mesiaca 2013 (1256). Kde, a či vôbec sa v daňovom priznaní na rok 2013 uvádza suma vyplateného dôchodku. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 311] OĺgaD 21.03.2014, 13:04

  Dobrý deň, chcem sa pre istotu spýtať keď manžel pracuje na území Maďarska a dostal aj maďarské potvrdenie o príjme za rok 2013 a údajne mu zamestnávateľ podal daňové v Maďarsku netreba mu podávať na SK že nie? ďakujem

 1. [ 312] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:19

  Erika13: Dobrý deň, od nezdanitelnej časti odpočítate jeho príjmy z dohody + z dochodku.

 1. [ 313] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:20

  Dušan K.: Dobrý deň podávate daňové priznanie s vyňatím príjmov zo zahraničia..

 1. [ 314] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:22

  Peter Peťko: Záleží od toho či si ho neuplatnuje aj ona, uplatniť si ho môže len jeden z Vás, v prípade, že je dieťa u vás tak od toho júla do novembra čiže za 6 mesiacov.

 1. [ 315] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:24

  LubicaM.: Dobrý deň môžte si uplatniť len pomernú časť. Príjem zo stavebného sporenia sa v DP neuvádza.

 1. [ 316] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:26

  jolikaF. Dobrý deň, úhrnná suma dôchodku sa uvádza v riadku č. 28

 1. [ 317] Eva Kyselová 23.03.2014, 15:26

  OĺgaD: Nie netreba.

 1. [ 318] Stefan S. 24.03.2014, 13:35

  Dobrý deň, pani Kyselová, mám pozastavenú živnosť od 20.8.2013, upravujem teda základ dane o nezaplatené pohľadávky a záväzky, ako keby som ukončil podnikanie. Ako to uvediem do výkazu o majetku a záväzkoch? Bude v stĺpci za bežné účtovné obdobie všade nula? (myslím tým riadky "pohľadávky, záväzky, peniaze a ceniny"...). Alebo neuhradené pohľadávky a záväzky naďalej figurujú vo výkaze o majetku a záväzkoch a pri prípadnom obnovení živnosti sa uvedú ako "bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie"? A čo ak živnosť zruším úplne? Ako sa vyplní spomínaný výkaz? Ďakujem za skorú odpoveď.

 1. [ 319] Eva Kyselová 25.03.2014, 15:34

  Dobrý deň musia byť nulové aj pri pozastavení živnosti, aj pri zrušení. Keby ste sa rozhodol pokračovat pojdete od 0.

 1. [ 320] David 09.02.2015, 15:03

  Dobry den,chcem sa opytat,kedze som bol zamestnany u zamestnavatela,ako zamestnanec cca mesiac,zamestnavatel mi poslal minimalnu mzdu na ucet,bez potvrdenia ci vyplatnej pasky,tkz nemam od neho ziaden doklad.CHcem sa opytat ci musim urobit danove priznanie.Dakujem

 1. [ 321] Darčina 19.03.2015, 08:32

  môžem si uplatniť daňový bonus , za rok 2014 keď som pracovala 2 mesiace a 10 mesiacov v r. 2014 som nezamestnaná ?, alebo môže si uplatniť daňový bonus babka, ktorá pracuje a s deťmi bývame u babky.

 1. [ 322] Marcelina 29.03.2015, 21:40

  dobry den p.Eva,chcela som sa opytat,podala som danove priznanie typu Azamestnan som bola od 1.1 2014-do 28.11.2014,potom som bola evidovana od 29.11.2014 NA UP,ale od 30.11.2014 som na pn....v ochranej lehote...na danovom priznani ssom uviedla....ze som evidovana na up,mala som napisat ,ze som na pn....mrzi ma to....dakujem ako to napravit??

 1. [ 323] Eva Kyselová 19.04.2015, 10:43

  [ 322] Marcelina: Ak ste PN počas evidencie na UP tak je to ok.

 1. [ 324] zuzanika 30.12.2015, 11:41

  Dobry den rada by som sa spýtala. Som zamestnaná od 11 maja 2015 dovtedy som bola na UP. strhaju mi mesačne dan okolo 50 eur. Myslíte , že budem mat nárok na vratenie dane som slobodná matka. Dakujem vopred za odpoved.Mesačný príjem v čistom mám cca 470 eur v čistom

 1. [ 325] Eva Mihalíková 10.01.2016, 09:34

  Dobrý deň, pravdepodobne Vám vrátia zaplatené dane, určite si podajte daňové priznanie.

Vložiť komentár:


(ve tvaru http://www.nieco.sk/ nepovinné)

Inzercia ∇